skip to Main Content

Amendement “Verandering is mogelijk; De ommezwaai” Tegenbegroting 2016

Amendement

“Verandering is mogelijk; De ommezwaai”

Tegenbegroting 2016

Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het College het toch een aantal keer voor elkaar. Blijven we echt de Westlandse inwoners voor de gek houden en willen we blijven doen geloven dat de huidige bestaande gemeentehuizen voor wat betreft de exploitatie duurder zijn dan twee gloednieuwe gemeentehuizen? Willen we nu echt de Westlanders blijven doen geloven dat de gekozen zogenaamde DBFMO-constructie het beste is voor Westland? Willen we nu echt de Westlanders blijven doen geloven dat de bouw van twee halve gemeentehuizen de goedkoopste oplossing is? En willen we de Westlandse bevolking nu echt blijven doen geloven dat na 1 juli 2017 sprake is van een centrale huisvesting van ambtenaren, terwijl de ambtenaren in meer dan zes gebouwen gehuisvest zijn?

Het College en ook de coalitiepartijen vinden het normaal blijkbaar om dit soort onjuistheden te ventileren.

Het College en in haar kielzog de coalitiepartijen, vinden het normaal dat de gemeenteschuld blijft oplopen. Immers we kunnen de rente nog betalen en dus gaat het goed. Dat de schuld ook terugbetaald moet worden en dat de rentelast kan oplopen, vindt dit College en die partijen uitgaan van doemscenario’s. De geldleningen liggen nog tientallen jaren vast en lopen voor een deel af in 2036. Ieder jaar wordt circa € 30 miljoen afgelost en moet opnieuw geleend worden. Daarnaast moet voor de schulduitbreiding nieuw geld geleend worden. Door renteconversie en de boete van € 40 miljoen is de rente lager geworden! Wisseltruc uiteraard.

Ook het hanteren van te hoge grondwaarden, de noodzaak voordat tot exploitatie kan worden overgegaan om nog aanvullende gronden te verwerven en ook hoge kosten gemaakt moeten worden om de gronden überhaupt in exploitatie te nemen, wuift het College allemaal weg als fabeltjes. Het College en het merendeel van de Raad zien hier geen enkel probleem. Wel moet geconstateerd worden dat er geen goedkope woningen gebouwd kunnen worden in Westland omdat de gronden te duur zijn en de grootste wooncorporatie vlucht naar Den Haag om daar haar doelen te bereiken. Het College en die partijen vinden dit blijkbaar normaal.

Ook het over de balk gooien van miljoenen voor Westland Marketing, vindt dit College normaal omdat blijkbaar de glamour en de zelfvergenoegzaamheid van het College en de collegeleden daarmee beter tot uitdrukking komt. Die centen dienen beter in Westland zelf gestopt te worden. Op geen enkele wijze wordt aangetoond dat de gemeente in deze een rol heeft. Wel uiteraard de Westlandse bedrijven die al sinds mensenheugenis exporteren en de buitenlandse markt bewerken en dat deden ook zonder dat de gemeente allerlei zaken ging financieren en regelen.

Het College heeft haar prioriteiten niet op orde. Het College verspilt de beschikbare begrotingsruimte aan zaken die niet van nut zijn voor de Westlandse inwoners, instellingen en bevolking. Die centen dienen besteed te worden aan schuldreductie, zorg, groenbeheer, verenigingen, verlevendiging kernen, schoolzwemmen en allerlei andere zaken die meer of minder belangrijk zijn voor Westland.

Anders dan het College, kiest Westland Verstandig ervoor de uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan. Westland Verstandig laat zien dat het anders kan.

We willen hiermee ook een nieuwe norm stellen voor het proces van de tegenbegroting. Westland Verstandig daagt andere partijen uit dat voorbeeld te volgen.

Verschuivingen in hoofdlijnen

1.a     Externe positionering Greenport; Trekkersrol GP, GPWO en ROM-Zuidvleugel blijven; vestigingsbeleid via bijdrage MRDH.

1.b     Handhaving strijdigheden buitengebied op signalen; 3 x 2 juristen; terugdraaien intensivering.

1.c     Onnodige gecreëerde functies kunnen gemakkelijk geschrapt worden. Wij vinden de handhavers niet nodig en ook allerlei functies die we al of niet tijdelijk gecreëerd hebben zijn onnodige kosten en zullen geen resultaat opleveren. Binnen de bestaande fte’s moeten toch veel meer oplossingen gevonden worden en het werkt natuurlijk niet zo dat het aannemen van een mannetje of vrouwtje tot oplossing van bepaalde problemen leidt. Ook zijn er te veel adviseurs rondom het College.

1.d     Wanneer er beter naar de burgers geluisterd wordt, zullen veel minder procedures nodig zijn en dat levert geld op. Externe bureaus behoeven geen adviezen meer uit te brengen en ook interne kosten worden bespaard.

