skip to Main Content

Begrotingsraad 6 november 2014

Begrotingsraad 6 november 2014

 

Inleiding:

 

1.       In deze begroting moddert dit College maar een beetje door zonder de wel bestaande Westlandse problemen echt aan te pakken. Die problemen worden voor ons uitgeschoven. De begroting is niet robuust. Veel loze woorden die vaak wel mooi klinken, geen oog voor de Westlandse realiteit, de spaarzame centen van de burgers aan verkeerde zaken uitgeven. Ondanks het harde protestgeluid van de VVD vòòr 19 maart 2014 (de gemeente Westland zou onder CDA Westland en GBW Westland op het randje van faillissement gebracht zijn) is duidelijk dat ook de VVD de oude koers zelfs niet een beetje heeft kunnen bijstellen. Niets, maar dan ook niets van haar verkiezingsslogans is in deze begroting terug te vinden. Hoe blij kan een partij zijn met het pluche.

Hoge schulden verdrukken andere noodzakelijke uitgaven van de gemeente. Als we nu niets aan de schulden doen, betekent dat de investeringscapaciteit van de gemeente op korte termijn al in gedrang komt. Immers dan is er geen ruimte meer voor het aangaan van schulden.

Over de begroting

2.       Deze begroting met fors oplopende schuldenlast, reserves die tussen 2014 en 2018 afnemen, is zo wie zo al problematisch maar is zeker niet bestendig genoeg om eventuele nieuwe risico’s op te vangen. Westland Verstandig steunt het College als het gaat om het voornemen om de komende jaren te investeren in Westland! Bestaande plannen worden uitgevoerd. Alleen ook in de toekomst moeten we blijven kunnen investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De begroting bevat al geen nieuwe plannen meer en ook daar wringt het natuurlijk. Westland Verstandig daagt de andere partijen in deze raad op dit punt van de begroting uit een debat te voeren en niet op detailniveau zoals het merendeel van de moties/amendementen doen vrezen.

In deze begroting ziet Westland Verstandig een bevestiging dat dit College en de volstrekt niet kritisch oordelende coalitiepartijen goed voor zichzelf zijn, maar slecht voor Westland en de Westlanders. Zelfverheerlijking en bij voortduring borstklopperij vindt dit College blijkbaar belangrijker dan krachtdadig de echte problemen van Westland aanpakken. Erger is dat de begroting misleidend is.

Waarom: Door de kop in het zand te steken voor de ernstige grondproblematiek en geen afwaarderingen te doen en daarnaast de gemeenteschuld te laten oplopen tot zeker € 470 miljoen en geen aflossingen te doen, wordt financiële en politieke ruimte gecreëerd en behouden voor protserige plannen, zoals zeker € 50 miljoen voor twee gemeentehuizen, € 3.3 miljoen voor Westlandpromotie en te grote ambtelijke bezetting, externen inhuur. Zou de werkelijke situatie uitgaande van de realiteit in de begroting worden verwerkt, dan kan dat niet meer.

 

Deze begroting is een giftig mengsel tussen overprogrammering voor wat betreft te bouwen woningen, overgewaardeerde grondwaarden, te optimistische behoefteramingen, een te geringe kostenbeheersingsdrang, onderschatting van risico’s, vraaguitval en gelegenheidsontwikkelingsplannen. Tenzij het algemeen economisch tij op korte termijn keert, zal dit giftig mengsel voor Westland vervelende gevolgen gaan hebben.

 

3.  De realiteit is dat Westland steeds meer te lijden heeft van de slechte structurele economische situatie in Westland in de tuinbouw en in feite bij alle in Westland gevestigde      bedrijven. Alles hangt een beetje af van die glastuinbouw. Bekend is dat er nauwelijks of niet meer geïnvesteerd wordt in nieuwbouw en dat vele honderden bedrijven het thans financieel lastig hebben. Gisteren ging nog het bedrijf Vida Verde, dat onze burgemeester nog zelf geopend heeft, failliet. Alle handelsmissies ten spijt hebben dit bedrijf niet van ondergang kunnen redden. Het bevestigt ook het onderzoek van de Hogeschool Windesheim: “Handelsmissies, zelfs met de Koning, leveren zelden iets op.”

De realiteit is ook dat binnen Westland verpaupering op de loer ligt. Veel kavels liggen braak, veel tuinderijen staan leeg, het aantal kassen die zichtbaar slecht onderhouden worden is groot, nieuwbouw is praktisch nihil. Die verpaupering moet worden gekeerd. Daar moet alle aandacht van College, Burgemeester, ambtenaren naar uitgaan. Niet naar internationalisering, public affairs, handelsmissies door de gemeente, die veel ambtenaren daarvoor wil inzetten en veel geld daaraan wil uitgeven. Het eigen Westland en de situatie hier en nu vereist alle aandacht.

