skip to Main Content

Duidelijkheid over stoppen met de gele zakken

Duidelijkheid over stoppen met de gele zakken

Binnen 60 dagen nam het College het besluit dat per 1 november 2022 heel Westland van de gele zakken af gaat en alle afval weer gestort mag worden in de grijze bak. De grijze bak wordt weer vanaf 1 november 1 keer in de 14 dagen opgehaald. Zeker 75% van de grijze bakken aanvoer wordt per 1 november 2022 machinaal gescheiden. Met HVC wordt overleg gevoerd om snel tot 100% nascheiding te komen.

Dus wel binnen 60 dagen geregeld, maar (helaas) nog niet uitgevoerd. Gekozen had kunnen worden voor snellere -binnen 60 dagen- omschakeling per dorp en dan uitsmeren tot eind 2022, zoals ook de zakken per dorp zijn ingevoerd, maar Renewi voorzag dan organisatorische problemen bij het ophalen van de grijze bakken. Er zouden ook te veel fouten gemaakt kunnen worden en dat zou ook weer leiden tot veel irritatie bij onze inwoners en dat moet voorkomen worden. Voorts was het volgens Renewi niet wenselijk dat de omschakeloperatie dan in de vakantieperiode –dunnere en wisselende personeelsbezetting- moet worden uitgevoerd. In de vakantieperiode is er minder afval, zodat de gevolgen van de verlenging tot 1 november te overzien lijken te zijn. Tenslotte zou ook de communicatie naar inwoners in de vakantie moeten plaatsvinden, hetgeen niet gewenst is. Voor de coalitievormende partijen zijn dit nieuwe gezichtspunten en deze werden niet eerder aan hen voorgehouden. Eerder was aangegeven dat de 60 dagen wel reëel waren en in ieder geval een start gemaakt zou worden met het stoppen met de gele zakken.

Renewi geeft de voorkeur aan een deugdelijke voorbereiding en inregeling van de omschakeling en heeft aangegeven daar tot 1 november voor nodig te hebben voor heel Westland. Omschakeling per 1 november betekent ook dat de kosten mee gaan vallen. Vasthouden aan de 60 dagen voor de omschakeling zou ook financiële risico’s meebrengen die niet gelopen moeten worden, naast fouten bij de inzameling waar onze inwoners dan weer geïrriteerd door zouden raken.

Weliswaar door vorenstaande omstandigheden min of meer gedwongen, komt de coalitie ook de oppositie tegemoet die een langere tijd voor de omschakeling bepleitte en meer machinale nascheiding wenste.

Alles overziende denkt Westland Verstandig dat een verstandig bestuur terecht kiest voor zekerheid, de meest milieuvriendelijke oplossing, zo min mogelijk fouten (we willen de inwoners niet opnieuw tot last zijn), een zo hoog mogelijk percentage nascheiding en een inzamelaar die ons de garantie geeft dat de omschakeling vlekkeloos zal verlopen en de omschakeling niet onze inwoners tot last zal zijn. Tenslotte kan ook weer tijd besteed worden -na de vakantieperiode- aan een goede communicatie over de gevolgen van de omschakeling.

Een afweging tussen de beloofde 60 dagen en een “zachte” omschakeling gelijk in heel Westland tegen de hiervoor geschetste achtergronden, valt dus uit in het kiezen voor 1 november. Dit zal een deel van onze inwoners niet kunnen waarderen, maar van alle opties was de 1 november-optie de beste, naar ons oordeel.

Wel heeft vóór 24 juli 2022 -en dus wel binnen de genoemde 60 dagen- het College het besluit voor de omschakeling per 1 november genomen, zodat die omschakeling per die datum onomkeerbaar en geregeld is. Vaststaat dan dat de gele zakken en de daarvoor geplaatste bovengrondse containers verdwijnen, zij het later dan eerder aangegeven. De containers worden gehuurd door de gemeente, dus een kostenpost minder.

Aan de inwoners het verzoek nog even vol te houden en de instructies vanuit de gemeente goed op te volgen tot aan de omschakeling.

Nog een kanttekening:
Tot 1 november zal het huidige zakkensysteem nog beter vanuit de gemeente gemonitord moeten worden en dat gebeurt door extra zorg te besteden aan de narondes en opvolging van meldingen dat zakken zijn blijven hangen. De laatste weken kwamen weer veel klachten bij Westland Verstandig binnen. We gaven die direct door, zodat actie kon worden ondernomen. Nu die actie direct volgt, hoeven we er geen raadsvragen over te stellen. Korte lijntjes heet dat.

Extra kosten (communicatie, extra inzet tot 1 november 2022, ambtenarenuren) aan omschakeling zijn er, maar gelukkig ook besparingen (geen gele zakken meer, minder arbeid en geen huur voor bovengrondse containers) en opbrengsten (€ 208.000,–). De afvalstoffenheffing 2023 hoeft niet omhoog!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top