skip to Main Content

Collegewerkprogramma, begroting 2023 en de 14 snel voor mekaar punten. Een voorzichtige start met lichtpunten

Collegewerkprogramma, begroting 2023 en de 14 snel voor mekaar punten. Een voorzichtige start met lichtpunten!

Een eerste voorzichtige KANTELING zien we wel terug in de plannen van het College. Maar laten we ook duidelijk zijn. Het echte anders denken bij de Gemeente en de echte kanteling moeten beslist nog meer en een duidelijker vorm krijgen. Dat krijg je blijkbaar niet binnen 4 maanden voor elkaar. We zien in het Collegewerkprogramma alles terugkomen wat in het actieprogramma al stond. Van goede samenwerking met inwoners en bedrijven tot concrete en snelle acties gericht op een goede woon- en leefomgeving. Die laatste is voor onze inwoners van enorm groot belang.

De uitvoering van de diverse punten zouden we wel sneller willen gaan doen. Westland Verstandig had moeite om het sprankelende van deze coalitie terug te vinden in de voorliggende begroting. Gelukkig is het Collegewerkprogramma wel duidelijk en maakt duidelijk dat het College helaas niet alles direct kan oppakken. Westland Verstandig vindt dat een aantal zaken sneller zijn beslag moeten vinden.

We hebben van de kiezers 4 jaar gekregen om de vraagstukken aan te pakken, dus er is nog wel tijd maar die is nodig, omdat heel veel werk aan de winkel is. Die tijd en ruimte willen we geven, maar wel met de kanttekening dat we bij de Voorjaarsnota in juli 2023 veel meer van het actieprogramma / Collegewerkprogramma willen zien aangepakt worden in 2023 en zeker in 2024. Wel een voorbehoud, want we hebben natuurlijk geen glazen bol waarin we van buiten komende zaken die we niet weten en ook grotendeels niet in de hand hebben, kunnen voorspellen.

Tot nog toe acht Westland Verstandig het College wel sprankelend genoeg en wethouders waren ook bereid de handen uit de mouwen te steken om het beste voor onze inwoners te bereiken. Ook met genoeg realiteitszin. We noemen als voorbeeld het besluit tot het van de paal halen van de verfoeide gele zakken dat op 1 november wordt uitgevoerd en de voortvarende aanpak van de snel voor mekaar punten. Zo gaat het Machteldbeeld eindelijk terugkeren op het Marktplein in ’s-Gravenzande. Daar was helaas een hoop tijd voor nodig!

Wat staat het College te doen? Snel concrete plannen voor de bouw van veel starterswoningen. De zorg verbeteren en geen wachtlijsten meer. Extra verpleeghuis- en revalidatiebedden voor onze inwoners snel realiseren. Maar ook in deze tijd van energiecrisis zorgen voor onze inwoners en hen snel helpen onder meer met verduurzamen. Zorgen dat we als bestuur dat dicht bij de burgers staat, oog hebben voor nieuwe noden die ontstaan en daar iets aan doen. Ook zaken niet ingewikkelder maken dan nodig en daarmee niet alleen sneller maar ook effectiever en efficiënter werken. De wil van de wethouders om dit ook echt te gaan doen bespeuren we zeker, al is het vaak lastig een jarenlang ingesleten werkwijze om te buigen. Wel gaan bereiken uiteraard!

Gelukkig worden in de begroting de woonlasten van onze inwoners niet verhoogd met meer dan de inflatie en zelfs met minder: voor eigenaren ca. 0.5% verhoging en voor huurders zelfs een daling van 0.7%.

Goede zaken zijn ook de extra sociale aandacht voor huishoudelijke hulp (tijd voor kopje koffie), een laagdrempelig centraal loket voor hulpvragen in het sociaal domein zodat snel oplossingen op maat gegeven kunnen worden. Meer geld en tijd naar beter groen in het bijzonder in onze dorpen met een groenfonds en betere aanpak van de openbare ruimte en het maken in Westland van meer geschikte speel- en ontmoetingsplekken. Beter openbaar vervoer, de wegeninfrastructuur aanpakken, verbeteren doorstroming en veiligheid op wegen en een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Alle gemeentenieuws weer in de krant. Daarnaast komen er meer en betere fietspaden, worden plattelandswoningen ingevoerd, wordt de handhavingsstrategie aangepast en is nut en noodzaak daarbij leidend, wordt gewerkt aan een Werkbedrijf voor beschutwerken in een kas, zijn er gratis energiescans voor inwoners en komen er (op termijn) buurtbeheerders en extra BOA’s. Dit zijn enkele zaken die nieuw gerealiseerd gaan worden. Westland Verstandig wil meer haast maken met een aantal zaken zoals de komst van buurtbeheerders. Die zijn nu snel nodig.

Natuurlijk zitten er ook al veel lopende zaken in de pijplijn en moet snel tot aanpak worden overgegaan. Vindingrijkheid en -als het niet anders kan- de bekende paden even los laten en dat om zaken snel voor elkaar krijgen, is één van de motto’s van het coalitie actieprogramma en dat moet het College ook echt doen!

Westland Verstandig betreurt het dat -volgens de begroting- “nieuw voor oud” pas tegen het einde van deze bestuursperiode zal worden toegepast. Investeringen / uitgaven die geen nut en noodzaak (meer) hebben moeten nu vervangen worden door uitgaven aan zaken die wel nuttig en nodig zijn. Jammer, gemiste kans want dit zou tot financieel meer daadkracht in voor inwoners belangrijke zaken kunnen leiden. Westland Verstandig wenst wel dat bij de Voorjaarsnota het College komt met plannen voor toepassing van “nieuw voor oud” waarbij ook de samenwerking met de hele Raad gezocht wordt. Dat soort ingrepen moet -vanwege het mogelijke effect- een zo breed mogelijk draagvlak hebben.

Ook de kosten van externen rijzen in deze begroting weer de pan uit. Nu zonder stagnatie van zaken op korte termijn helaas niet te veranderen. Er moet wel een plan komen hoe externen kunnen worden teruggedrongen en we verwachten dat plan ook bij de Voorjaarsnota in juli 2023. Helaas was de tijd te krap om dit alles nu al voor elkaar te krijgen.

Wel is Westland Verstandig blij met de nieuwe zaken die wel opgepakt worden zoals de verfoeide gele zakken van de paal, eindelijk de terugkeer van het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ‘s-Gravenzande zo snel als benodigde materialen geleverd kunnen worden, het zetten van de eerste stappen tot een beter groenonderhoud in Westland met nog wel klachten maar veel minder dan voorheen, betere communicatie met onze inwoners over zaken die hen irriteren of bezighouden, het ondersteunen van initiatieven van onze inwoners zoals plannen voor groepswonen.

We hebben er vertrouwen in dat het College de juiste weg is ingeslagen. Nu nog snelheid maken en meer actie en zaken realiseren.

 

Back To Top