skip to Main Content

Beschouwing Westland Verstandig op 10 november 2015: “Het moet anders, het kan ook anders, verandering is nodig in het belang van de Westlandse burgers”

“Het moet anders, het kan ook anders, verandering is nodig in het belang van de Westlandse burgers”

 

 1. Inleiding

De vandaag te behandelen begroting 2016-2019 toont geen enkele ambitie en dit College blijft het hoofd in het zand steken voor de echte problemen van de gemeente, de bedrijven en de inwoners van Westland. Het College vindt daarbij steun van de meerderheid van de Raad. De geringe opkomst bij het ambtenarenspreekuur van de raadsfracties, het feit dat van de schriftelijke vragenronde door een aantal fracties niet of nauwelijks gebruik gemaakt werd en als klap op de vuurpijl bij de commissievergadering andere fracties nagenoeg geen vragen hadden, getuigt niet van een correcte grondhouding die een controlerende Raad moet hebben. Vandaar dat Westland Verstandig een tegenbegroting genaamd “De Ommezwaai” bij amendement zal indienen. Ook in de antwoordreactie gaat het College niet of nauwelijks in op de vragen, stellingen en zienswijzen van de diverse raadsfracties.

 

 1. Zelfreflectie

Het College toont nul zelfreflectie en baadt zich in zelfgenoegzaamheid en decadentie. Het gaat prima. Weest allen gerust.

 

De reacties van de meeste andere partijen munten uit in het steeds maar weer in nieuwe bewoordingen elkaar complimenteren met in dit geval een sluitende begroting.

 

Het College moet beter weten dat de democratie meer is dan de helft plus 1. Informatievoorziening vanuit het College is onvoldoende, de wijze waarop de informatie verstrekt wordt levert irritatie op, ten onrechte wordt veel geheim gehouden terwijl de noodzaak en het nut helemaal niet aanwezig zijn en het College verzuimt meerdere malen en zelfs wekelijks een aantal keren, zich te kwijten van de plicht de Raad actief en ook desgevraagd van informatie te voorzien. Ook de antwoorden bij deze begroting getuigen daar weer van omdat het College weigert inzicht te geven in specificaties van begrote totaalposten. Dit is ongepast en ongehoord en hoort in een democratie niet. Ongetwijfeld zullen andere partijen in koor gaan roepen dat zij niet meer informatie nodig hebben dan nu verstrekt wordt, ook niet in het kader van de begroting, en daarmee denken zij het College te ondersteunen, doch aan hen maakt de fractie van Westland Verstandig het vrij ernstige verwijt dat een houding van: “wij zijn blij met ieder voorstel, wat is dat toch evenwichtig en wij hebben volledig vertrouwen in het College dat het allemaal goed komt”, is gemakkelijk, kost niet veel tijd in de voorbereiding en bovenal doet de indruk ontstaan dat er sprake is van saamhorigheid, maar in feite, althans dat is het oordeel van Westland Verstandig, kwijten die raadsfracties zich niet van hun taak, namelijk het controleren op inhoud van de begroting.

 

 1. Schuld en bouwgrond

Nu ligt er een begroting waarin de gemeenteschuld verder oploopt naar € 413 miljoen, plotsklaps een middel is bedacht op papier om geen uitloop meer te hebben zoals in de vorige begrotingen naar € 470 miljoen. Daarbij volledig uit het oog verliezend dat de schuldenberg groeit, niet alleen door de investeringen maar vooral door de werkelijke uitgaven van de gemeente Westland. Voorts wordt bij de berekening betrokken een irreëel bedrag aan grondverkoopopbrengsten oplopend tot € 50 miljoen per jaar. Dit is een veel te rooskleurig beeld en wordt ook voornamelijk gevoed doordat de 50% deelnemingen van de gemeente Westland voor de ondergang behoed worden door diezelfde gemeente Westland door € 12.5 miljoen lening te verstrekken aan de Westlandse Zoom en meer dan € 40 miljoen garantie te geven voor de leningen die ONW sluit bij de Bank Nederlandse Gemeenten waardoor voor een klein deel gronden nu worden afgenomen.  Voeg daaraan toe dat de gemeente nog fors in de buidel moet tasten voor grondaankopen omdat er geen sprake is van aaneengesloten te bebouwen gronden en voorts hele hoge kosten gemaakt moeten worden om de gronden als bouwgrond te kunnen gaan exploiteren, dan zal duidelijk zijn dat hier een probleem is.