Waarom: Alle grotere Westlandse kwekerscombinaties en toeleveranciers/kassenbouwers zijn zich vanaf in ieder geval 2009 gaan concentreren op export en reizen veelvuldig de hele wereld af op zoek naar lucratieve handel. Het Westlandse bedrijfsleven bevindt zich al op het wereldtoneel. Daar heeft de gemeente echt geen toegevoegde waarde. De gelden en tijd die daaraan besteed worden, zijn volstrekt overbodig.

Ook positieve elementen

4.       Natuurlijk in deze begroting zitten ook een aantal positieve elementen zoals een aantal samenwerkingsagenda’s, MKB Stimuleringsfonds, de aanjaagfunctie voor tweetalig onderwijs, het faciliteren van bepaalde initiatieven middels de Westlandagenda’s, aanleg Teylingen, Lierse noordelijke randweg. Wel moet ervoor gewaakt worden dat de centen voor de agenda’s effectief en ook doeltreffend en echt in belang van Westland worden ingezet.

De cijfers in de begroting

5.       De gemeente Westland komt de laatste tijd geregeld in het nieuws. Van Elzevier tot Financieel Dagblad en steeds is de boventoon dat Westland financieel ongezond is. De derde plaats van alle Nederlandse gemeenten voor wat betreft de hoeveelheid bouwgrond, de hoogste schuldpositie van alle 100.000+ gemeenten en plaats 386 van de 403 voor wat betreft de financiële situatie. Je zou denken dit is ernstig, maar het College doet het af als onbelangrijk, we hebben genoeg bezittingen en: we kunnen de rente toch betalen en we maken de begroting sluitend.

In plaats van schulden af te lossen, komt er de komende vier jaren in het beste geval € 73 miljoen schuld bij en de schuld zal in 2018 € 470 miljoen bedragen. Dat is ook nog gebaseerd op een irreëel aantal woningen op de bouwgronden die verkocht moeten gaan worden, geen afwaardering van die gronden, dat de 50% deelnemingen ONW en Westlandse Zoom ieder jaar € 5 miljoen afnemen. Als dat allemaal tegenvalt, dan loopt de schuld nog veel hoger op. Nog los van andere tegenvallers. Eind 2013 was de schuld op het einde van het jaar € 50 miljoen hoger dan begroot.

Het oplopen van de gemeenteschuld is onacceptabel en zeer gevaarlijk. Het rapport van de VNG over de Houdbare Gemeentefinanciën zoals dat recent is uitgebracht, heeft dit College blijkbaar niet goed gelezen. Ik hoop dat de fracties dat rapport wel gelezen hebben. Het lijkt alsof een aantal passages voor het Westland geschreven zijn.

Wat zegt de Handreiking

6.       Een goede begroting creëert ook ruimte voor aflossingen op de bestaande schulden. Deze begroting doet dat niet. In plaats daarvan worden de aflossingen die jaarlijks gedaan moeten worden opnieuw geleend en moeten alle investeringen betaald worden met nieuw geld. De VNG adviseert de gemeenten met een aanzienlijke schuldenlast af te lossen op de schulden en niet alle risico’s en aflossingsverplichtingen naar de toekomst en naar de volgende generatie te schuiven. Dit doet deze begroting wel en dat is voor Westland Verstandig absoluut niet acceptabel. Ook het constateren door het College dat de schuldpositie van de gemeente fors is, maar dat daar bezittingen tegenover staan, betekent niet dat de gemeentefinanciën gezond zijn. VNG geeft daar ook in de Handreiking het antwoord op:

De bezittingen bestaan grotendeels uit reserves, maar daar kun je geen schulden van betalen. De bezittingen bestaan uit bouwgronden die echter niet verkocht kunnen worden en die nota bene voor een veel te hoog bedrag in de boeken staan. Als klap op de vuurpijl is het ook nog zo dat ieder jaar de bouwgrond in waarde verhoogd wordt met 2 à 3%. Dat betekent dus dat ieder jaar de gemeente meer actief heeft in de vorm van grond, terwijl de gronden vanaf 2009 gestaag in waarde gezakt zijn.

7.       Aflossingen en rentebetalingen in de toekomst gaan betekenen dat andere investeringen niet gedaan kunnen worden. Tenslotte zal een zwak financieel Westland een gewillige prooi zijn voor de grote Metropoolgemeenten Den Haag en Rotterdam. Als Westland haar zaakjes niet op orde heeft en financieel niet sterk, dan wordt het voortbestaan van Westland als tuinbouwgemeente zeker bedreigd.

