skip to Main Content

Artikel 43-vraag aan College inzake besluitenlijst van 11 juli 2017

Het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Westland
Postubs 150
2670 AD  NAALDWIJK

Verzoek om inlichtingen ingevolge artikel 43 Reglement van Orde/verzoek om ambtelijke bijstand
Gezien de onduidelijkheid die gerezen is welke informatie verkregen kan worden middels artikel 43 of middels ambtelijke bijstand worden vanaf nu artikel 43-verzoeken tevens ingericht als een verzoek om ambtelijke bijstand.

Edelachtbaar College,

In de besluitenlijst van 11 juli 2017 vastgesteld op 22 augustus jl. staat een besluit over de Algemene Vergadering van GHC Onroerend Goed Expo B.V.

  • Wordt een recht van eerste hypotheek verleend aan de Rabobank. Het recht van eerste hypotheek heeft de Gemeente toch uit hoofde van de garantiestelling aan Lentiz?
  • Voorts worden de aandelen van Lentiz blijkbaar overgedragen aan Peetaplant en GFFX. Waarom gebeurt dat en is Peetaplant dezelfde partij dan de Demokwekerij? Hoe zijn na die overdracht de aandeelsverhoudingen binnen de BV?
  • Wat houdt de suppletieregeling Villa Hoogenburch te ’s-Gravenzande in?
  • In 7.3.2. wordt afgeweken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid t.b.v. van de uitvoering geven aan Leefomgevingsfonds. Betekent dat dat de uitvoering vergund is aan Westlandse bedrijven? BAM is geen Westlands bedrijf naar ons oordeel. Juist of niet juist? Moet de Raad niet instemmen met een afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid?
  • Had de gunning in 5.4.1. ook niet op een andere wijze moeten geschieden dan nu het geval is?
  • Wat is de reden van de medewerking voor het gebruik voor detailhandel voor Patijnenbrug 4-6? Had niet eerste de parkeerproblematiek bekeken moeten worden gezien het nijpend gebrek aan parkeerplaatsen ter plekke? Waarom is dat niet eerst bekeken?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens, Fractievoorzitter

Back To Top