 

Ook nu houdt het College vol dat de hoge boekwaardes van gronden wel degelijk mogelijk gemaakt hebben dat kleine percelen verkocht zijn kunnen worden, maar dat kon dankzij het feit dat de gemeente de infrastructuur er niet bij verkoopt en dus zelf daarvoor zal moeten opdraaien, nu of op termijn als blijkt dat de infrastructuur behorende bij de woningen niet voldoende is. Het gaat er nu blijkbaar enkel om bij het College om te scoren. Dit is natuurlijk een verkeerde ontwikkeling. De houding van Arcade die niet meer in staat is om sociale woningen te bouwen in Westland en uitwijkt naar Scheveningen en daar 750 woningen gaat bouwen, is alleszeggend. Ook dit gegeven wordt door het College weggewoven. In Westland hebben we een groot tekort aan goedkope woningen en het is natuurlijk dan wrang te moeten constateren dat de grootste woningbouwcorporatie van Westland buiten Westland haar doelstelling gaat bereiken. Dit klopt niet en is een aanfluiting voor Westland en voor dit gemeentebestuur. Met 750 goedkope woningen zouden heel veel starters en ouderen gelukkig gemaakt kunnen worden.

Zie Vitis die in ’s-Gravenzande op 4 november heeft aangegeven dat er in Westland onvoldoende kansen op de woningmarkt voor jongeren zijn om een wooncarrière binnen de eigen kern of Westland te beginnen. Daardoor vertrekken jongeren.

Door niet af te waarderen verloopt de verkoop vertragend, kan niet ingespeeld worden op de Westlandse woningbehoefte en waant Westland zich te rijk vanwege te hoge boekwaarde. Zou 30% afgeboekt worden naast de specifieke voorzieningen, dan betekent dat € 75 miljoen verlies.

De gemeenteschuld wordt niet alleen beheerst door investeringen, maar vooral door de daadwerkelijke uitgaven van de gemeente. Dit heeft de wethouder ook erkend bij de verzamelcommissievergadering. Westland Verstandig wordt vaker verweten ingestemd te hebben met voorstellen die schuldverhogend werken of zullen gaan werken. Dit is een halve waarheid of zelfs onwaarheid. Natuurlijk moet in Westland geïnvesteerd worden. Dat is ook niet de enige reden voor het oplopen van de schulden. Wordt ook erkend. De inkomsten van gemeenten zijn gelukkig zodanig dat geld geïnvesteerd kan worden in voor de inwoners/bedrijven nuttige zaken. Wij initiëren graag dit soort nuttige zaken en steunen dit dus. Wij zijn wel tegen onzinnige uitgaven. Die noemen we geld verkwisten. We noemen:

 • extra kosten verzelfstandiging De Naald;
 • uitgaven Westland Marketing;

 

We noemen:

 • te grote ambtelijke organisatie;
 • te veel wethouders/te veel bestuursadviseurs/te veel PR-mensen;
 • te veel adviezen;

 

We noemen:

 • diverse Westlandse Zoom uitgaven;
 • lasten die de gemeente ten onrechte draagt en niet ONW/Westlandse Zoom: Teylingenweg/weg en rotonde rond nieuwe halve gemeentehuizen;
 • grondtransacties in 2012-2013 ± € 25 miljoen;
 • doorzetten reconstructies tuinbouw ondanks malaise;
 • twee halve nieuwe gemeentehuizen; voorbereidingskosten plus aanbetaling € 24 miljoen;

etc. etc.