2a.     Sociale bijstand; Groei economie, minder stapeling/armoedeval, MVO, fraudebestrijding.

2.b     Schuldhulpverlening; Groei economie, minder beroep op schuldhulpverlening.

2.c     Particuliere initiatieven WMO: Extra besparingen door initiatieven Westlanders.

2.d     Smart Westland; Slimme inzet ICT: connected Westland (Wifi, IoT, LoRa).

3.a     Verkeersveiligheid (fietsers) met name grote wegen tussen en aansluiting dorpskernen.

3.b     Wandel-/fietsbrug incl. bijdragen derden (FH, MRDH, PZH).

3.c     Inrichting bermen (obstakels weg) indicatief. Veiliger en kostenbesparing wegen- en groenonderhoud, meenemen bij (gepland) onderhoud.

3.d     Opzoomeren/wijkbeheer (budgetten); buurten regelen zelf vanuit wijkbudgetten (participatie / MVO).

3.e     Recreatie-bewegen buitenruimte; ruiterpaden, wandelpaden, fiets-/skeelerpaden (in gepland onderhoud meenemen).

4.a     Inschrijven arbeidsmigranten/RNI-loket vanaf 2016; Indicatief: RNI-loket en lagere kosten inschrijving door gegevensuitwisseling BRP (Digilevering).

5.a     Gemeenteraad; open informatie, zie ook 5.b.

5.b     B&W; minder wethouders en bestuursondersteuning.

5.c     Transparantie tenzij, open informatie, betere website, betere communicatie en informatieverstrekking; Minder ‘wrijvingskosten’, minder vragen van burgers en Raad; besparing op WOB-verzoeken.

5.d     Algemene voorlichting; Uiteindelijk 60% reductie op (beleids)voorlichting en PR

5.e     Bezwaar en beroep: Communicatie verbetering aan de voorkant minder bezwaar en beroep aan de achterkant.

5.f      Handhaving en veiligheid: Vraag- en risicogericht.

5.g     Veel adviezen zijn overbodig/onnodig. Ambtenaren moeten veel meer zelf doen.

6.a     OZB maximaal inflatie (1.2%); Lagere tarieven OZB: 1,2% i.p.v. 3% (d.i. 2,5 x inflatie!).

6.b     Ramen opbrengsten belastingen en heffing; m.n. areaaluitbreiding, verkoop gronden en nieuwbouw; cumulatief; De gemeente verkoopt meer en raamt structureel te voorzichtig. Zie jaarrekeningen.

7.a     Flexibilisering ICT; Indicatief: wendbaar inrichten, minder ‘vendor lock-in’, onder architectuur en open standaarden.

7.b     Computercentrum delen i.p.v. zelf bouwen; Indicatief: meedoen met (rijks)overheidscloud: energiebesparing (duurzamer), kostenbesparing, veiliger.

7.c     Organisatie modern en resultaatgericht; Sturen op gezamenlijk resultaat; Structurele ruimte. Zie ook de diverse Proraps over de afgelopen jaren.

Wat te doen met positief saldo?

  1. Afbouw schuld is logisch;
  2. Beter inspelen op behoeften op onder meer de navolgende gebieden:

– kunst en cultuur;

– nieuw beleid;

– aanjagen Westlandse economie;

– beter groenbeheer;

– dorpskernontwikkelingen;

– herfasering middelen in CWP;

– extra zorginitiatieven;

– slim werken aan imago Westland etc.;

Extra 2e scenario doorgaan in bestaande gemeentehuizen en stoppen met nieuwbouw:

7.d     Doorgaan in (3) bestaande gemeentehuizen; Exploitatiekosten (excl. onderhoud; dalende kapitaallasten)

7.e     Opstellen MOP en uitvoeren gepland onderhoud; Gepland onderhoud bestaande gebouwen

7.f      Stoppen gunning DBFMO-contract; Onbekend, stelpost

7.g     Stoppen voorbereiding 2 nieuwe halve gemeentehuizen; Indicatief: voorbereidingskosten afbouwen (totaal € 3,5 mln. gereserveerd)

7.h     Exploitatiekosten 2 nieuwe halve gemeentehuizen; DBFMO-contract (25 jr!) worden bespaard

7.g     Besparen op kosten verhuizing en herschikking; Indicatief; nog niet begroot bij nieuwbouw (staat nu op 0)”

 

Over vier jaren wordt bezuinigd ± € 28 miljoen zonder de investering nieuwe gemeentehuizen (scenario 1+2) en bijna € 21 miljoen met nieuwe gemeentehuizen (scenario 1).

151110 financiële effecten 2016-2019 tegenbegroting definitief

bijlage bij amendendement tegenbegroting tabel-definitief

Powerpoint Tegenbegroting-definitief

Back To Top