skip to Main Content

Gang van zaken tijdens coalitieoverleg, 13 mei 2014

Gang van zaken tijdens coalitieoverleg, 13 mei 2014

Na de verkiezingsuitslag had het in de reden gelegen om serieus overleg te voeren met Westland Verstandig, de tweede partij in Westland en qua zetels- en stemmentoename de grootste winnaar van de verkiezingen. Een normaal democratisch proces verlangt dat. Zeker van een partij als het CDA die loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan had dat verwacht mogen worden. Dat gebeurde echter niet. Ook zou verwacht mogen worden dat in ieder geval transparant en eerlijk gehandeld zou zijn. Ook dat gebeurde niet. Vanaf het begin stond vast dat er geen andere coalitie mogelijk was dan de bestaande. Dat terwijl de drie coalitiepartijen meer dan 6.000 stemmen verloren hadden, één coalitiepartij praktisch gehalveerd werd, één coalitiepartij meer dan 10% van de stemmen verloor maar toevallig wel op drie zetels bleef steken, en het CDA goed 100 stemmen meer had maar bij de vorige verkiezingen vier zetels verloor.

Westland Verstandig heeft het belang van de burgers steeds voorop staan en dat is ook het uitgangspunt. Haar devies was en blijft Burgerbelang boven Gemeentebelang. Vanuit dat belang van de burgers heeft Westland Verstandig in de afgelopen raadsperiode geopereerd in en buiten de Raad.

Vanuit dat belang van die burgers is zij zich blijven verzetten tegen de twee geldverslindende dure gemeentehuizen, heeft zij zich verzet tegen de belachelijke juridische constructie om de gemeentehuizen snel en in strijd met alle regels uit te besteden aan door het College uitgekozen aannemers, is zij namens de Westlandse burgers kritisch geweest over het steeds maar laten oplopen van de gemeenteschuld waardoor de gemeente op termijn in problemen gaat komen, heeft zij in het belang van de burgers een andere opzet van de financiën van de gemeente voorgestaan en heeft zij in het belang van de burgers de eerlijkheid van het bestuur en de integriteit van bestuurders aan de orde gesteld.

Nogmaals bij Westland Verstandig staat het belang van de burgers voorop, is transparantie en openbaarheid van grote waarde en houdt zij niet van achterkamertjes- en zogenaamde ritselpolitiek. Dat is en was van ons bekend. Dat sommige andere partijen daar niet altijd gelukkig mee waren, is duidelijk. Nu de verkiezingen toch duidelijk uitwezen dat een groot deel van de Westlandse bevolking de wijze van aanpak van Westland Verstandig aansprak en om die reden ook haar stem heeft uitgebracht op Westland Verstandig, zou het in de lijn der verwachting hebben gelegen dat Westland Verstandig bij de coalitievorming betrokken zou zijn geworden. Een logische regel in het democratische proces. Een aantal andere partijen hebben blijkbaar niet vanuit die burgers geopereerd en zijn daarvoor afgestraft.

Het coalitieoverleg is naar de mening van Westland Verstandig vreemd verlopen. Eerst werd een uitnodiging ontvangen van de informateurs –Bom en Prins (voormalig fractievoorzitter Progressief Westland in de afgelopen periode en geen grote voorstander van Westland Verstandig)- voor een gesprek. Na dat gesprek werd helemaal niets meer vernomen en behalve een kort telefoontje dat een persbericht in aantocht was, moest uit het persbericht gelezen worden dat geen goede samenwerking met Westland Verstandig te verwachten viel en dat zij daarom met nog twee andere partijen direct uitgesloten werd. Geen enkele openheid werd betracht over de reden.

Wel zou er nog een eindrapport van de informateurs komen. Dat is meerdere malen toegezegd. Uiteindelijk na veel verzoeken daartoe is pas rond 1 mei 2014 de publieksversie toegezonden door CDA. Verzocht is om het volledige rapport, doch dat is nog steeds niet afgegeven. Het CDA met al zijn loyaliteitsgedachten moet toch zich realiseren dat toezeggingen nagekomen moeten worden en dat ook het informatieproces transparant moet zijn.

De publieksversie is door het CDA gescreend. Uiteindelijk staat in de publieksversie alleen dat samenwerking met Westland Verstandig niet als mogelijk en wenselijk werd gezien. Hoe en wat en wie wat heeft opgemerkt is niet duidelijk en wordt ook niet duidelijk. Wat wel tijdens het gesprek met de informateurs opviel was dat melding gemaakt werd van een gesprek vooraf met de burgemeester. Direct na die melding werd door de informateurs verzocht aan te geven hoe Westland Verstandig aankeek tegen een derde ambtsperiode van diezelfde burgemeester. Westland Verstandig vond dit een zeer vreemde vraag en heeft haar verbazing daarover geuit. Of dit ook in opdracht van het CDA, zijnde de opdrachtgever gebeurd is, bleef onduidelijk. Ook bij latere navraag.

Kort en goed: Het hele proces van de coalitievorming en het tot stand komen van het bestuursakkoord is niet transparant gevoerd en iedere inzichtelijkheid ontbrak. Zelfs bij de persconferentie op 1 mei 2014 zijn niet de raadsfracties uitgenodigd die geen onderdeel uitmaakten van de coalitie. Dit is tekenend en doet weinig goeds vermoeden voor een goede samenwerking in de toekomst.

Heeft het CDA nu haar ware gezicht getoond en al die uitgangspunten die zij kiest zoals solidariteit, loyaliteit, rentmeesterschap, zijn dat alleen maar holle frases voor de bühne.

Nogmaals Westland Verstandig handelt vanuit het belang van de burgers en dat is bekend bij de andere partijen, maar blijkbaar wordt haar dat niet in dank afgenomen. Westland Verstandig heeft reeds direct na de verkiezingen aangegeven dat zij gaarne wilde samenwerken. Die uitgestoken hand is op geen enkele wijze beetgepakt en vanaf het begin stond vast dat de oude coalitiepartijen met elkaar door wensten te gaan en niet wensten samen te werken. De aanwijzingen van de kiezer hebben zij in de wind geslagen.

Verder dan een algemene kreet dat een betere samenwerking in de Raad gewenst is, is men niet gekomen. Zelf heeft men het tegendeel gedaan en dat geldt voor alle huidige coalitiepartijen die duidelijk doen blijken dat zij geen samenwerking op prijs stellen. Westland Verstandig zal ook in deze raadsperiode blijven doen wat zij ook voorheen deed, namelijk het opkomen voor de Westlandse burgers en positief zijn waar het kan, maar ook kritisch daar waar het persé nodig is. Daarvoor heeft de Westlandse burger voor Westland Verstandig gekozen en wij zullen die burgers zeker niet teleurstellen.

Uiteraard zullen wij op een correct en professionele wijze omgaan met hetgeen in de afgelopen weken zich heeft voorgedaan en in het belang van de Westlandse burgers en Westland zullen wij wel de samenwerking opzoeken en waar mogelijk de goede sfeer bevorderen. Wij laten ons niet van de wijs brengen door partijen die met de mond allerlei mooie dingen belijden, maar in de praktijk precies het tegenovergestelde doen. Immers het gaat om de Westlandse burgers. Dat is het enige wat voor mijn fractie telt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top