Om die uitgaven gaat het natuurlijk voornamelijk en niet zo zeer om de investeringen. Er wordt te veel geld verkwist aan onzinnige zaken zoals: Westland Marketing, lobbyisten, internationalisering, een te groot College met veel bestuursadviseurs en propagandamedewerkers waardoor de euro’s verkeerd besteed worden.

Nog een aantal opmerkingen:

 • Verzoeken van onze fractie om een specificatie van de diverse posten in de begroting worden geweigerd. De redenen die aangevoerd worden zijn absoluut strijdig met de verplichting van het College die informatie te verstrekken die nodig is om de Raad haar controlerend werk te laten doen. Wil je kunnen beoordelen of uitgaven nutteloos zijn, dan zou dat inzichtelijk moeten zijn. Het echec van de accountant die jaarlijks € 400.000,– kon berekenen voor opdrachten zonder dat de Raad dat wist, is illustrerend.
 • Jaar in jaar uit een “hapsnap beleid” voor wat betreft de gemeentelijke huisvesting en de ambtelijke organisatie. Een centrale huisvesting gaat er niet komen omdat sprake is van twee halve gemeentehuizen, terwijl meer dan 200 ambtenaren niet gehuisvest zijn in die twee halve gemeentehuizen, maar in minstens vier andere locaties. Het blijven hanteren van een DBFMO-constructie ondanks het feit dat een gezaghebbende professor uit Delft zegt dat dit een maf gedoe is en allerlei kwalificaties gebruikt die alleszeggend zijn en geen reclame zijn voor dit College en Westland.
 • Een aantal kosten worden gewoon niet meegenomen in de begroting zoals genoemd worden de initiële kosten voor 2017 in samenhang met de verhuizing, de noodzakelijke kosten voor ICT-voorzieningen in de nieuwbouw, het ten onrechte niet meenemen van een structureel gat in de belastingopbrengsten van circa € 450.000,– en in ieder geval € 80.000,–.
 • Het College gaat niet in op de gevaren die een hogere schuldenlast teweeg brengt.
 • Het met opzet weglaten van een aantal posten zoals een begrotingspost asbest Wateringen zodra blijkt dat de kosten niet verhaald kunnen worden (2015-2016).
 • Het bij voortduring vragen van hele dure adviezen aan derden, veel adviezen zijn ofwel niet nodig ofwel kunnen ook intern worden gedaan.
 • Het College rekent zich rijk door uit te gaan van bezittingen van € 627 miljoen waarvan slechts een heel klein deel op korte termijn in geld uit te drukken is en voor het overige bestaat uit niet te gelde te maken activa als wegen, activeringsposten zoals de boeterente etc. Met andere woorden, lucht.

Naar wij begrepen hebben is de strandcoördinatiefunctie die een paar jaar geleden node werd ingevoerd, inmiddels weer afgeschaft. Klopt dat? In de begroting kunnen we die functie ook nergens terugvinden, maar dat is logisch omdat er geen specificaties gegeven zijn.

Het College zet niet de tering naar de nering en geeft te veel gelden uit aan zaken die er niet toe doen, maakt verkeerde keuzes en legt het accent veel te veel op protserige zaken waar Westland niet beter van wordt, enkel de collegeleden zelf. Op die uitgaven moet bezuinigd worden waardoor de schuld minder hoog gaat oplopen en voorts het accent gelegd kan worden op zaken die wel voor de burgers van belang zijn. Vandaar ons amendement met tegenbegroting.

Door een andere wijze van uitgaven doen, ontstaat er voldoende ruimte voor bijvoorbeeld schoolzwemmen te hanteren, voor 1.2% verhoging OZB, inflatiecorrectie en dus minder opbrengst van € 465.000,–.

 

 1. Zorg

Het is wrang te constateren dat meestal vooral oudere mensen niet naar Westland kunnen terugkeren nadat zij uit het ziekenhuis komen maar buiten Westland voor langere tijd moeten worden opgenomen. Het geeft met name bij de partners een groot probleem om bezoeken af te leggen. Gisteren ben ik toevallig weer gebeld door iemand van wie zijn vrouw in Bronovo behandeld was en vervolgens in Scheveningen is opgenomen vanwege dementieverschijnselen. Voor de betreffende man is het ondoenlijk om iedere dag naar Scheveningen te gaan.

