skip to Main Content

Betoog over de komst van een asielzoekerscentrum in Wateringen van 275 mensen raadsvergadering 16-02-2016

Betoog over de komst van een asielzoekerscentrum in Wateringen van 275 mensen

 

Amendement/motie/volksraadpleging

  1. Algemeen

Westland Verstandig vindt dat de medemens in nood geholpen moet worden. Gruwelijke beelden van mensen op de vlucht, een falend Europees en nationaal beleid. Hoe kunnen we in Westland ons deel van de verantwoordelijkheid nemen. De discussie wordt niet altijd even genuanceerd gevoerd. Dat wakkert angstgevoelens aan en kan leiden tot negatieve beeldvorming. We moeten wel luisteren naar reële angsten en zorgen en aanwijzingen dat veel zgn. vluchtelingen een heel andere reden hebben om hierheen te komen dan de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld.

 

We mogen daarbij niet naïef zijn. Met name mogen we de ogen niet sluiten voor de problemen die de huisvesting van een te groot aantal vluchtelingen in Westland met zich mee kan brengen. Voorzichtigheid in het belang van degenen voor wie we hier in de Raad zitten -de burgers en bedrijven- moet voorop staan.

 

  1. Niet acceptabel plan: 275 asielzoekers voor 4 jaren

Wij vinden 275 op één locatie, ook op deze locatie, veel te veel. Voor 50 mensen is veel makkelijker draagvlak te vinden dan voor 275 zoals COA graag wil. Waarom 275? Grootschaliger is vooral goedkoper. Zet veel mensen bij elkaar die niets te doen hebben zonder privacy en spanningen zijn onvermijdelijk. Dit kan echt niet mede gezien de landelijke regels wat die mensen mogen doen: niets. Dat leidt tot frustratie. Het College schoffeert de Raad en de burgers door te beslissen zonder enig overleg en enige inspraak.

 

Westland Verstandig kan zich met de door het College zelf gekozen oplossing niet verenigen. Veel meer aansturen op draagvlak en de burgers en ondernemers serieus nemen door hen naar hun mening te vragen over dit toch beladen onderwerp, waarbij veel facetten spelen. We kunnen de ogen niet sluiten voor de vele problemen die dit soort opvang met zich meebrengt. De burgers pikken het ook niet meer dat alleen maar zalvende en geruststellende woorden worden gebruikt. Zo van: gaat u maar slapen, alles komt goed en dit College regelt het wel. Vandaar onze motie voor een volksraadpleging. Daarmee wordt duidelijk wat de Westlandse burger wil.

 

  1. Handelwijze College: onverantwoord/escalerend/tegenstrijdig

Het College heeft ten onrechte de Raad en de bedrijven gepasseerd door plotsklaps akkoord te gaan met een overeenkomst tussen eigenaar Polenhotel en COA waar zij part noch deel aan had en ook in de toekomst zal hebben. Deze overvaltactiek is een bewijs van minachting voor de Raad en de Westlandse bevolking door dit College en deze wethouder. Eerst beslissing nemen en dan mooie praatjes. Verwarring, onrust, tegenstellingen aanwakkerend. Zie recente mail Koelemij en reacties. Westland Verstandig vindt het tekenend voor dit College. Eerst een informatieavond voor de Raad en “deskundigen” die nou niet echt veel informatie opleverde, een verbod om over locaties te praten en bevestiging dat met name het COA een chaotische organisatie is. Dan ineens iedereen voor een bijna voldongen feit stellen. De Raad wordt gepasseerd met de mededeling dat het een collegebevoegdheid is en dat het College al beslist heeft geen bestemmingsplanwijzigingsprocedure te gaan volgen. De benodigde omgevingsvergunning wordt ook zonder de Raad daarin te kennen verleend. Dictatoriaal gedrag. Waarom, wat wil dit College en de leden daarvan bewijzen en aan wie? Landelijke bekendheid en nog aantrekkelijker pluche? En dat over de ruggen van eigen inwoners en ondernemers.

 

Westland Verstandig en de bedrijven/burgers voelen zich overvallen door dit besluit. Het College heeft zich weer teruggetrokken in de achterkamertjes in plaats van de confrontatie met de burgers en de Raad aan te gaan.

 

Niet duidelijk is welke (financiële) afspraken gemaakt zijn of worden tussen gemeente en COA. Opheldering?

 

  1. Hoe had het gemoeten

Westland Verstandig vindt dat het voorgenomen besluit door de Raad genomen moet worden gezien de ingrijpende gevolgen voor de gemeente en de tegengestelde meningen onder de Westlanders. De burger moet ook inspraak hebben. Burgerbelang boven gemeentebelang, ook in deze kwestie.

