skip to Main Content

Bijna op de helft raadsperiode; Hoe staat het erbij? Rol Westland Verstandig; 2016?

Bijna op de helft raadsperiode; Hoe staat het erbij? Rol Westland Verstandig; 2016?

Deze Raad en dit College zijn bijna op de helft van de raadsperiode. Een aantal goede plannen voor de Westlandse inwoners zijn er, waarbij onze fractie wel vaak aanpassingen moest doen aan niet in alle opzichten verantwoorde keuzes. De richting was dan wel goed maar de invulling niet. Helaas constateert onze fractie ook geregeld dat het College en de coalitie -kort gezegd- fout handelen en geen besluiten nemen die in het belang zijn van de Westlandse inwoners zijn. Daarnaast worden euro’s verkwist en niet gebruikt voor zaken waarvan de Westlandse inwoners echt profijt hebben. Domheid, tunnelvisie of “andere belangen” bij College en coalitie zijn de oorzaak. Westland Verstandig komt daar dan tegen op. Zij vindt dat als haar taak van controleur en vertegenwoordiger van de Westlandse inwoners. Ook als College en andere partijen het niet met haar eens zijn en te pas en te onpas Westland Verstandig bestrijden door weg te lopen, weigeren vragen te beantwoorden, geen informatie te geven, veel in achterkamertjes houden, geheimhouding op te leggen, geen transparantie te tonen en niet op inhoud in debat willen gaan. Dit laatste gebeurt ook omdat men inhoudelijk niets kan inbrengen omdat de argumenten van Westland Verstandig goed en steekhoudend zijn. Fel verzetten wij ons als het College fout handelt, good old boys circuits bedient, de burgers niet serieus neemt, inspraak door burgers tot een wassen neus maakt omdat het besluit al vaststaat, niet gereageerd wordt op brieven, toezeggingen niet nakomt, accenten duidelijk verkeerd legt, echte problemen en lasten doorschuift naar toekomstige generaties, de gemeenteschuld laat oplopen door geld uit te geven voor zaken waar Westland niet beter van wordt, collegeleden met familieleden “handelen”, meer OZB innen dan nodig en mogelijk, niet voldoende snijdt in eigen organisatie en het optuigen van ongebreidelde kostbare propaganda College en coalitie. Deze lijst is niet compleet.

Wij doen dat in het belang van Westland en haar inwoners. Recent heeft onze fractie het vaststaande feit dat de gemeente teveel OZB int in de Raad besproken. Het gaat dan over € 11,5 miljoen over een aantal jaren. Opvalt is dat geen enkele andere partij het dan voor de burgers, bedrijven en verenigingen opneemt, sterker zelfs weigert daarover in gesprek te gaan en dit onder leiding van de wethouder van VVD Westland. Wij vinden dat schokkend en niet goed en zeggen dat ook.

Ook de recente ophef over ons standpunt over de geconstateerde dubbelrol van de raadsaccountant en de weigering College en Raad om daarover inhoudelijk te willen praten en dat alleen om fout gedrag van College en raadsaccountant te verhullen. Inmiddels is de oude raadsaccountant vervangen, is een einde gemaakt aan immense kosten (over een aantal jaren € 1.9 miljoen zonder dat de Raad dat wist) en is er een nieuwe raadsaccountant die veel goedkoper is en inderdaad alleen voor de Raad werkt. Alle andere partijen stemden in met de benoeming van de nieuwe onder de door Westland Verstandig gewenste voorwaarden. Niet alleen veel lagere kosten maar ook een jaarrekeningcontroleur die niet ook al eerder over onderdelen van de jaarrekening aan het College heeft geadviseerd danwel door uitlening van personeel aan het College, heeft meegewerkt aan de boekhouding. Dit is de verdienste van onze fractie. De andere raadsfracties zagen het probleem dat wij aankaarten wel maar wilden het College afdekken. We konden deze dubbelrol alleen aan de kaak stellen door buiten de Raad om te handelen. Inhoudelijk weigerden de fracties inhoudelijk te praten daarover. Als “dank” bestelde de burgemeester, gesteund door de raadsfracties, bij een oud-professor een rapport om Westland Verstandig “een standje te geven”. Het rapport was echter dermate onnozel en tegenstrijdig dat dat gelukkig niet gelukt is. Het kostte € 20.000,–. De oud-professor ging ook nog een keer af tijdens zijn toelichting op het rapport voor de commissie. Waarschijnlijk daarom verliet de professor -als sprekende buikpop van de burgemeester- binnen 10 seconden na afloop “met de staart tussen de benen” en vooral boos het gemeentehuis. Missie mislukt blijkbaar!

Wel zien we dat College en Raad wel rekening beginnen te houden met de kritische houding van Westland Verstandig. Wellicht toch een lichtpuntje voor 2016?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top