skip to Main Content

Gemene politieke spelletjes in Westland

Gemene politieke spelletjes in Westland door Burgemeester en 7 raadsfracties onder zijn leiding

De raadsgriffier stuurde de afgelopen jaren vele duizenden zgn. BCC-mails aan raadsleden, burgemeester en gemeentesecretaris. Per raadslid (van Spaans tot Van Riet, Van der Stee tot Van der Meer en van Vreugdenhil en Keizer sinds hun intrede in de Raad in mei 2014, maar ook alle andere raadsleden geen een uitgezonderd) vaak vele honderden. Niemand -ook degenen in de Raad die nu de verwijten maken richting 2 raadsleden- meldde de ontvangst van deze BCC-mails, eenvoudig niet omdat de informatie die verstrekt werd niet geheim was en een ieder de griffiersinstructie natuurlijk kende. Iedereen vond dat terecht normaal. Uiteraard mogen alle raadsleden kennis nemen van beschikbare informatie die de raadsgriffier heeft.

Het zou pas echt treurig met Westland gesteld zijn als de griffier, in dienst bij 39 raadsleden, allerlei geheimen heeft voor zijn werkgevers of een deel daarvan. Even erg is het als raadsleden geheime informatie aan de griffier geven en niet aan de andere raadsleden. Al hetgeen de griffier weet moeten alle raadsleden ook weten. Het is not done dat groepjes raadsleden geheime afspraken en/of overleggen voeren. Die raadsleden zitten daar als volksvertegenwoordiger en niet voor zichzelf.

Volgens de griffiers instructie (door de Raad vastgesteld op 1 maart 2015) verstrekt de griffier leden van de Raad de informatie die zij nodig hebben en bevordert hij de uitvoering van de wettelijke informatieplichten jegens de Raad en haar leden. Overigens saillant is dat de ontvanger niet ziet dat sprake is van een BCC-mail en ook niet wie de mail voor het overige heeft ontvangen. Dus allemaal normaal en niets maar dan ook niets aan de hand.

Wat speelt er dan wel. Van der Tak leidde het onderzoek door Hoffmann. Dat blijkt uit de rapporten. Een paar voorbeelden en niet volledig. Zie pag. 3 eerste rapport: “volgens informatie door de heer J. van der Tak” en ook pag. 3: “tijdens het onderzoek fungeerden de heer van der Tak en de heer M. van Beek als contactpersonen voor onze medewerkers. Ook heeft de heer M. El Boumeshouli, directieadviseur, als contactpersoon gefungeerd”. Zie ook de tweede rapportage pag. 4: “de heer J. van der Tak en de heer M. van Beek fungeren als contactpersoon voor onze medewerkers”. Pag. 33 tussentijds rapport “gedurende het onderzoek heeft diverse malen, al dan niet telefonisch, overleg plaatsgevonden met de contactpersonen. Deze overleggen zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht”. Op pag. 28: “deze e-mailberichten zijn door onze medewerkers ter beschikking gesteld aan burgemeester Van der Tak met daarbij het verzoek deze verder te beoordelen op relevantie”. Pag. 29: “op verzoek van burgemeester van der Tak is een overzicht gemaakt van het aantal e-mailberichten die de heer Broekema in “BCC” naar de heer Duijsens heeft verstuurd”.

Als achtergrond is goed te weten dat Van der Tak en Van Beek al jaren een aantoonbaar enorme hekel hebben aan de griffier. Volstrekt kinderachtig gedrag was het gevolg. Als raadslid was ik ongeveer de enige die daar regelmatig intern iets over gezegd heeft. Dit soort gedoe schiet niet op en de burgers hebben daar niets aan. Onnodige energie, tijd en dus geld werd daarmee verkwanseld.

Uit de hiervoor aangehaalde citaten blijkt dat de burgemeester alleen maar uit is op vergelding richting de partijen die tegen zijn herbenoeming waren. Immers LPF en Westland Verstandig moesten het ontgelden. Bewuste actie. Daarnaast bedient de burgemeester de andere politieke partijen voortdurend door onderzoeken als deze op te zetten en te beïnvloeden en geen informatie aan vragende politieke partijen te geven waar ze wel recht op hebben. De burgemeester weet dat hij kan rekenen op de andere partijen, want die zien mogelijkheden voor politieke afrekening met de oppositie. Duidelijk blijkt uit de citaten dat het de burgemeester en de secretaris waren die het onderzoek stuurden en zelfs bepaalden. Immers zij moeten geweten hebben tijdens het onderzoek dat alle raadsleden vele vele duizenden BCC-mails ontvingen, waaronder zijzelf ook nota bene. Waarom dan alleen in beeld brengen de mails aan 2 raadsleden en aanvankelijk zelfs maar aan één raadslid dat bekend staat als positief kritisch en opkomt voor de Westlandse burgers. De reden laat zich toch raden. De burgemeester weet zich nogmaals gedekt door de meerderheid van de Raad. Waarom de burgemeester persoonlijk twittert aan de pers dat hij de raadsmoties richting Witkamp en Duijsens niet heeft gemaakt, is ook vreemd. Natuurlijk niet zelf, maar wel op zijn instigatie door zijn bestuursadviseurs. Dat CDA-er Vreugdenhil van niets wist, bleek niet alleen uit het hakkelend oplezen door hem van de tekstueel moeilijke motie, maar ook omdat hij geen enkele vraag over de inhoud kon beantwoorden. Zielige vertoning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de bestuurscultuur in Westland. In plaats van bemiddelende rol polariseert hij alleen maar in de diverse dossiers. In feite is hij altijd CDA-wethouder -wat hij ooit in Rotterdam was- gebleven. Het kan best dat de griffier niet correct gehandeld heeft -dat moet de rechter maar uitmaken- maar om die kwestie nu te gebruiken om politiek te bedrijven is slecht en niet verstandig, zeker niet voor een burgemeester die boven en niet tussen partijen moet staan. Een burgemeester die zich ook verre had moeten houden van het onderzoek door Hoffmann. Het tegendeel doet hij echter, zo blijkt niet alleen uit de hiervoor aangehaalde citaten maar ook uit de rest van de rapporten en zijn regie over het slechts gedeeltelijk openbaar maken van het griffierdossier en enkel die stukken waarvoor hij enkel de informant was van Hoffmann.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top