 

De burger heeft voorts recht op een bestemmingsplanwijziging danwel een projectafwijkingsbesluit en dat geval is er een verklaring van geen bedenkingen nodig. Hiertegen kunnen bedrijven zienswijzen indienen. De koninklijke weg dient door B&W gevolgd te worden. Eerst de procedures volgen. Zie inspraak bedrijvenverenigingen mr. Geelhoed. Geen goede ruimtelijke ordening. Geldend bestemmingsplan en milieueisen zittende bedrijven laten dit niet toe. Bedrijven voelen zich nu overvallen door de komst van vluchtelingen en voelen zich niet gehoord.

 

  1. Amendement

Westland Verstandig vindt andere aanpak gewenst en komt met een amendement dat het voorliggende foute en naïeve en onvolledige collegevoorstel vervangt. In het kort wil Westland Verstandig dat: de Raad over dit onderwerp de beslissingsbevoegdheid neemt als volksvertegenwoordiging, de Raad eerst in overleg met burgers kaders vaststelt als zij vindt dat vluchtelingen op het Westlandse grondgebied gehuisvest kunnen worden, in ieder geval dient er voldoende draagvlak te zijn onder de inwoners en bedrijven en moeten strakke afspraken gemaakt worden over aantallen, veiligheid, integratie, werk, taallessen, omgevingseisen etc.

 

Één van de problemen is dat COA bepaalt welke vluchtelingen geplaatst worden en de gemeente daar volstrekt buiten staat. Navraag wees dat uit. Vreemde samenstelling: 50 tussen 0-18 jaar en 25 leerplichtig. Hoe denkt het College grip te houden op de 275 vluchtelingen als ze weinig weet van de geplaatste personen. Nog steeds mogen de vluchtelingen geen taallessen volgen en niet werken tijdens de asielprocedure volgens door de landelijke wetgever opgestelde regels. Dit wordt elders als een groot probleem gezien. Uw College noemt dit probleem niet eens.

 

Het getal van 275 is een gevolg van de grootte van het gebouw en de door het COA te betalen prijs. Te veel. Hoe wordt voorkomen dat de personen gaan zwerven in de omgeving richting Wateringen en elders in Westland? Veel Westlandse inwoners maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun kinderen die naar en van school komen. Op welke wijze worden die inwoners daadwerkelijk tegemoetgekomen? Elders bij dit soort opvang zijn al problemen ontstaan. Hoe wordt voorkomen dat onder de vluchtelingen foute types zitten? In het voorstel wordt niet echt uitvoerig ingegaan op de veiligheid binnen en buiten de inrichting. Is dit opzettelijk of is dit niet goed geregeld? Op 4 februari zond Westland Verstandig het College een artikel 24 inlichtingenverzoek met ca. 10 vragen over het beheer, politiebeveiliging binnen en buiten AZC etc. Westland Verstandig wil vanavond antwoorden op die vragen horen.

 

Het Polenhotel van nu zou niet meer door arbeidsmigranten gebruikt worden. Te duur. Geen Pool betaalt bijna € 100,– per week voor overnachting. Ik vroeg het College met een artikel 24 verzoek om hier de cijfers te geven over de afgelopen jaren; Westland Verstandig verwacht daarop vanavond antwoorden. Het zou niet de eerste keer zijn dat naar een doel wordt toegeredeneerd. Het komt het College en de eigenaar goed uit dat dit tijdelijk AZC wordt aangereikt, de COA is blijkbaar ook blij en de exploitant ziet dikke euro winst. Ineens is de arbeidsmigrantenhuisvesting niet interessant meer.

 

Nog een kritiekpunt is dat nu niet ook de verplichte huisvesting door Westland van de vergunninghouders voor 2016 en volgende jaren met het COA geregeld is. Bekend is dat die statushouders nog voorgetrokken worden bij toewijzing sociale huurwoningen en al lang op wachtlijsten ingeschreven Westlanders passeren. Dit geeft terecht veel onrust en onbegrip bij onze burgers. Door te regelen dat de vergunninghouders worden meegenomen in deze huisvesting wordt in ieder geval iets gedaan richting de burgers. Jammer dat dit College hier blijkbaar niet aan gedacht heeft. Is het College alsnog bereid dit met het COA af te spreken?

 

  1. Tot slot

De bedenkingen zijn duidelijk: zo wil Westland Verstandig het niet. Wensen: Eerst draagvlak en dan pas besluit als het al besloten wordt, max 50, veel punctuelere beveiliging binnen en buiten, regeling en combinatie aan Westland al toegewezen vergunninghouders, inspraak wie er geplaatst gaat worden en voor hoe lang, zekerheid van einde na 2 respectievelijk 4 jaar, bezwaren regelen met buurtondernemers, normale procedures volgen en niet de inspraak uithollen tot een wassen neus.

 

Wat doet dit College met dit voorstel:

Wel wordt steeds in zijn algemeenheid over burgerparticipatie gesproken, maar als het erop aankomt: doen wat men wil met duidelijk eigen belang, maar zonder visie, begrip, inlevingsvermogen en naïef alle risico’s en bezwaren passerend.

Back To Top