 

Voor wat betreft het sociaal domein vinden wij het eigenlijk ongewenst om WMO, Jeugd en Participatie als één geheel te zien. Dit maakt het controleren door de Raad en het stellen van kaders wel erg lastig.

 

Westland Verstandig heeft de indruk dat er onnodig tijd verstrijkt en dat er geen keuzes gemaakt worden en het begrotingsdeel sociaal domein eenvoudig oogt, maar de vraag is of dit allemaal financieel goed doordacht en goed onderbouwd is. In de jeugdzorg zou € 4 miljoen minder worden uitgegeven, de sociale werkvoorziening wordt op een gelijk bedrag gehouden maar er wordt wel voorspeld dat daar een groot tekort zich zou kunnen gaan manifesteren, het sociaal kernteam breidt uit, maar dat heeft geen gevolgen voor de begroting en vanaf 2017 zou het tekort worden opgenomen als stelpost ombuiging sociaal domein en daar wordt in de begrotingen niets voor opgenomen. Het College geeft aan dat er sprake is van een open eind-financiering.

 

Als de begroting uitkomt met negatieve posten variërend van € 1.2 tot € 1.4 miljoen vanaf 2017 is het de vraag of dit soort structurele tekorten dan uit de reserve sociaal domein moeten gaan komen. Voorts is mijn fractie niet zo gelukkig met de uitspraak dat in de inkoopbudgetten al met 15% voor jeugdzorg en 10% voor WMO rekening is gehouden. Dat zijn verschillen van € 2 miljoen en € 1.5 miljoen op jaarbasis en daarvan uitgaande wordt begroten natuurlijk wel erg natte vingerwerk. Zie ook de Prorap 2015 waar ook positief bedrag overblijft bij jeugdzorg/WMO.

 

 

 1. Waardering onroerend goed

De bijlage behorende bij de beantwoording van onze vraag 19 is ook leerzaam. Zo blijkt in 2016 de strategische voorraad afgewaardeerd te worden van € 15.8 miljoen naar € 5.1 miljoen, derhalve een verschil van € 10.850.000,– en daar wordt een voorziening voor gecreëerd. Hetzelfde geldt voor de vrije voorraad. Die wordt ook afgewaardeerd van € 11.4 naar € 4.7 miljoen, derhalve een voorziening van bijna € 7 miljoen. De grondexploitaties bij de gemeente worden afgewaardeerd met een voorziening van € 16 miljoen tot – € 3.8 miljoen. Met name speelt daarbij Hoogeland waar ineens een voorziening getroffen wordt in 2016 van ruim € 5.3 miljoen. Dat is datzelfde Hoogeland dat ook moet dragen de ontsluitingsweg van het nieuwe gemeentehuis.

 

De grondbank wordt nauwelijks een voorziening getroffen, de Westlandse Zoom blijft gelijk en de € 178 miljoen daar worden de voorzieningen niet voor aangepast en hetzelfde geldt voor ONW op een grondpositie van € 47.5 miljoen, waar ook nul voorziening wordt toegevoegd.

 

