skip to Main Content

Beroep Raad van State inzake windenergie op zee

Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  DEN HAAG

Betreft: Windenergie op Zee, definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig en haar fractieleden Leo Geubbels en Peter Duijsens wensen hierbij beroep in te stellen tegen de definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) van het Ministerie van Economische Zaken. Bijgaand treft u aan de kennisgeving. Uit de kennisgeving kan ook gezien worden wie in deze verweerder is. Blijkbaar is de Crisis- en Herstelwet in deze van toepassing verklaard.

Eerder dienden we al een zienswijze in en de argumenten zoals die toen golden, gelden nog steeds. Kortheidshalve voeg ik bij de zienswijze zoals die destijds is ingediend. Ik moge daarnaar verwijzen.

De zienswijze heeft betrekking op de plaatsing voor en nabij de Zuid-Hollandse en dus ook de Westlandse kust, van 700 windturbines van 200 meter hoog. IJmuiden-Ver is de beste locatie voor windenergie voorzover er al windenergie moet gaan komen. De bezwaren zijn dat de betreffende windturbines zichtbaar zijn vanaf het Westlandse strand, hetgeen horizonvervuiling teweeg brengt. Dat is onwenselijk en ook onaanvaardbaar, zeker als er een goed alternatief voorhanden is. Weliswaar kost dat goede alternatief in de beleving van verweerder meer geld, maar dat mag niet van overwegende betekenis zijn. Overigens worden vraagtekens gezet of IJmuiden-Ver duurder is, uitgaande van een hogere opbrengst, maar ook wellicht meer kosten. Het vrije uitzicht moet echter prevaleren en ten onrechte is dat belang niet als overwegend meegenomen.

besluit Ministerie van EZ Windenergie op Zee 15-12-16

Hoogachtend,
Namens Westland Verstandig,

 

P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

L.P. Geubbels
Vice-fractievoorzitter

 

 

 

 

Back To Top