8.       Is er een oplossing? Die is er. De begroting zal ontdaan moeten worden van uitgaven die geen aantoonbaar nut en noodzaak hebben en uitgaven die voornamelijk protserig van aard zijn. Daarnaast zien we in de begroting een aantal zaken die eenvoudig niet kloppen en die op een andere wijze financieel zouden moeten worden verantwoord. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

A.       De bouw van twee nieuwe gemeentehuizen is natuurlijk zo een volstrekt onnodige investering. Nieuwe feiten. In de Prorap 2014 onder het hoofdstukje “gewijzigd beleid” wordt bevestigd wat Westland Verstandig al op 30 oktober 2013 voorspelde: realisering in 2016 zal het niet worden, het wordt zomer 2017. Hier wreken zich de onjuiste mededelingen van de burgemeester toen hij de portefeuille nog had. Hij heeft voor de verkiezingen aangegeven dat vòòr 19 maart 2014 definitieve verplichtingen zouden worden aangegaan met de drie uitverkoren aannemers. Dat is pas eind juni 2014 gebeurd, dus ver na de verkiezingen. Ook heeft hij hartstochtelijk en met trots betoogd dat na het besluit van 30 oktober 2013 de Raad er verder niet meer aan te pas zou komen. Nu lezen we in de begroting, maar ook in de beantwoording van vragen dat in de tweede helft 2015 de Raad een nieuw kredietbesluit moet gaan nemen. Vandaar dat het besluit van 30 oktober 2013 niet in deze begroting verwerkt is. Er is nog geen kredietbesluit. Ook dat heeft Westland Verstandig eerder al aangegeven.

Het wordt nog erger. In afwijking van het op 30 oktober 2013 genoemde bedrag, worden de aannemers vervolgens uitgenodigd om uit te gaan van een bedrag van € 44.5 miljoen aan directe bouwkosten. Het gaat dan alleen om de twee gebouwen en niet om de bijkomende kosten zoals parkeerplaatsen in het centrum van Naaldwijk, afkoop claim Vestia, aanleg verlengde Pijlentuinenweg die de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis moet regelen en allerlei andere infrastructurele zaken en vooral ook een groot deel van de (ICT) inrichtingskosten. De kosten hiervan zijn € 5 miljoen. Het zal duidelijk zijn dat de piekbetaling en de bijkomende investeringen die destijds door de Raad begroot zijn, ook geleend moeten worden.

Mochten we de DBFMO-constructie kiezen, dan gaan we natuurlijk gebruiksvergoedingen betalen.

Wordt daarvan afgezien, en de kans daarop is groot gezien de steeds weer terugkerende negatieve berichten over de DBFMO-constructie en de ervaringen daarmee, en ook gezien het feit dat 6.5% rente berekend mag worden door de betreffende aannemer, dan zal de gemeente het gehele bedrag plus de bijkomende investeringen die wij begroten op circa € 5 miljoen, dan zal uiteindelijk toch weer het bedrag van € 50 miljoen er zijn voor 550 fte’s. Nu nog zijn er meer dan 700 fte’s en dat aantal groeit alleen maar.

Nogmaals terugkeren op onze schreden en we kunnen nog stoppen. Het kost wat aan de drie aannemers, maar in feite gaat het dan om een bedrag van € 300.000,– aan één van hen. De andere twee zouden we toch al moeten betalen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Voeg daarbij de ervaringen in Molenwaard, die zonder gemeentehuis op dit moment opereren en de situatie in Lansingerland –een groot deel van het gemeentehuis staat leeg-, dan is duidelijk dat twee nieuwe gebouwen riskant zijn. Ook in Westland staan vele kantoren leeg en is er nauwelijks interesse. De centen van het gemeentehuis kunnen beter besteed worden en in ieder geval zou het niet doorgaan van het gemeentehuis betekenen dat de schuld van de gemeente minder hoog oploopt. Het teruggaan naar drie bestaande gemeentehuizen is mogelijk gezien de geplande ambtelijke bezetting (400 en 150) in de twee nieuwe gemeentehuizen.