 1. Asielzoekers/statushouders

Actueel is het probleem van de statushouders en asielzoekers (ook wel vluchtelingen genoemd). De gemeente heeft de verplichting statushouders te huisvesten en daarvoor zal een slimme oplossing gezocht en gevonden moeten worden. De gemeente heeft de verplichting waaraan blijkbaar niet te ontkomen valt. Een aantal gemeenten om ons heen kiezen voor tijdelijke huisvesting. Op zich is dat een goede oplossing, mits inpasbaar en niet op grote weerstand stuit van betrokken inwoners van Westland. De opvang van asielzoekers/vluchtelingen zal zoveel als mogelijk regionaal moeten geschieden daar in Westland zelf op voorhand weinig locaties daarvoor geschikt lijken. Het is wel onze goede burgertaak om iets aan het probleem te doen en degenen die hulp nodig hebben die te geven. Uiteraard kunnen allerlei vragen gesteld worden in hoeverre dit mensen zijn die echt in nood zaten, er niet gevaarlijke lieden tussen zitten etc. Dat moet wel meegenomen worden in allerlei afwegingen. Ook moet meegenomen worden de wijze van opvang, de wijze van integreren en welke gevolgen een en ander heeft voor de gebieden waarin dan opgevangen gaat worden. Het liefste zien we natuurlijk dat ook vanuit de gemeenten zoveel als mogelijk tegengas gegeven wordt en dat de nadruk gelegd wordt op opvang in de regio elders en financiële ondersteuning daarvan, zodat de mensen direct naar huis kunnen als het probleem over is.

 

 1. Moties. Waarom?
 2. In Poeldijk speelt nu de kwestie De Leuningjes. Wij vinden dat de gemeente een keuze moet maken in Poeldijk en dat nu al moet doen. Westland Verstandig vindt dat De Leuningjes behouden moet blijven voor de kern Poeldijk vanwege de functie die De Leuningjes voor die kern heeft. Zie motie 1.
 3. Ook nu constateert Westland Verstandig dat van de twee halve gemeentehuizen-wethouder na wat aanvaringen ook weinig goeds meer te verwachten is gezien de wijze van optreden tijdens de laatste commissievergadering en ook weer bij de beantwoording van de algemene beschouwingen gooit die de kont tegen de kribbe. Dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat we als motie 2 alsnog gedaan willen krijgen dat alle kosten in de meerjarenbegroting worden opgevoerd. Nu wordt dat door de expliciete opmerking op de daartoe gestelde vraag in het midden gelaten en wordt dat in 2017 geregeld. Zie onze motie 2.
 4. De schuldpositie loopt uit de hand zoals hiervoor is aangegeven. De meerjarenbegroting verdient aanpassing en Westland Verstandig zal aangeven op welke wijze dat kan gebeuren door de tegenbegrotingen. Zie motie 3.
 5. Het College geeft aan dat de kosten met niet meer toenemen dan de inflatiepercentage. Dit bedraagt 1.2%. Het gaat in deze ook niet om de macronorm. Vandaar motie 4 om de OZB met niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage van 1.2%. Zie ook de alternatieve motie.
 6. Wat beloofd is is beloofd en aan omwonenden aan de Middelbroekweg en gebruikers van de wandel- en fietsroute is beloofd dat er een fietsverbinding zou komen over de Middelbroekweg. Dit dient alsnog in de begroting opgenomen te worden. Wat je belooft aan de bevolking van Honselersdijk, moet je ook nakomen. Niet nu met allerlei vaag gedraai proberen te bewerkstelligen dat uitstel afstel zal zijn. Vandaar motie 5.
 7. Onze fractie meent dat verplicht schoolzwemmen een echte bijdrage kan leveren aan de veiligheid van de kinderen. Dat kost geld, maar het kost nu ook geld aan de zwembaden omdat het gemis van schoolzwemmen gecompenseerd wordt met aanzienlijke bedragen per zwembad en bovendien de exploitatiebijdrage aan de zwembaden wellicht daarmee omlaag kan in ieder geval vanaf de nieuwe contractsperiode. Ook kan eventueel de Kindpakket-bijdrage worden opgenomen in dit verplicht schoolzwemmen. Zie motie 6.
 8. Westland heeft een taak op het gebied van huisvesting van starters en ouderen. De Pijletuinenhof leent zich daar uitstekend voor en is een unieke locatie voor deze doelgroepen. De gemeente dient hier het voortouw te nemen en vandaar motie 7.
 9. Alom bestaat grote behoefte aan sociale koop- en huurwoningen in Westland. Die zijn er te weinig ondanks geruststellende woorden van het College. We moeten niet alles op de woonvisie nu gaan afschuiven, maar gewoon daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken en onszelf een taakstelling opleggen van de hoeveelheid woningen die jaarlijks in de diverse kernen op het gebied van sociale koop en huur worden gerealiseerd. Niet langer meer vaag gedoe en mooie verhalen dat het allemaal wel meevalt, wat we al jaren doen, maar daadwerkelijk actie. Zie motie 8.

