skip to Main Content

Amendement op het besluit inzake participatie Westland in Trias

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 juni 2015

Het voorgestelde besluit te vervangen door:

De garantstelling van maximaal € 6.000.000,– te verstrekken door de gemeente Westland aan HVC die daarmee in staat is gelden van derden (banken) te lenen, welke gelden worden doorgeleend aan HVC Geothermie B.V., welke garantie enkel zal dienen ten behoeve van de financiering van € 5.535.000,– door HVC Geothermie B.V. van de participatie door HVC Geothermie B.V. in Trias Westland B.V. waardoor de gemeente Westland in feite participeert in Trias Westland B.V. onder de voorwaarde zoals verwoord in dit raadsvoorstel en de antwoorden op de schriftelijke vragen van Westland Verstandig van 23 juni 2015 en het College te mandateren vorm te geven aan de in de hiervoor genoemde bescheiden aangegeven structuur waarbij het College de garantstelling enkel en alleen mag geven als eerst aantoonbaar en schriftelijk onderbouwd voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden:

 1. Een door een onafhankelijke deskundige gevalideerde haalbaarheidsstudie die uitwijst dat een zeker positief jaarlijks rendement behaald zal worden van minimaal 10% op het geïnvesteerde eigen vermogen;
 2. De haalbaarheidsstudie is vastgelegd in een solide business case;
 3. De risico’s tijdens de constructiefase die circa € 12 miljoen kost zijn afgedekt met verzekeringen en subsidies en maximaal 15% risico voor de aandeelhouders in Trias Westland B.V.;
 4. De warmteafzet contractueel wordt vastgelegd in overeenkomsten met glastuinbouwbedrijven in de directe nabijheid van de boring die meer dan 10 jaar duren waarbij de afnemers een onvoorwaardelijke afnameplicht hebben, waarbij ook geregeld is dat bij eventuele overgang van bedrijven de afnameplicht wordt opgelegd aan de opvolger in eigendom danwel in gebruik van de betreffende onroerende zaak;
 5. De verstrekkers van vreemd vermogen, zijnde de banken, zich hebben gecommitteerd aan de business case en het haalbaarheidsplan en bereid zijn op normale condities gelden uit te lenen zonder dat sprake zal zijn van verhoogde risico-opslagen;
 6. De garantstelling aan HVC zal zo afgegeven worden dat binnen HVC die garantstelling enkel zal worden gebruikt voor de geldlening die nodig is voor de participatie door haar 100% dochter van 45% in Trias Westland B.V.;
 7. Tussen de participanten in Trias Westland B.V. afgesproken wordt dat uitgangspunt is een zo snel mogelijke afbouw van de garantstelling zoals die door de gemeente is verstrekt;
 8. Dat bij het opstarten van de Triasboring rekening gehouden is met de aanwezigheid van een financiële buffer van € 3 miljoen;
 9. Dat HVC Geothermie B.V. geen andere activiteiten heeft dan het zijn van onderdeel van Trias Westland B.V.;
 10. In eerste instantie zal de garantie niet hoger zijn dan € 5.535.000,–, zijnde het in het voorstel genoemde bedrag wat nodig is voor de Triasboring. Voordat de hogere garantie wordt verstrekt wordt de Raad vooraf gedocumenteerd geïnformeerd en heeft de Raad de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te dienen;
 11. Bij het niet vervolgen van de proefboring gedurende 24 maanden na de proefboring de garantie in zijn geheel aan de gemeente terug te geven;

 

De Raad voordat daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt aan afgifte van de garantstelling de mogelijkheid te geven wensen en bedenkingen in te brengen tegen het document waarbij het College vaststelt dat aan de voorwaarden a tot en met k voldaan is en voorts de Raad voortdurend te informeren over de voortgang van het project, eventuele wijzigingen zowel in de structuur, de wijze van uitvoeren, de te volgen scenario’s en de aangegeven tijdsplanning;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top