skip to Main Content

College erkent de onzin van de handhavingsacties in 2015 en 2016

Nieuwe regels echter een gevaarlijke fopspeen. Koopoptie zoals nu voorgesteld werkt weer willekeur en ongelijkheid in de hand. Wat ging er fout bij de onzinnige handhaving

1. Het foute beleid

De afgelopen jaren heeft het College van Burgemeester en Wethouders veel geld en tijd gestopt in onzinnige handhaving. Ineens -na vaak tientallen jaren toestaan- mochten kleine hobbydruivenkasjes, siertuintjes, serres, stukken grond, garages, gebouwtjes, woningen, kleine kasjes etc. niet meer gebruikt worden. Het College gaf als reden op dat dat gebruik de schaalvergroting in de tuinbouw ernstig in de weg stond. Echter praktisch niemand die aangeschreven werd zag in zijn buurt een tuinder die wilde herstructureren. Voorts werd door het College volstrekt willekeurig gehandeld. Het lijkt erop dat persoonlijke voorkeuren een rol spelen. Voorts valt op dat daar waar hele tuinbouwbedrijven voor andere doeleinden gebruikt worden, dat wel wordt toegestaan. In De Lier, Naaldwijk en Honselersdijk zijn daar voorbeelden van. De kruimels wel aanpakken, maar de grote gevallen niet. Dat klopt natuurlijk niet. Nog erger is dat ook al wordt gehandhaafd, dat geen enkel nut heeft. Immers ook als het gebruik geëindigd is blijft de eigendom daar waar hij is en kan überhaupt door de schaalvergrotende tuinder niet over de gronden beschikt worden. Als je eerst de buurman natuurlijk gaat pesten als gemeente, al of niet aangestuurd door een derde-partij, en hem zonder enig aanwijsbaar belang het vaak tientallen jaren bestaande gebruik gedwongen laat beëindigen, dan zal deze niet inschikkelijk zijn als hij het verzoek krijgt vrijwillig mee te werken aan een eigendomsoverdracht en dan meestal ook nog op financieel slechte condities.

Westland Verstandig heeft dat laatste al vanaf het begin aangegeven. De alpacaranch in Poeldijk is een voorbeeld. De alpaca’s zijn weg, maar daarmee is geen schaalvergroting mogelijk gemaakt. Het perceel ligt leeg en de gemeente wordt terecht een verwijt gemaakt dat ze aan deze ook voor scholen ,volwassenen en bewoners van zorginstellingen goede activiteit een einde gemaakt heeft. Nu is er dus een probleem. Of het geval dat de gemeente handhaaft en vervolgens wel toestaat dat een nieuwe gebruiker –die blijkbaar er goed op staat bij het College- de gronden gaat gebruiken voor hobbypaarden. Onacceptabel.

Zoals vaker wilde het College aanvankelijk niet luisteren naar Westland Verstandig en twee jaar lang zijn veel kosten gemaakt en zijn heel veel Westlandse inwoners op kosten gejaagd en zeer verdrietig en boos gemaakt door deze onzinnige handhavingsdrang van een College dat alleen maar wilde verdoezelen dat de reconstructies in Westland veel geld kosten, maar niet veel opleveren.

Gelukkig maakte de wethouder pas op de plaats. Hij zou met een redelijkere benadering komen. Die ligt er nu. Het College zet de Raad buiten spel door zelf de nieuwe spelregels eenzijdig vast te leggen. Zo kan men doorgaan met het niet aanpakken van de grote gevallen en kan het College zelf bepalen wie wel en wie niet.

2. Woningen in het lint

De toegezegde duidelijkheid voor agrarische woningen in de linten in de diverse dorpen in Westland ontbreekt in de nieuwe beleidsregels. Dit zijn woningen langs doorgaande wegen die al lang niet meer horen bij het tuinbouwbedrijf van weleer en vaak staan naast en tussen woningen die al een burgerbestemming hebben gekregen. Een goede ruimtelijke ordening is het dan om ook die woningen een woonbestemming te geven. Bekeken zal moeten worden welke woningen in Westland daarvoor in aanmerking komen. Bij onze fractie zijn een aantal van dat soort woningen bekend.