9        Onze fractie heeft al eerder haar voorkeur uitgesproken voor een Westlands woningbedrijf. Vooral in deze tijd bestaat daar grote behoefte aan en een dergelijk woningbedrijf kan dan in ieder geval doen wat de woningcorporaties laten liggen en kan eventueel ook supplementair en concurrerend handelen. Zie motie 9.

 1. Over de grote oppervlakte asbest daken in Westland is al eerder in deze Raad gesproken. Wij vinden dit een serieus probleem en ook een serieus risico voor de volksgezondheid en de veiligheid in Westland. Een kordate aanpak lijkt geboden, ook is 2024 pas de verplichting om Westland vrij te hebben van asbestdaken. Vandaar motie 10.
 2. Gebleken is dat er in Westland nog best wel veel onveilige verkeersknelpunten aanwezig zijn. Diverse fracties stellen daar geregeld vragen over. Westland Verstandig wil pleiten voor een plan inzake de verkeersveiligheid waarbij met name de knelpunten in beeld gebracht worden en ook worden aangegeven op welke wijze knelpunten kunnen worden verholpen. Dit alles als aanvulling op de school-thuisroutes. Vandaar motie 11.
 3. De fractie van Westland Verstandig vindt dat het een taak van de gemeente is te faciliteren de sociaal ecologische moestuin in Westland. Dit is ten onrechte fout gegaan in het verleden en nu dreigt er een patstelling te ontstaan. Westland Verstandig vindt voorts dat burgerinitiatieven zoals die voor een sociaal ecologische moestuin grote waardering moeten krijgen en een grotere waardering dan waar nu het College blijk van geeft. Vandaar motie 12.
 4. In het kader van de grondpositie en ook de schuldontwikkeling, menen wij dat eerst die gebieden van de Westlandse Zoom ontwikkeld moeten worden waarvan de gronden al in de grondbank danwel de Westlandse Zoom zitten. Pas aankopen van nieuwe gronden als de bestaande gebieden zijn volgebouwd. Nu bestaat de indruk dat er een beetje naar willekeur gehandeld wordt en vooral vanuit het belang van Westlandse Zoom geacteerd wordt. Zie Monster het Watergat/NAM-terrein en zie ook andere ontwikkelingen waar ogenschijnlijk weinig logica in zit, niet anders dan dat de meest aantrekkelijke plekken nu in deelplannen worden verankerd. Vandaar motie 13.
 5. Uiteraard wil Westland de meest duurzame tuinbouwgemeente van Nederland worden. Op zich is dat een goed streven, maar moet geen doel op zichzelf zijn. We lezen praktisch iedere dag weer dat de lucht- en waterkwaliteit in Westland te wensen overlaat. Dat moet een speerpunt worden voor de gemeente Westland en daarbij is niet eens zo belangrijk of nu Westland zelf daar verantwoordelijk voor is, of andere overheden danwel organisaties. Westland dient een speerpunt te maken en dient ook duidelijke doelen te stellen voor de slechte lucht- en waterkwaliteit. Vandaar motie 14.
 6. In de kernen bestaan er veel problemen met parkeren. We hebben daar in de werkgroep over gesproken en in een voorbeeldwijk in Monster werd geconstateerd dat er weinig alternatieven zijn. Ook groen heeft zijn functie in die woonwijken en groen moet natuurlijk niet altijd wijken voor parkeren. In de ’s-Gravenzandse kern is wel een oplossing mogelijk en met name in de Langestraat en op het Marktplein zou een beter plan tot meer parkeerplaatsen kunnen leiden. Vandaar motie 15.
