skip to Main Content

Brief aan College en Raad Gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland
en aan de leden van de Raad van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Edelachtbaar College,

Op 2 juni heeft het College uitvoering gegeven aan het collegebesluit van april 2015 over beantwoording van vragen. Dit verbaast omdat de burgemeester bij de beantwoording van een rondvraag expliciet heeft kenbaar gemaakt dat het besluit niet zo strak zou worden uitgevoerd als het leek. De brief gaat echter nog verder dan het collegebesluit. Gaarne een verklaring hiervoor.

De brief is geagendeerd voor de commissie Bestuur van 11 juni a.s. Deze brief schrijf ik om deze in de commissie te bespreken. Ik zal dat verzoeken te doen. Overigens gaat deze brief niet in op alle aspecten. Onze fractie zal dat doen tijdens de commissievergadering .

Onderhandse vragen zijn in overeenstemming met de Gemeentewet en zijn een uitvloeisel van de informatieplicht van het College en/of de burgemeester. In de memorie van toelichting wordt de mogelijkheid van dit soort vragen vermeld. Het zijn vragen van een raadslid die aan dat raadslid moeten worden beantwoord. In onderling overleg met het College en het Presidium is afgesproken dat vraag en antwoord aan de hele Raad zou worden toegezonden. Daarmee heeft het College erkend dat deze vorm van vragen is toegestaan. Ten onrechte wordt daarop teruggekomen. Omdat onze fractie het instituut heeft ingevoerd is door ons expliciet ingestemd met deze wijze van behandelen. Transparantie ook op dit punt. Overigens heeft onze fractie de onderhandse vragen ingevoerd om niet steeds gebruik te behoeven maken van artikel 26 van het Reglement van Orde omdat dat artikel allerlei formele eisen stelt. Als uw College uw intentie doorzet zullen alle vragen uiteraard artikel 26-vragen worden. De vragensteller maakt immers uit onder welke noemer hij vragen stelt. Daar gaat het College niet over.

U verwijst nog naar de artikelen over de mogelijkheid van ambtelijke ondersteuning. Dat is natuurlijk iets heel anders dan het beantwoorden van vragen. Nogmaals het is aan een fractie en niet aan het College om uit te maken wat een fractie wil.

Uw College gaat in de brief ook veel te ver. De Raad gaat over haar eigen reglement van orde. Ten onrechte ziet uw College dat over het hoofd.

Uw aankondiging direct te reageren op artikel 26-vragen is in strijd met eerdere afspraken.Op zich heeft onze fractie daar overigens in het kader van de transparantie geen bezwaar tegen mits het College de fracties ook informeert gelijk met het bericht aan de pers. Hoor en wederhoor zal ook door uw College in acht moeten worden genomen. Immers uw College beschikt wel over de vraag. Onze fractie zal op een onjuiste reactie van uw College direct reageren en ook de vaak eenzijdige persberichten vanuit uw College gaan becommentariëren.

Voorts zal onze fractie vaker gebruik maken van de WOB nu frequent uw College pas met informatie komt na heel veel verzoeken. Zoals aangegeven worden eventueel verbeurde boetes/dwangsommen voor een Westlands goed doel aangewend.

Tenslotte wijs ik uw College er nogmaals op dat heel veel vragen om informatie ingegeven worden door de gebrekkige wijze van informatievoorziening door uw College en de vaak onvolledig onderbouwde voorstellen/memo’s/raadinformatiebrieven etc. In de commissievergadering zal onze fractie met name op dit punt vragen gaan stellen. Uw College veroorzaakt in feite dan zelf de kosten.

Voorts kondigt onze fractie aan in de raadsvergadering van 30 juni a.s. met een motie te komen. De inhoud daarvan hangt af van het verloop in de commissie.

Tenslotte vraag ik het College de termijn van 14 dagen te verlengen daar mijn fractie anders direct overgaat tot de hiervoor genoemde andere wijze van vragen stellen. Horen we niets, dan zullen we vanaf volgende week alvast vooruitlopen op de gewijzigde werkwijze.

Tenslotte de tijdregistratie. Tijdens de commissie wil ik exact van het College horen waarom het mogelijk is om wel een nauwgezette tijdregistratie voor vragen bij te houden en geen tijdregistratie mogelijk is van kwesties die het College aangaan zoals voorstellen, memo’s, corrigeren van fouten, het aanleveren van aanvullende informatie die ook al direct verstrekt had kunnen worden etc. De indruk bestaat dat het College hier stuurt zoals het haar belieft. Mijn fractie zal een motie indienen om dit goed te regelen. Illustratief is dat destijds bij de samenvoeging van de reserves en de ambtelijke tijd het wel mogelijk bleek om een immense hoeveelheid uren op te voeren en dat ook nog vrij aardig gespecificeerd te doen. Hoe is dat dan mogelijk als het volgens de brief feitelijk niet mogelijk is. Een strakke tijdverantwoording moet toch één van de uitgangspunten zijn van een ambtelijke organisatie en de constatering dat dit niet mogelijk is, geeft onze fractie geen goed gevoel. Nu onze fractie de algemene indruk heeft dat zes wethouders toch echt geen fulltime job binnen de gemeente Westland hebben moet het toch mogelijk zijn om één van die wethouders te laten zorgdragen voor een strakke tijdregistratie door medewerkers.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Mail: info@duijsens.net

Tel.nr. kantoor: 070-3383040

Tel.nr. mobiel: 06-53401068

 

Back To Top