skip to Main Content

Brief aan het College; inzake verzoek artikel 24 Windturbines

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland,
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Verzoek ingevolge artikel 24 van het Reglement van Orde voor de vergadering van 30 juni 2015 over het onderwerp windturbines, agendapunt 12: Inlichtingen ter raadsvergadering

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels werd kennisgenomen van een groot aantal stukken die naar boven gekomen zijn op initiatief van de actiegroep in Maasdijk. Desalniettemin bestaat de indruk dat een aantal stukken ontbreken.

Ingevolge artikel 24 kan een lid van de Raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in artikelen 169 derde lid en 180 derde lid van de Gemeentewet tijdens een raadsvergadering verlangen door een verzoek daartoe schriftelijk via de griffier in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Akkoord gegaan wordt met het toevoegen van dit verzoek aan agendapunt 12 als 12a.

De fractie van Westland Verstandig wenst ingelicht te worden en wenst ook te ontvangen de documenten, alle correspondentie, gespreksverslagen, contacten die er geweest zijn tussen het College, collegeleden, ambtenaren namens het College voordat het bestuursakkoord in 2014 er was en ook daarna.

Gebleken is dat Westland wel aan werkgroepen heeft deelgenomen na maart/april 2014 en de vraag is of dat juist is? De vraag is ook of er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de Provincie nadat het bestuursakkoord er was? Zo ja, waar bestonden die contacten uit? Zijn daar verslagen/correspondentiestukken van? De wethouder heeft naar aanleiding van vragen van Westland Verstandig kenbaar gemaakt dat hij wist dat de windturbine aan de achterkant van het perceel van Nature’s Pride kwam te staan. Hoe wist de wethouder dat? Wat is het verband tussen het vaststellen van het bestemmingsplan Nabij 5 en de plannen van Nature’s Pride om een windturbine neer te zetten? Was het bij het College bekend dat de windturbine op één van de percelen kwam te staan die toen in bestemming gewijzigd zijn? Zo ja, waarom is daar geen mededeling van gedaan tijdens de behandeling van dat bestemmingsplan in de Raad en in de commissie? Welke contacten zijn er met de initiatiefnemer? Klopt het dat deze nog geen officiële aanvraag heeft ingediend? Is er correspondentie?

De fractie behoudt zich het recht voor om eventueel verder nog inlichtingen en vragen te stellen in het kader van dit agendapunt.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

 

 

Back To Top