 7. Voor wat betreft evenementen is er in de afgelopen tijd best ook wel reuring in Westland geweest. Wij vinden dat op dat punt een duidelijk beleid moet komen wat wel en wat niet kan en nu lijkt een enigszins op een carrousel die vaak begint met een nee om uiteindelijk toch in een ja te eindigen en dan blijken ineens alle beveiligingsproblemen die aanvankelijk reden waren voor de nee, zich niet meer voor te doen. Vandaar motie 16. Daarin wordt verwoord een toezegging die de burgemeester op dit punt al gedaan heeft, zodat we ons niet kunnen voorstellen dat die motie niet wordt overgenomen en uitgevoerd. Motie 16.
 8. Op dit moment loopt het traject voor het bestaande gemeentehuis
  ’s-Gravenzande. Westland Verstandig vindt dat het oude monumentale deel behouden moet blijven voor de gemeente en dat daarvoor een aparte invulling gevonden moet worden. Dat gebouw dient behouden te blijven voor de gemeente. Vandaar motie 17.
 9. Westland Verstandig vindt dat ouderen, starters, mensen met een laag inkomen en urgentiegevallen gehuisvest moeten kunnen blijven worden in de kernen waar zij wonen en waar zij maatschappelijk en economisch toe gebonden zijn. Wij vinden dat daar structureel op moet worden ingezet en vandaar motie 18.
 10. Steeds meer geluiden komen bij onze fractie binnen over Westlandse inwoners die zich storen aan de slordige aanblik van delen van de kernen. Dat zit hem dan vaak in het onderhoud openbaar groen, maar ook in de slordige staat waarin gebouwen verkeren. Vandaar motie 19. Wij vinden dat daar concreet iets aan moet gebeuren.
 11. De Heenweg is een waardevolle dorpskern van Westland, maar door zijn omvang niet ruim voorzien van faciliteiten. Gelukkig floreert de brede school De Kameleon. Daarnaast hebben de mensen uit de Heenweg behoefte aan glasvezelnet en het is natuurlijk volstrekt schrijnend dat Caiway van oordeel is dat de Heenweg buitengebied is en dus niet voor aansluiting in aanmerking komt. Wij vinden anders dan de wethouder tijdens de commissievergadering aangaf, dat de gemeente hier een duidelijke sturende rol in moet kunnen spelen. Heenweg heeft gewoon recht op glasvezelnet. De fractie is inmiddels uitgenodigd te praten daarover wat nodig is. Vandaar motie 20.
 12. In De Lier zijn al van oudsher de zogenaamde olifantspaden aanwezig. Een schets deel ik uit. Alleen die paden zijn best wel lastig toegankelijk en moeten beter toegankelijk gemaakt worden. Eenvoudige voorzieningen zijn afdoende. Vandaar motie 21. Wellicht in samenspraak met Lierse inwoners.
 13. Ook andere partijen hebben in het verleden gepleit voor blijversleningen. Banken maken het onmogelijk dat mensen hun eigen huis opeten en vandaar dat deze voorziening nodig is. Wij vinden dat invoering daarvan op korte termijn moet plaatsvinden. Het is om die reden dat wij voorstellen in beginsel vijf pilots in 2016 op te starten. Vandaar motie 22. Niet wachten op Woonvisie.
 14. In De Lier doen zich bij herhaling vragen en problemen voor met betrekking tot de verkeerscirculatie. Wij vinden dat een nieuw verkeerscirculatieplan vastgesteld zou moeten worden voor De Lier nu de situatie sedert de vorige vaststelling zich gewijzigd heeft. Vandaar motie 23.
 15. Het Marktplein in ’s-Gravenzande wordt aantrekkelijker gemaakt. Nu vindt er overleg plaats tussen de gemeente en winkeliers en horeca, maar wij vinden ook dat de omwonenden daarbij betrokken dienen te worden. Die omwonenden zijn zeer betrokken bij de kern ’s-Gravenzande en niet valt in te zien waarom zij ook niet deelnemen aan het overleg. Vandaar motie 24.
 16. We hebben eerder gepleit voor wifi in Westland. Nu is er een alternatief. Innovatief. Zie motie 25.

 

 

 

 

 

 

Back To Top