3. Nieuwe beleid

Het College voert thans in de koopoptie gekoppeld aan de mogelijkheid om een semi permanente omgevingsvergunning (woning) of een tijdelijke (glastuinbouwgronden). Aan de verlening van de omgevingsvergunning worden een aantal voor de aanvrager zeer beperkende -deels tegenstrijdige- voorwaarden opgelegd die weer door het College vrijelijk kunnen worden ingevuld. Willekeur is het gevolg, maar misschien ook wel het uitgangspunt van het College. Één van de voorwaarden is het geven van een koopoptie aan de gemeente die de optie kan geven aan wie de gemeente dat wenst. Behalve de waardebepaling is die optie voor degene die de optie geeft een black box en in feite steekt hij door de optie te geven zijn hoofd in de strik van de gemeente die deze op ieder moment kan aantrekken. Degene die de optie krijgt, krijgt een aanmerkelijk financieel voordeel. Degene die de optie geeft, krijgt even rust en mag het gebruik, min of meer, voortzetten. Alleen dit is een schijnzekerheid. Het zou wellicht acceptabel zijn als de optie alleen geldt voor het geval een belendende tuinder wil schaalvergroten. Echter de regeling is veel ruimer. De optie is in te roepen door de gemeente en een derde-belanghebbende als de gronden en opstallen “beschikbaar moeten zijn voor de ontwikkeling van de glastuinbouw”. Onder dit laatste valt dus ook een waterbassin voor een tuinder kilometers verderop, waterberging voor heel Westland, groenzone, overslaglocatie, herplaatsing uitgeplaatste agrarische woning of welke ontwikkeling dan ook bedacht wordt door het College of derden. Dit kan natuurlijk niet. Prima als een perceel nodig is voor daadwerkelijke glasschaalvergroting, maar wat er nu van gemaakt wordt, is verkeerd en leidt tot willekeur. Te allen tijde en eenzijdig kan het College eigendomsoverdracht verlangen.

Voeg daarbij dat de huidige eigenaar van het perceeltje grond of woning of opstallen moet overdragen tegen een waarde die niets voorstelt. Immers volgens de gemeente is er geen of nagenoeg geen waarde. De overnemende partij profiteert hiervan. Wij hebben gepleit voor een goede balans ook voor wat betreft de waarde -reëel bedrag uitgaande van het feitelijk gebruik al vele jaren- maar daar wil het College niet aan. Ook woningen die onder de koopoptie vallen moeten overgedragen worden tegen de agrarische grondwaarde of waarde als erf of tuin en de waarde van de woning zelf is nagenoeg nihil en wellicht zelfs negatief, gezien de sloopkosten als die gemaakt moeten worden. Niet uitgesloten is het dat de overnemende tuinder de woning een andere bestemming geeft en dus de winst van het verschil opstrijkt.

De conclusie is dan ook dat de huidige invulling van de koopoptie niet correct is en enkel het doel heeft om degenen die nu eigenaar zijn van percelen grond, opstallen, kasjes en woningen eerst een fopspeen voor te houden dat de gemeente hen wil helpen om dan vervolgens hen de eigendom af te nemen voor een habbekrats. Dat laatste is alleen mogelijk met een koopoptie en kan niet met bestuursdwang.

De inwoners kunnen beter wachten, zo nodig de grond en opstallen gebruiksvrij maken en verder afwachten hoe het politiek in en buiten Westland verloopt. In Westland vinden in 2018 verkiezingen plaats. In de metropool Rotterdam en Den Haag verscheen laatst een rapport waarbij werd aangegeven dat de grote bedrijven in Westland naar elders verplaatst moeten worden en dat betekent een inkrimping van het areaal en dan is er voldoende ruimte aanwezig voor de dan nog resterende bedrijven. Schijnhandelingen zoals nu tot beleid gemaakt worden, zijn dan zeker niet meer nodig.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top