B.       Bouwgronden. Westland heeft voor een aantal honderden miljoenen bouwgrond die te hoog gewaardeerd worden in de boeken. Grondafwaarderingen zullen onvermijdelijk zijn om die bouwgronden te kunnen verkopen en op die gronden te bouwen woningen in prijsstelling te kunnen laten concurreren met de sterk in prijs gedaalde bestaande woningen. Als er afgeboekt moet gaan worden, dan zal dat ook voor de schuldpositie gevolgen gaan hebben. Steevast geeft het College aan dat tegenover de te hoge grondwaarden ook voorzieningen staan. Echter die voorzieningen zijn gebaseerd op een afname van de Westlandse Zoom B.V. en van ONW B.V. zijn deels afwaardering van aandelenkapitalen die beiden voor 50% van de gemeente zijn en waar we in beiden met contractspartners zitten die financieel niet erg veel willen. Ook hier zien we dat de problemen door dit College voor zich uitgeschoven worden. Een te hoge grondwaarde betekent stagnatie bij de verkoop omdat kopers dan gronden gaan kopen buiten Westland waar bouwgrond goedkoper wordt aangeboden of kiezen voor goedkopere bestaande woningen.

Uit de krant hebben we moeten lezen dat de Rabobank Bouwfonds, de partner in de Westlandse Zoom, wil afstoten en ook dat de directeur van het Bouwfonds, De Haas, Bouwfonds moet verlaten. De heer De Haas heeft ons hier verlekkerd met mooie plannen en aangegeven dat het allemaal in orde gaat komen. Zijn vertrek en ook het feit dat de Rabobank Bouwfonds afstoot, maakt Westland Verstandig nog angstiger dan zij al was.

9.       Illustratief voor de wijze waarop het College het dossier Westlandse Zoom behandelt is de beantwoording van de vraag over Monster-Noord. In het antwoord wordt aangegeven dat de gemeente geen enkel probleem zal ondervinden als de bestemming niet gewijzigd wordt naar woningbouw omdat Westlandse Zoom 50% voor haar rekening neemt. Echter in de samenwerkingsovereenkomst staat dat de gemeente alleen maar woningbouwrijpe grond kan en mag leveren aan de B.V. Als de bestemming niet wordt omgezet, dan kan de gemeente niet eens leveren en zal zij zelf de strop moeten nemen. Als dat gebeurt, is de voorziening die voor de Westlandse Zoom getroffen is al nagenoeg op.

De samenwerkingsovereenkomst is in 2014 gesloten en zo te zien is er in 2014 weinig van terechtgekomen. Met name het aantal woningen is niet verkocht kunnen worden omdat de bestemmingsplannen nog niet zijn aangepast. Vooralsnog zien we ook nog geen ontwerp bestemmingsplannen verschijnen. Ook de uitname van € 5 miljoen in 2014 en volgende jaren, is natuurlijk hoogst onzeker gezien de financiële situatie van de Westlandse Zoom B.V. Recent bleek dat zij de aflossing niet kan doen van de lening die zij aan de gemeente heeft, de rente veel te laat betaald is, terwijl voorts zelfs afgenomen grond in Poeldijk door de B.V. niet betaald kon worden. Ook schuift de gemeente alle problemen voor zich uit door in de nieuwe grondexploitatie het aantal woningen fors te verhogen waardoor er een hogere opbrengst te verwachten valt. Echter het probleem is dat er geen woningen verkocht worden, zeker niet de vele honderden woningen die gepland zijn voor de Westlandse Zoom. Dit is een luchtbel die, tenzij wederom het economisch tij snel keert, uiteen zal spatten.

10.     Hetzelfde geldt voor ONW met het Nieuwe Water. Het is natuurlijk een aanfluiting dat de nieuwe overeenkomsten van ONW nog niet door de Raad zijn vastgesteld en dat nu wel de begroting hier ligt. De grondexploitatie van het nieuwe ONW oftewel Waelpark, was ook zeer wazig en risicovol en sloot op nagenoeg nul. Voorts zijn een aantal zaken niet goed geregeld zoals de ontsluitings- en de waterproblematiek. Voor wat betreft de uitweg van Teylingen en het Waelpark vinden wij dat sprake is van creatief boekhouden en door uit te gaan van de juiste situatie zou de gemeente hier € 10 miljoen op haar begroting kunnen besparen. Aanvankelijk zijn de kosten voor de uitweg van Teylingen begroot op circa € 3 miljoen. De totale ontsluitingskosten bedragen nu € 13 miljoen, waarvan nog geen € 1,6 miljoen aan het Waelpark wordt toegedicht en de rest komt ten laste van de gemeentebegroting. Zou ONW de kosten moeten betalen, dan zou ONW dat in haar grondexploitatie moeten meenemen. Nu wordt bewust toegewerkt naar 0. Nu wordt ONW gematst, maar de gemeente betaalt het gelag. Dit is niet juist en is ook geen correcte voorstelling van zaken. De kosten moeten geboekt worden daar waar deze gemaakt worden.

