skip to Main Content

De gemeente Westland moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied. Plattelandswoningen zijn goed voor de tuinbouw en reconstructieplannen.

De gemeente Westland moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied. Plattelandswoningen zijn goed voor de tuinbouw en reconstructieplannen. Onverstandig en onbegrijpelijk is de wens van LTO om vele honderden woningen te slopen en percelen braak te laten liggen ook als geen concrete reconstructie gepland is!

Westland Verstandig heeft zich jarenlang verzet tegen de zinloze handhaving door de gemeente in de gebieden buiten onze dorpen. Vorige Colleges onder leiding van CDA, LPF en VVD gaven jaarlijks vele miljoenen uit aan handhaving van strijdig gebruik, maar bereikten weinig tot niks. Men wilde dat gaan doen in ca. 1.000 situaties in Westland. Het ging dan om beëindiging van met de agrarische bestemming strijdig gebruik van stukjes groen, bomen, hobbykasjes, woningen, schuren etc., ook in gebieden waar geen reconstructie gepland was of ooit zal plaatsvinden. Het gevolg was vaak dat alleen het gebruik werd beëindigd met de nodige (emotionele) nadelige gevolgen voor degene die werd “aangepakt” en het kasje, stukje groen etc. niet meer strijdig gebruikt werd, bomen werden gekapt. De lege percelen bleven wel eigendom. Daardoor veranderde er niets en er kwam niets vrij voor de tuinbouw.

Door het coalitieakkoord 2022 en een eerder extern rapport kwam daar wijziging in. Bij met name die gevallen van heel lang bestaand strijdig gebruik werd een legaliseringsronde aangekondigd. Het bestemmingsplan LOS 1 was daar het gevolg van. Meer dan 150 gevallen werden terecht gelegaliseerd. LTO verzette zich wel nog in een aantal gevallen. Inmiddels wordt ook LOS 2 op korte termijn door de Raad vastgesteld. Weer meer dan 50 legaliseringen. We zijn er nog lang niet, want er zijn nog veel meer situaties in Westland van oude strijdigheden die gelegaliseerd moeten en kunnen worden. In LOS 1 en LOS 2 werd wel de zgn. beslisboom gehanteerd die door het vorige College nog was vastgesteld. Vragen als “staat het andere gebruik in de weg bij een eventuele reconstructie” en “hoe staat de woning of gebouw aangegeven in het Werkboek, vele jaren geleden opgesteld door de Provincie”, zijn nog van belang.

Westland Verstandig wil dat veel ruimer zien en heeft in het coalitieakkoord met GBW en VVD afgesproken dat handhaving alleen dan kan als er concrete plannen van reconstructie / schaalvergroting zijn, waar dan op korte termijn concreet uitvoering aan wordt gegeven. LOS 3 zal dus uit moeten gaan van een ruimere legaliseringsmogelijkheid en daarin zal een ruimere beslisboom moeten worden aangehouden. Het collegebeleid zal aangepast moeten worden daarvoor.

Dan wordt ook aansluiting verkregen met hetgeen we al tientallen jaren in Westland zien. Praktisch geen reconstructie / schaalvergroting en ook bouw van vrij weinig nieuwe kassen. Kwekers verkopen vaak hun bedrijf niet omdat ze willen blijven wonen. Mochten zij een burgerbestemming voor hun woning krijgen, dan zouden ze eerder genegen zijn hun bedrijf te verkopen omdat ze dan al een compensatie ontvingen door de bestemmingswijziging van hun woning.

De tientallen miljoenen die diverse overheden stopten in HOT verdampten bijna allemaal en HOT werd inmiddels zonder grote resultaten opgeheven. In Westland kreeg men geen grootschalige reconstructie van de grond! LTO / Glastuinbouw Nederland lukte dat ook niet en likt nu haar wonden door zich te verzetten tegen een ruimer handhavingsbeleid, de invoering van plattelandswoning, en zit daardoor de Westlandse tuinbouwbelangen in de weg. Immers beter is het om kleinere gebieden van Westland aan te wijzen als concentratiegebieden en in de andere gebieden de teugels te laten vieren. De LTO-gedachte dat in heel Westland niets anders mogelijk moet zijn dan tuinbouw en Westland alleen maar kan overleven als alles blijft zoals het nu is, is een onverstandige en niet houdbare en zelfs Westland schadende benadering. Kijk alleen maar naar de percelen in Westland die al lange tijd braak liggen of waar oude kassen staan. Als we niets doen dan raakt Westland pas echt in verval en is een direct gevolg van verkeerde keuzes in het verleden.

Onderdeel van een ruimere benadering is de wens in het coalitieakkoord om in de geldende bestemmingsplannen het instituut “plattelandswoningen” in te voeren. Dat zijn agrarische bedrijfswoningen die milieutechnisch die status blijven houden maar wel bewoond kunnen worden door personen die niets van doen meer hebben met het glastuinbouwbedrijf waar de woning voor gebouwd is. Op zich zouden die woningen in LOS 1 en 2 al burgerwoningen zijn geworden -via de gehanteerde beslisboom- maar dat kon niet omdat de woning op dichter dan 10 meter van de schuur / kas stond. Nogmaals het gaat daarbij om situaties die al tientallen jaren bestaan (van vóór 4 december 2008) en de gemeente heeft laten voortbestaan.

Een plattelandswoning krijg je niet zomaar. In het ontwerpbestemmingsplan staan tal van voorwaarden. Een deskundige moet bevestigen dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (geur, geluid, stof, lucht), de glastuinbouw -ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige- niet wordt belemmerd, de kavel slechts 1.000 m2 mag zijn en efficiënte verkaveling van het glasareaal moet ontstaan, weer ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige en de vertegenwoordiger van het glastuinbouwbedrijf moet instemmen met de wijziging. In alle gevallen moet advies worden ingewonnen bij de waterbeheerder en de glastuinbouwdeskundige.

Van belang is te weten dat naast de gemeente en het Hoogheemraadschap ook LTO / Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigd is in de commissie die glastuinbouwdeskundige is en wier advies 3 keer moet worden ingewonnen voordat een woning plattelandswoning kan worden. De plattelandswoning is een uitstekend instrument om bestaande situaties aanvaardbaar te krijgen zonder schade toe te brengen aan de glastuinbouw.

Dit is de koers die Westland Verstandig wil volgen in de komende tijd.

 

Back To Top