skip to Main Content

GBW-wethouder Rijneveen vindt huisvesting 7 arbeidsmigranten in een eengezinswoning in onze kernen prima en gewoon

GBW-wethouder Rijneveen vindt huisvesting 7 arbeidsmigranten in een eengezinswoning in onze kernen prima en gewoon; wel verzuimt hij om met een goede oplossing te komen voor het probleem van de huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Tijdens de commissievergadering van 20 september jl. werd duidelijk dat het College nog niet het begin van een oplossing heeft voor het nijpend tekort aan arbeidsmigrantenhuisvesting. Enkel lange memo’s, maar sedert begin dit jaar -toen uitzendbureaus en tuinders zich beklaagden over het nijpend tekort- nog geen een bed gerealiseerd. Jammer en slecht beleid.

Bij onze fractie komen geregeld terechte klachten binnen uit één van onze dorpskernen waar veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn in eengezinswoningen en soms zelfs in sociale huurwoningen. Westland Verstandig vindt het niet horen en ook niet kunnen dat dergelijke woningen bewoond worden door bijv. 7 of nog meer arbeidsmigranten. Geeft overlast, een onveilig gevoel en tast de directe leefomstandigheden aan. Daarbij komt dat het in de regel zo is dat als er 7 arbeidsmigranten in een woning zijn ingeschreven, er veelal meer dan 10 feitelijk verblijven. Westland Verstandig vindt dat de gemeente daartegen moet optreden en haar burgers een rustig leefgenot moet garanderen.

Westland Verstandig is voor een structurele oplossing van de huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Zeker niet in of bij onze dorpskernen. Dat slaat dus niet op arbeidsmigranten die besluiten hier te blijven wonen of als gezin tijdelijk hier zijn. De oplossing van de grote stroom tijdelijke arbeidsmigranten moet gevonden worden door ze onder strakke voorwaarden te huisvesten op de bedrijven. Dat was mogelijk totdat deze coalitie besloot dat op vage gronden (eigen belang? Intentie om “polenhotels met 2.000 bedden te bouwen) niet meer toe te staan. De polenhotels zijn er –ondanks alle positieve berichten vanuit het College- niet gekomen. De logische gevolgtrekking om dan weer huisvesting toe te staan op de bedrijven trok de coalitie niet en regelde niets, maar dan ook helemaal niets. Enkel werd er zoals altijd alleen maar gepraat. Westland Verstandig vindt ook dat goed gelegen percelen die nu bestemd zijn voor duurzaam glas tijdelijk gebruikt moeten kunnen worden voor arbeidsmigrantenhuisvesting, waarbij voorop moet staan dat omwonenden van zo een locatie geen hinder ondervinden.

De tijdelijke arbeidsmigranten is een zaak van de tuinbouw en via die tuinbouw moet het huisvestingsprobleem opgelost worden. Zo lastig is dat niet, vindt Westland Verstandig. We hebben al een aantal geschikte percelen. Dat er nu wildgroei is doordat woningen bestemd voor Westlandse gezinnen voor veel geld verhuurd worden aan uitzendbureaus is een gevolg van onverstandig bestuur door dit College. Dat moet snel anders en beter. De vraag is of deze wethouder Rijneveen -gezien zijn “visie” en goedvinden van bewoning door soms meer dan 10 arbeidsmigranten in eengezinshuizen midden in woonwijken- wel capabel is om dit probleem deugdelijk op te lossen. Gezien zijn erg ongenuanceerde uitlatingen en volstrekt geen begrip voor omwonenden tijdens de commissievergadering moet het ergste gevreesd worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top