11.     Hetzelfde geldt natuurlijk voor de verlengde Pijlentuinenweg bij het gemeentehuis, maar daar geldt dat alleen intern een verkeerde boeking plaatsvindt. Die kosten hadden (deels) bij het gemeentehuisproject moeten staan en worden nu op Hoogeland geboekt. Hoogeland heeft al een negatieve exploitatie zodat ook daar de gemeente uiteindelijk de rekening van moet betalen.

Ambtelijke organisatie / met een goed plan

12.     Een aanzienlijk grotere besparing zou moeten opleveren een deugdelijk plan voor de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Nu gaat dat een beetje hapsnap en de taakstellingen die men nu geeft, zijn blijkbaar het sluitstuk van de begroting. Het eerder al bepaalde bedrag van € 6.8 miljoen en het groeien daarnaartoe, levert al problemen op om dat structureel voor elkaar te krijgen. Door nu het bedrag van € 6.8 miljoen op termijn nog verder te gaan ophogen, is natuurlijk mooi, maar blijkbaar is er nog meer te halen door bezuiniging door te voeren. Bij iedere begroting zien we een nieuwe taakstelling en nogmaals de indruk bestaat dat het plafond daarvan nog niet bereikt is. Er moet ook anders geredeneerd worden: eerst moet bekeken worden wat bezuinigd kan worden op de ambtelijke organisatie en daarna moet het bedrag bepaald worden. Niet andersom door eerst steeds een taakstelling af te spreken om daarna pas het plan te maken. Voor het eerst in deze begroting wordt een bedrag opgevoerd voor frictiekosten in de ambtelijke organisatie van € 5 miljoen. Dit bedrag zou direct al in 2015 worden uitgegeven omdat dan in de begroting de structurele last van € 100.000,– rente is opgenomen. Om een taakstelling te halen wordt een groot deel aan frictiekosten uitgegeven. Wij kunnen dat niet echt plaatsen en Westland Verstandig vraagt zich af waar die post ineens en plotsklaps vandaan komt. In de eerdere begrotingen stond die post niet. Geen plan geen onderbouwing.

Externen

13.     Ondanks de economisch zwakke tijd moet de gemeente toch nog heel veel externen inhuren. De marge is natuurlijk veel minder dan de Raad destijds in de motie heeft aangegeven, maar is toch nog aanzienlijk. Tussen de 8 en de 10%. Dat betekent een bedrag op jaarbasis van circa € 4.5 miljoen. Westland Verstandig vindt dat in 2015 en volgende jaren alle externen, dus zowel de externen die wel en niet projectgebonden zijn, terug moeten worden gebracht naar 5%. Dat moet mogelijk zijn. Wij horen steeds verhalen van burgers en bedrijven die zich ergeren aan de hoeveelheid medewerkers van de gemeente die zich met enig project bezighouden, maar ook dat vaak externen daarbij betrokken zijn die slecht geïnformeerd zijn en die er in feite voor spek en bonen bijlopen. Ook hier is dus een aanzienlijke besparing door te voeren.

14.     Wat overbodig is volgens Westland Verstandig zijn de uitgaven voor public affairs, internationalisering en ook voor het Westland Event. Uitgaande van de begroting betekent dat in vier jaar tijd een uitgave van € 3.2 miljoen. Dit zijn centen die echt beter besteed moeten worden. De afgelopen vier jaren hebben al bewezen dat Westland Marketing wel leuk is voor de mensen die er direct mee te maken hebben, maar op zich weinig effect heeft voor de Westlandse inwoners en haar bedrijven. Het zal niet de schuld van Westland Marketing zijn, maar echt zoden aan de dijk zet het zeker niet. Daarvoor zijn de bedragen ook te gering en hier geldt toch ook de regel dat als je iets niet goed kunt doen, dan moet je het niet doen. Wat we voorts voor die centen terugkrijgen is hoogst vaag. De afspraak met het vorige College was dat Westland Marketing na vier jaar op eigen benen moest kunnen staan. Westland Marketing zou dan vervolgens haar oude rol blijven vervullen. Dat was de reden waarom in de vorige periode 4 x € 450.000,– is uitgetrokken. Nu zien we dat toch weer aan Westland Marketing geld verstrekt gaat worden, terwijl voorts een vrij grote ambtelijke inzet gaat plaatsvinden. Nogmaals niet doen en die centen besteden voor nuttiger zaken.

Moet Westland dan helemaal niets doen aan marketing? Het antwoord is ja. Westland neemt al deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden om het vestigingsklimaatimago te verbeteren. We moeten natuurlijk voorkomen dat we allemaal meer van hetzelfde hebben. De Westlandse economie is het beste gebaat bij heldere positionering op regionaal en Greenportniveau. Voeg daarbij lagere belastingen, aantrekkelijke en veilige woon-, leef- en werkomgeving en dan hebben we een goed Westland. Over elkaar vallende marketeers en lobbyisten zijn daarvoor echt niet nodig.

