skip to Main Content

Amendement op raadsvoorstel blijverslening

Amendement op raadsvoorstel blijverslening

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017;

Artikel 2 lid 2 te vervangen door:

“Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

a. soort lening

Een blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,– en maximaal € 10.000,– is;

Een blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,– en maximaal € 30.000,– is.”

Artikel 2 lid 3 aanvullen:

“3. De doelgroepen van de blijverslening die consumptief en hypothecair wordt verstrekt aan:

a.       eigenaren-bewoners die hun woning levensloopgeschikt willen maken;

b.       eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.”

Artikel 6 te vervangen door:

“Bevoegdheid College

1.       Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een blijverslening toe te wijzen;

2.       Het College stelt de hoogte van de blijverslening consumptief vast met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 10.000,–;

3.       Het College stelt de hoogte van de blijverslening hypothecair vast met een minimum van € 10.001,– en een maximum van € 30.000,–.”

Artikel 12 uit te breiden met een kolom consumptief SVn

“Artikel 12 Kenmerken Blijverslening
Consumptief
Hypothecair
Verstrekking
SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.
SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.
Looptijd
De looptijd bedraagt 10 jaar.
De looptijd bedraagt 20 jaar.
Rentepercentage
De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.
De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.
Betaling van rente en aflossing
–          De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

–          De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

–          Automatische incasso is verplicht.
–          De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

–          De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

–          Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

–          Automatische incasso is verplicht.
Vervroegde aflossing
Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250.
Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250.
Kosten
Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.
–          Vast bedrag voor afsluitkosten.

–          Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

–          Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.
Akte
Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.
Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.
Zekerheden
Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.
Hypothecaire zekerheid.
Overige voorwaarden
–     Indien van toepassing kunnen
–     Indien van toepassing kunnen eventuele

eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

–     Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.
subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

–          Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

–          Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

–          De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.
Uitbetaling van de lening
De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.
De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.”
Aldus vastgesteld in de Raad op 21 februari 2017.

Gaat over tot de orde van de dag.

 

amendement 21-2-17 toelichting blijverslening

amendement toelichting 21-2-17 rentetarieven SVn blijverslening

amendement toelichting 21-2-17 bijlage lijsten

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top