skip to Main Content

Amendement Huisvestingsverordening Westland 2015

Amendement op de Huisvestingsverordening Westland 2015

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 december 2014;

Gelezen het voorgestelde besluit inzake:

  1. De regionale Huisvestingsverordening als basis voor de gemeentelijke verordening tijdelijk te continueren;
  2. De “Huisvestingsverordening gemeente Westland 205” (corsanr. 14-0475051) vast te stellen;
  3. De inwerkingtreding in te laten gaan op 1 januari 2015;

Overwegende:

dat het eerste besluit om de regionale Huisvestingsverordening als basis voor de gemeentelijke verordening tijdelijk te continueren, onbegrijpelijk is. De regionale Huisvestingsverordening Haaglanden houdt op te gelden indien de WGR+ wordt afgeschaft. De Eerste Kamer dient daarover nog een uitspraak te doen. Als de WGR+ komt te vervallen, dan kan de regionale Huisvestingsverordening ook niet meer als basis dienen voor de gemeentelijke verordening;

dat het belang van de sociale cohesie geregeld is in het opnemen van de rangordebepaling in artikel 22 lid 1b;

dat de bedoeling is dat er specifiek lokaal maatwerk plaatsvindt en dat dat vooral voor Westland van belang is nu sprake is van 11 dorpskernen en binnen die dorpen de inwoners een sterke voorkeur hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen;

dat eerder de Raad van de gemeente heeft uitgesproken dat voor een differentiatie van de huisvestingsmarkt en de sociale samenhang binnen de dorpen wenselijk is dat lokaal maatwerk optimaal benut wordt;

dat in de regionale Huisvestingsverordening Haaglanden het vorenstaande onderkend is door een percentage van 15% lokaal maatwerk/vrije beleidsruimte mogelijk te maken voor zover het College daartoe besluit;

dat de Raad van de gemeente Westland en ook het College destijds binnen Haaglanden getracht heeft om het percentage te verhogen tot 50%, maar om pragmatische redenen is toen gekozen voor een amendement waarin wordt uitgegaan van 20% lokaal;

dat het oplossen van de lokale problemen gebaat is bij vaststelling van een hoger percentage waardoor het College in voorkomende gevallen desgewenst een grotere beleidsruimte kan vaststellen;

dat het percentage van 50% in artikel 21.b dan ook dienstig is, althans het maximaal mogelijke percentage zoals dat in de nieuwe Huisvestingswet is aangegeven;

Besluit:

In het besluit paragraaf 1 te laten vervallen en paragraaf 2 en 3 om te nummeren in 1 en 2 en in de Huisvestingsverordening artikel 21b het percentage van 15% te vervangen door 50%, althans het maximaal mogelijke percentage op grond van de Huisvestingswet.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

  1. Duijsens
  2. Geubbels
  3. Boekestijn
  4. Bavius
  5. van Staalduinen
  6. van der Giessen
  7. Bogaard

 

 

Back To Top