3D’s / Goede zorg, ook na 1 januari 2015

3 kanten: -reguliere zorg

                      -hiaten in de zorg

                      -de financiën

15.     In de nu voorliggende begroting ontbreekt onderbouwing van het totaal uit te geven bedrag zoals we dat van het Rijk ontvangen plus de € 2.1 miljoen die extra nodig is om het tekort op te vullen. We staan achter de zachte landingsregeling. Wel nemen wij het het College kwalijk dat geen goede kaders in de begroting zijn meegegeven. Door nu het begrotingsbedrag goed te keuren, geeft de Raad in feite een blanco cheque aan het College en daar is de begroting toch niet voor bedoeld.

16.     Ook jammer is het dat geen inzicht gegeven wordt in eventuele financiële ruimte die gecreëerd kan worden voor in Westland best wel zorgelijke hiaten zoals de nachtapotheek, deugdelijke opvang voor revaliderende personen die thuis niet terecht kunnen en mensen die nu in de zorgtehuizen zitten die daar weg moeten omdat het betreffende tehuis gaat sluiten. Nu ontbreekt het de Raad aan sturingsmiddelen. Dat komt omdat het College toch geen goede informatie geeft over de opbouw van de kosten en de toedeling van het totale bedrag van circa € 54 miljoen. Het is hier wederom stikken of slikken en dat is iets wat we in de afgelopen periode steeds hebben ervaren. Ook bij de laatste raadsvergadering heeft Westland Verstandig maar voor het voorstel gestemd om de jeugdzorg na 1 januari 2015 niet in gevaar te brengen ondanks het feit dat er volstrekt geen onderbouwing gegeven werd waar de centen aan uitgegeven waren of zouden worden. Bij de begroting zou een goede onderbouwing komen. Vervolgens moeten we in het AD lezen dat er een hoeveelheid externen zijn aangenomen die maken dat Westland met stip het hoogste aantal externen heeft ingeschakeld. Wij vinden dan ook dat het College op dit punt een onvoldoende scoort. Begrijp ons goed: aan toewijding ontbreekt het de wethouder niet, maar op financieel gebied schiet het gewoon tekort. Dit moet beter.

OZB handhaven op huidig niveau

17.     Zo-even zei ik dat de Westlandse burgers en ondernemers zwaar op de proef gesteld worden. Wij zien alles in een niet verhogen van de OZB. Wij willen dat bedrag zetten tegenover de uitgaven die voor internationalisering en marketing en besparing op beroepsprocedures staan.

Wat we ook willen is dat Westland Infra ophoudt met het steeds ieder jaar verhogen van de tarieven met circa 10%. Op vragen die wij daarover gesteld hebben, geeft Uw College geen begrijpelijke antwoorden. Feit is dat de tarieven omhoog vliegen en dat Westland daardoor kans ziet een hoger dividend te krijgen. In feite verrijkt de gemeente zich over de ruggen van de burgers en ondernemers. Dat is niet nodig als we onze centen alleen besteden aan zaken die ertoe doen voor Westland.

Temporiseren

18.     Wellicht is het goed om de lopende projecten als Boomawatering en delen van de Poelzone verder te temporiseren. Duidelijk is dat nu, maar ook in de nabije toekomst, het herstel in de tuinbouw niet te verwachten valt. Het is natuurlijk niet juist om onze centen dan in te gaan zetten voor gebieden die toch niet volgens de plannen gerealiseerd kunnen worden. We kunnen dan beter wachten totdat het tij keert en dan direct doorgaan. Motie.

Propagandakosten

19.     Waar ook aanmerkelijk bezuinigd kan worden is op de propagandakosten die het College denkt te moeten maken om de vele success stories voor het voetlicht van de Westlandse burgers te brengen. De ervaring van Westland Verstandig is dat de burgers daar niet opstaan te wachten. Het gaat hier om kosten die gemaakt worden voor het maken en uitzenden van bepaalde tv-programma’s alsook kosten aan interne- en externe communicatiedeskundigen en tenslotte kosten voor krantennieuws. College hou daar mee op en besteedt die centen aan zinvolle zaken waar Westlanders en Westlandse bedrijven wel wat aan hebben. Hiermee is al snel een bedrag gemoeid van meer dan € 500.000,–, in vier jaar dus € 2 miljoen. Deze tijd vraagt om daadkracht en niet om wollig gedrag en veel te optimistische berichten.

