skip to Main Content

Brief over vorming nieuw College van Burgemeester en Wethouders voor de periode 2022-2026

Brief over vorming nieuw College van Burgemeester en Wethouders voor de periode 2022-2026

Aan de fractievoorzitters / lijsttrekkers van de 9 politieke partijen in Westland

Na de 1e en 2e gespreksronden op 21 maart en 28 maart met de 9 overige partijen en de Westlandse verenigingen, maatschappelijke instellingen, belangenbehartigers, heeft Westland Verstandig toegezegd vandaag te komen met een volgende stap in het coalitieoverleg. Alle partijen hebben op 28 maart 2022 ook een 10-puntenlijst ingeleverd. Westland Verstandig heeft na 28 maart nagedacht over de meest gewenste coalitie voor Westland. Zoals al eerder verwoord, zou Westland Verstandig graag een breed samengestelde coalitie wensen. Snelle slagkracht en vlotte aanpak van de diverse Westlandse vraagstukken is daarbij leidend. Met partijen die dat, naar onze mening, ook willen en kunnen, willen we graag samenwerken. Die brede samenstelling is echter geen doel op zichzelf. Kleiner kan ook! Immers het gaat erom dat “de neuzen dezelfde kant op staan” in met name de bekende Westlandse vraagstukken! Zonder veel franje aan de slag!

Op 21 maart 2022 werd globaal duidelijk dat een lokale coalitie de voorkeur had van de lokale partijen -Westland Verstandig, GBW, LPF- voor wat betreft in ieder geval Westland Verstandig en GBW aangevuld met VVD. Daarmee zou geluisterd worden naar de kiezer die Westland Verstandig en GBW 5 zetels liet groeien en de VVD gelijk liet blijven. LPF verloor weliswaar 2 zetels, maar is voor Westland Verstandig en GBW een acceptabele coalitiegenoot om eindelijk dit keer wel het “lokale blok” dan samen met VVD vorm te geven.

GBW en Westland Verstandig deden een aantal beloften aan kiezers, los van elkaar, -zoals snel stopzetten gele zakken, beter en meer groenonderhoud, snel meer starterswoningen, geen senior Westland uit (meer verpleeghuisbedden), huishoudhulp in de toekomst weer op uurbasis- en die zaken kunnen snel worden opgepakt als ze samen het bestuur gaan vormen. Hun samenwerking ligt dan ook voor de hand.

LPF en VVD -alhoewel beiden medeverantwoordelijk voor het beleid van de afgelopen 4 jaren- gaven aan op 21 maart 2022 in principe deel uit te willen gaan maken van de coalitie samen met WV en GBW in het stellige vertrouwen dat ze met deze partijen in staat gesteld worden om de Westlandse vraagstukken op te pakken en op te lossen. LPF benadrukte de voorkeur te hebben voor een zuivere “lokale” coalitie en kiest daarmee voor een ietwat andere insteek.

Voor Westland Verstandig heeft een brede coalitie (WV, GBW, LPF, VVD) de voorkeur. We noemen het de “lokaal+” variant.

Westland Verstandig wil in het verlengde van de vorenstaande opmerkingen de hierboven genoemde partijen -GBW, LPF en VVD- uitnodigen om samen de coalitieonderhandelingen te gaan voeren met als doel te komen tot een actiepuntenlijst voor de komende 4 jaren. Daarbij zal onvermijdelijk zijn dat ook naar financiële middelen gezocht moet gaan worden binnen de gemeentebegroting. Alles moet wel betaald kunnen worden.

We horen graag van deze partijen of zij in willen gaan op deze uitnodiging, zodat snel op inhoud kan worden doorgepraat.

Op 21 maart is ook nog ter sprake gebracht de wenselijkheid om te komen tot een raadsakkoord op enkele hoofdpunten. Eerder gaf Westland Verstandig al aan dat er in ieder geval op korte termijn nog een derde openbare gespreksronde gaat komen zodra er voortgang is in het coalitieoverleg. Voorgesteld wordt om dan af te tasten of er politieke wil is bij alle partijen om dat te fiksen op de thema’s waar partijen gelijk over denken en dat zijn nou net veelal die thema’s die snel opgepakt en opgelost moeten worden. Zou natuurlijk voor Westland het beste zijn. Daarvoor is wel nodig dat alle partijen bereid zijn een dergelijk Raadsakkoord te omarmen. De verdere invulling en uitvoering (wie, wat, hoe) van een dergelijk akkoord is ook aan alle partijen. Mocht dit alles haalbaar zijn, dan willen we graag met alle partijen om tafel om dit verder uit te werken.

Bekeken is natuurlijk ook of een nog betere en wellicht grotere coalitie gevormd zou kunnen worden met één van de andere Raadspartijen. In principe zou, behalve met Forum voor Democratie, met alle partijen een coalitie gevormd kunnen worden. Toch menen we dat het verstandig is (vooralsnog) te volstaan met de lokaal+ variant, dan wel een variant die daar het dichtst tegenaan zit!

Het CDA gaf op 21 maart te kennen vooralsnog niet aan zet te zijn, gezien het geleden verlies van 4 raadszetels. Weliswaar wenste zij bestuurlijke verantwoordelijkheid niet te ontlopen, maar het signaal van de kiezer was bij de partij hard aangekomen. In principe staat CDA wel open voor deelname aan de coalitie. Door de keuze voor de lokaal+ variant zou het betrekken van het CDA bij de coalitie geen verbetering zijn van die coalitie. Voorts blijkt het CDA op dossiers in het verleden toch een andere insteek te kiezen, zodat ook al om die reden opname van het CDA in de coalitie geen versnellend uitvoeringseffect zal hebben. Vandaar de keuze om CDA (vooralsnog) niet uit te nodigen.

D66 / PvdA / GL werken enkel voor de mogelijke coalitie-inbreng samen. De lokale variant met VVD verdraagt zich niet met de toevoeging van 3 aparte partijen (in de Raad). Dat worden dan te veel partijen en gaat –zo vrezen we- ten koste van de slagkracht. Voorts voorzien we toch wel bij de verdere uitwerking een aantal knelpunten. De voorkeur gaat dus niet uit naar opname van deze partijen in de coalitie. We nodigen hen vooralsnog dan ook niet uit.

CU-SGP en Forum voor Democratie nodigen we niet uit om verschillende redenen. CU-SGP verklaarde op 21 maart 2022 niet in de positie te zijn tot deelname. Overigens is het niet wenselijk dat eenmansfracties -gezien de grootte van andere partijen- onderdeel uitmaken van de coalitie. Leidt tot te veel versnippering.

Kort en goed:
De voorkeur heeft samen met GBW, LPF en VVD een coalitie te vormen. Die coalitie telt dan 27 zetels (11 / 8 / 5 / 3). Een ruime meerderheid. Kleiner kan ook! Bij de start van de coalitiebesprekingen en na de acceptatie van de uitnodiging van ieder van de 3 genodigden zal door partijen bezien worden of formateurs een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het bereiken van een snel en goed resultaat. Nogmaals we hechten eraan de andere partijen betrokken te houden.

Westland Verstandig verneemt graag op vrijdag 1 april 2022 te 17.00 uur van GBW, VVD en LPF of zij de uitnodiging tot verder inhoudelijk overleg accepteren en ook van oordeel zijn dat een coalitie van deze partijen gewenst is voor Westland en haar inwoners. Want de inwoners, daar doen we het voor!

Met vriendelijke groet,

Namens Westland Verstandig,
Peter Duijsens,

Back To Top