skip to Main Content

Brief aan het College; inzake Zwembad De Hoge Bomen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland,
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

28 mei 2015

Onderhandse vraag ingevolge artikel 169 lid 3 Gemeentewet

Edelachtbaar College,

Inmiddels blijkt het bestek voor Zwembad De Hoge Bomen gepubliceerd te zijn. Dit is in strijd met de toezegging van de wethouder in de commissievergadering EFO van 1 april jl. waar als agendapunt 10 in het kader van de rondvraag van Westland Verstandig is toegezegd door de wethouder dat zodra het bestek is vastgesteld door het College het naar de raadscommissie komt. Dat zou begin mei zijn zo werd gesteld. Zie de geluidsband van de betreffende commissie, kort na 1:00:15, zie http://player.companywebcast.com/gemeentewestland/20150401_2/nl/player/show?start=00:52:50

Blijkbaar is ook deze toezegging weer niet nagekomen. Waarom niet? Gaarne per ommegaande antwoord daar dit de zoveelste keer is dat in commissieverband een toezegging gedaan wordt door een wethouder die gewoon gepasseerd wordt. Het zal bekend zijn dat onze fractie dit zwaar opvat daar dit alles te maken heeft met betrouwbaar, open en eerlijk bestuur.

Gaarne vernemen wij van uw College op welke wijze dit hersteld gaat worden. Wordt de aanbesteding teruggenomen en komt de zaak deugdelijk in de raadscommissie? Uw College zou dit wel dienen te doen daar toezeggingen toch nagekomen moeten worden. Is het College het hiermee eens?

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top