Kosten College

20.     Voeg daarbij ook het feit dat in 2010 het College is begonnen met 4.5 fte wethouder. Eind 2012 is dat al snel verhoogd naar 5 fte en nu 6 fte. Dat is een meerjarig bedrag van € 375.000,– per jaar, dus in deze periode een bedrag van € 1.5 miljoen. Het College gaf aan dat het nodig was vanwege de werkdruk. Echter we zien steeds meer baantjes voor wethouders die niets met het gemeentewerk te maken hebben.

Inleveren raadsfracties en College

21.     Wij vinden ook dat de raadsfracties solidair moeten zijn met verenigingen en vandaar dat wij een amendement indienen om de helft van de fractiegelden niet meer uit te keren. Het College zou hetzelfde moeten doen.

22.     Kort en goed: Ik zou zo nog wel even kunnen doorgaan met het noemen van euro’s die echt anders besteed moeten worden. Als we als gemeente die kant op gaan, dan zouden we én, zij het relatief geringe bedragen, kunnen aflossen op de bestaande schuld én we zouden een aantal zaken kunnen beetpakken die nu niet danwel veel te karig in de begroting zijn opgenomen. Ik noem ondermeer het groenbeheer; Blijkbaar hechten Westlanders aan een nette leefomgeving en de gemeente is ook verplicht om die te geven. Dit betekent dat de aanvankelijke bezuiniging van circa € 6 miljoen op het groenbeheer in veel grotere mate teruggedraaid zal moeten worden dan nu in de begroting staat.

 

23.     Het College heeft een eerste stap gezet in het openhouden van zwembad De Hoge Bomen. Ga serieus kijken met name met Optisport of die mogelijkheden zien voor voortzetting en wat hun minimale condities zijn. Zoals nu in de antwoorden op de vragen staat dat eerst een investering gedaan moet worden van € 700.000,– en daarna nog een keer de exploitatie gedaan moet worden, is natuurlijk geen reëel uitgangspunt. De opening die het College geeft mag natuurlijk geen schertsvertoning zijn.

Mijn fractie zou gaarne het schoolzwemmen weer herinvoeren. Blijkbaar wordt nu aan de zwembaden € 280.000,– betaald als vergoeding voor

niet-schoolzwemmen. In ieder geval zal bekeken moeten worden wat het effect is van herinvoering op de exploitatie van de zwembaden en wat dat aan daadwerkelijke extra kosten voor de gemeente betekent. Wel wordt steeds meer ook door de reddingsbrigades, aangedrongen op verplicht zwemmen op de basisschool.

24.     Een groot irritatiepunt van vele Westlanders is het parkeren in de kernen. Wij hebben daar een artikel 26-vraag over gesteld en naar aanleiding van het antwoord stond in het AD dat het College een werkgroep uit de Raad zou willen formeren. Wij hebben daar voor de rest nog niets over gehoord. Is dat inderdaad de bedoeling. Motie

25.     In de begroting zien wij weinig meer over kunst en cultuur. Cultuurweb willen wij zoals beloofd een kans geven, maar dat betekent niet dat alles wat kunst en cultuur is, ook met de subsidie aan Cultuurweb wordt overhandigd. Ook de gemeente zelf heeft op dat punt een verantwoording en een taak. De gemeente moet zich niet al te afzijdig zich gaan opstellen. De gang van zaken rondom de overname van de muziekschoolactiviteiten heeft in ieder geval veel kwaad bloed gezet en als de gemeente bijtijds actie had ondernomen, dan had wellicht de zware irritatie voorkomen kunnen worden. Koperen Kees-motie

26.     Ook vinden wij dat er nog meer inzet en aandacht moet zijn voor openbare orde en veiligheid. Hotspots met overlast en vormen van criminaliteit en dealen moeten hard aangepakt worden, zodat situaties zoals in het Hofpark Wateringen, Esdoorn in Naaldwijk en Nachtegaalstraat in Honselersdijk eerder en in de kiem gesmoord worden.

27.     De toewijzing van woningen moet beter en strakker in de gaten gehouden moet worden. Toewijzing in Ter Heijde is daar een voorbeeld van. Onder druk van Westland Verstandig is uiteindelijk de wethouder gezwicht en heeft Arcade toegestaan de regels te verruimen en meer woningen toe te wijzen aan mensen uit Ter Heijde en Westlanders. Zo zou het ook elders kunnen bij bestaande woningen. We moeten ook voor waken dat woningen in woonwijken die al onder sociale druk staan, toegewezen worden aan mensen die passen binnen de betreffende woonwijk. Ook hier geldt weer dat het woongenot voor bijna alle mensen erg belangrijk is.

