skip to Main Content

College van Burgemeester en Wethouders pakt ook in 2020 de echte problemen van Westland niet aan in de begroting 2020

College van Burgemeester en Wethouders pakt ook in 2020 de echte problemen van Westland niet aan in de begroting 2020

Het College presenteerde vorige week de begroting 2020 met heel veel mooie en vooral wollige taal. Net als vorig jaar weer geen kordate aanpak van de Westlandse problemen. We noemen dan de bouw van starters- en seniorenwoningen met zorg naar behoefte, snel realiseren van crisis- / verpleeg- / verzorgingsbedden, effectieve maatregelen tot oplossen van de wachtlijsten bij de verpleeghuizen / Woningnet, vergroenen van Westland, verbetering leefomgeving, realiseren spoedzoekerswoningen, wegeninfrastructuur in de kernen, handhaving op de wegen, echt goed openbaar vervoer, verkeersveiligheid. We missen echte concrete oplossingen en maatregelen. Ook wordt in de begroting nog een keer bevestigd dat de herindicering Wmo-huishoudhulpuren een ordinaire bezuinigingsactie is die een aantal miljoenen moet opleveren. Dit College gaat ook in 2020 door met het doen van tientallen onderzoeken door externe bureaus. Geen concrete maatregelen dus. Zeker geen scherpe keuzes. Eigenlijk alles wordt vooruitgeschoven of wordt omgezet in voorbereidende plannen.
Ook geen echte antwoorden op voor de nabije toekomst belangrijke vraagstukken zoals wil Westland wel groeien naar 137.000 inwoners in 2040 en zo ja wat moet daarvoor worden aangepast in het nu al te drukke Westland. Zo nee wat zijn dan de gevolgen. Een ander probleem is: hoe gaan we er voor zorgen dat de tuinbouw sterk blijft maar ook ruimte wordt vrijgemaakt voor meer groen, wonen, bedrijven en recreatie. Dat moeten echt de hoofdthema’s zijn in 2020. Niet aan wie het College cadeautjes uitdeelt uit het Innovatiefonds of dat we nu weer veelvuldig gaan reizen naar China. Ook niet de eigen PR van wethouders die op de eerste plaats lijkt te staan. Dat alles maakt Westland voor haar inwoners niet beter.
Voorts wordt doorgegaan met geldverspilling aan zaken die niets opleveren voor Westland en haar inwoners en worden weer forse bedragen gestort in fondsen met vage doelen. Wel is duidelijk dat de 2 nieuwe gemeentehuizen bijna € 4 miljoen gaan kosten plus extra kosten parkeren en de bij Patijnenburg voor vele honderdduizenden euro’s gehuurde ruimte. Ook de kosten bedrijfsvoering nemen ten onrechte fors toe en worden voor meer dan € 7 miljoen euro’s externen ingehuurd. Weer worden grote bedragen besteed aan public affairs. De gemeenteschuld stijgt in 2020 weer naar € 358 miljoen en dat terwijl in 2020 nauwelijks zaken worden uitgevoerd. Geldverspilling zijn ook uitgaven als ondermijning (taak van politie), de zinloze handhaving buitengebied en extra kosten van meer dan € 1 miljoen voor de herindicatie huishoudhulp.
Wel wil het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP uw woonlasten verhogen met 10% en voor de bedrijven zelfs 25% verhoging OZB. Zou niet nodig moeten zijn bij andere keuzes.
Westland Verstandig vindt -net als vorig jaar- dat andere keuzes gemaakt moeten en kunnen worden. Nou wil het College dat gelukkig inmiddels ook. Immers het College spreekt uit dat wellicht in 2021 gekomen wordt met andere keuzes. Slap en eigenlijk onbegrijpelijk waarom pas in 2021. Begin 2022 zijn weer nieuwe verkiezingen dus van die andere keuzes in 2021 komt niks terecht. 6 wethouders slagen er niet in na bijna 2 jaar te bekijken welke geplande of lopende uitgaven zinvol of niet zinvol zijn. Westland Verstandig meent dat het echt nodig is alle uitgaven die Westland doet opnieuw te bekijken, want dan zal blijken dat heel veel uitgaven niet of weinig bijdragen aan het welzijn en de welvaart van de Westlandse inwoners. Die uitgaven kunnen dan gecanceld worden en besteed worden onder meer aan de hierboven genoemde zaken. Zo los je problemen op!
Westland Verstandig komt in november wederom met een eigen begroting waarin ze veel euro’s vrij doet vallen die nu verspild worden, niet nodig of niet nuttig zijn. De vrijvallende euro’s kunnen vervolgens besteed worden aan zaken die Westland wel beter maken. Hopelijk zullen ook de andere partijen inzien dat andere keuzes echt nodig zijn evenals dat nu echt de zaken worden aangepakt die om een oplossing schreeuwen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top