28.     Het nieuwe accommodatiebeleid, hoe dat ook eruit mag komen te zien, mag absoluut geen ingrijpende huurverhogingen van bestaande gebruikers met zich medebrengen. Westland Verstandig wil rust en verenigingsbestuurders niet nog verder beproeven op hun gehardheid. De herijking subsidies heeft voldoende opgeleverd en accommodatiebeleid prima om eventueel verenigingen te huisvesten c.q. opnieuw te huisvesten en multifunctioneel gebruik bespreekbaar te maken, maar niet als ordinair middel om meer opbrengst te verkrijgen uit de accommodaties.

29.     Voor wat betreft de verenigingen willen wij voor zowel sport- als cultuurverenigingen, de 25%-regeling weer openstellen in 2015. Voorts zal kritisch bezien moeten worden of de subsidies voor de zonnepanelen afgenomen blijven worden. Als dat niet het geval is, dan zouden we gaarne van de wethouder dat medio 2015 vernomen, zodat die centen wellicht geschoven kunnen worden bij de 25%-regeling.

30.     Van het Sociaal Innovatiefonds hebben wij recentelijk de negen aangedragen ideeën gekregen. We willen wel ook gerapporteerd krijgen hoeveel innoverende ideeën uiteindelijk opvolging krijgen en willen dus weten wat het effect is van de gehonoreerde aanvragen. Wie houdt de bestedingen van de toegekende bedrage in de gaten.

31.     Voorts zien wij in de begroting dat een aantal onderzoeken worden gepland. Genoemd wordt topsportbeleid, de Westlandpas, het Westland Woningprogramma, invoeren horizontaal toezicht, verminderen regeldrift etc. Wij zijn voorstander van al deze zaken, maar we zouden liever zien dat pragmatisch gewerkt wordt. Zo kan bij topsport natuurlijk het stichtingsbestuur gevraagd worden om samen te bezien wat de mogelijkheden zijn. Geen dure bureaus dus die meestal uit de kast genomen algemene nota’s produceren die de gemeente vervolgens wederom in de kast opbergt. Als er al behoefte is aan onderzoek, dan op beperkt vlak.

32.     Tot slot:

Het College heeft in de begroting en ook in het College Werkprogramma op meerdere plaatsen aangegeven dat zij steeds in en na overleg met inwoners tot oplossingen wil komen. In deze periode ging het bij de eerste de beste testcase bij de Chrysantenstraat al goed fout. De fractie van Westland Verstandig vindt nog altijd een gemiste kans dat een zeer uitgewerkt plan van omwonenden niet gevolgd werd. Nu het College niet naar de bewoners wilde luisteren, zal ook de erfpachtpilot niet op korte termijn van start kunnen gaan. Dat is jammer voor de starters.

Op een aantal punten hebben we dan ook moties en amendementen die ik u graag voorhoudt.

Overzicht moties

amendement 1 6-11-14 Programmabegroting 2015-2018 Bestuur en Veiligheid G05

amendement 2 6-11-14 Teylingen

amendement 3 6-11-14 inhuur externen

amendement 4 6-11-14 Prorap 2014

motie 1 6-11-14 bezuiniging

motie-amendement 2 6-11-14 tariefegalisaties rioolheffing en afvalstoffenheffing-2

motie 3 6-11-14 OZB

motie 4 6-11-14 Cultuurweb

motie 5 6-11-14 uitgaven sociaal domein

motie 6 6-11-14 houdbare gemeentefinanciën-2

bijlage 1 motie 6 Houdbare gemeentefinanciën score Raadslid.nu

bijlage 2 motie 6 Houdbare gemeentefinanciën Factsheet

bijlage 3 motie 6 Houdbare gemeentefinanciën aankondiging

bijlage 4 motie 6 Houdbare gemeentefinanciën eerste bladzijde Handreiking

motie-amendement 7 6-11-14 Sparen om af te lossen-v2

motie 8 6-11-14 parkeerproblemen

motie 9 6-11-14 schuldpositie Westland

motie 10 6-11-14 modernisering glastuinbouw

bijlage motie 10 Modernisering glastuinbouw Factsheet

motie 11 6-11-14 25%-regeling

motie 12 6-11-14 aardwarmte

motie 13 6-11-14 Wilhelminaplein

motie 14 6-11-14 ecologische moestuinen

motie 15 6-11-14 veiliger inrichten kruispunten T-splitsingen met langsliggende dubbele fietspaden

motie WV LPF waarborgen goede zorg 16-9-14 AANGEHOUDEN tot begrotingsraad 6-11 vnl revalidatie (2)

Back To Top