skip to Main Content

Vragen aan College inzake herstel scheve schaats

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 juli 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake herstel scheve schaats

 

Vraag 1072 2018-2022

bijlage artikel 42-vraag 1072 Vraag Vragenhalfuurtje huisvesting arbeidsmigranten Oostbuurtseweg De Lier

Edelachtbaar College,

Gisteren is de rondvraag aan de orde geweest waarvan bijgaand een kopie wordt bijgevoegd. De wethouder heeft aangegeven dat hij niet van plan is om een nieuwe informatieavond te gaan houden die wel deugdelijk, de Gemeente waardig, is georganiseerd, waarbij ook alle omwonenden betrokken zijn die allen gelijktijdig de informatie krijgen en ook in gesprek kunnen gaan –live- met de CDA-wethouder Abee en Tradiro. Enkel op die wijze kunnen de bedenkingen en bezwaren op een deugdelijke wijze aan het College en Tradiro worden kenbaar gemaakt en enkel op die wijze kan het College serieus volhouden dat alvorens het besluit tot vergunningverlening genomen wordt, eerst overleg gevoerd wordt met en ook geluisterd wordt naar de omwonenden of dit nou de beste plek is waar bijna 700 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen gaan worden.

In een eerdere QuickScan heeft het College zelf nog deze locatie afgewezen, naar verluidt omdat het te ver afgelegen zou zijn van de kern De Lier en er sprake zou zijn van duurzaam glas. Nu zijn deze argumenten om opportunistische redenen blijkbaar niet meer van kracht en ligt de locatie volgens het College op een uitmuntende plek en heeft Glastuinbouw Nederland verklaard dat de 30.000 m2 glastuinbouw geen enkele verdere toekomst meer heeft. Wat we wel begrepen hebben tijdens de inspraak is dat een groot aantal omwonenden daar anders over denken en reële glastuinbouwmogelijkheden voor het betreffende bedrijf zien zitten.

In ieder geval zal de informatieavond over gedaan moeten worden wil het College tot een besluit kunnen komen. Uiteraard wil het College de vergunning verlenen en dat heeft de CDA-wethouder Abee ook tijdens de informatieavond meermalen doen blijken, maar dat is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van de omwonenden die wel serieus genomen willen worden en ook willen dat met hun mening verder iets gedaan wordt.

Wethouder Abee heeft aangegeven dat na de vakantieperiode er een besluit genomen zal worden. Voor die tijd zal dus een nieuwe informatieavond gehouden moeten worden. We gaan ervan uit dat het College wacht met het nemen van een besluit totdat de goed georganiseerde informatieavond geweest is. Zo nodig moeten de inwoners zelf in staat en in de gelegenheid zijn om zelf zo’n avond te organiseren als het College dat niet wil en uiteraard kunnen de omwonenden daarbij ook het College middels wethouder Abee en andere wethouders en ook de politieke partijen uitnodigen. Tradiro kan dan natuurlijk ook aanschuiven, omdat zij dan kan uitleggen waarom circa 700 arbeidsmigranten op deze plek huisvesten een goed idee is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Het College heeft tijdens het vragenhalfuurtje aangegeven niet bereid te zijn een tweede informatieavond te houden omdat het College van oordeel is dat alles prima verlopen is. Houdt het College dit vol?
  • Heeft het College dan niet bemerkt dat er grote onvrede was over de wijze van organiseren, dat er fouten gemaakt zijn bij de organisatie en dat de gemeentezaak geen goed gedaan is door weer de communicatie niet goed te regelen bij plannen die, en dat is algemeen bekend, erg gevoelig liggen bij omwonenden zoals ook in het verleden gebleken is?
  • Is het College bereid om wel acte de présence te geven als de bewoners zelf een informatieavond gaan houden waarbij zij de politieke partijen gaan uitnodigen en ook het College zullen vragen aanwezig te zijn?
  • Kan het College aan de Raad aangeven wanneer het besluit op de aanvrage omgevingsvergunning van Tradiro te verwachten valt?
  • Het College heeft aangegeven na de vakantie, maar dat is natuurlijk erg ruim. De bewoners hebben er recht op zekerheid te hebben wat er nu gaat gebeuren en ook wanneer zij verdere bezwaren kunnen gaan maken. Zij hebben er belang bij dat dat niet in de vakantieperiode gaat plaatsvinden en dat zij op een redelijke wijze een en ander kunnen inplannen. Is het College het daarmee eens en geeft het College de openheid die hier gevraagd wordt?
  • Welke andere plannen zijn er op dit moment in Westland voor arbeidsmigrantenhuisvesting?
  • De wethouder gaf zelf al aan dat er concrete plannen bij ABC zijn, een andere wethouder heeft eerder aangegeven te onderzoeken of bij de Horti Campus verdere arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in een woontoren, terwijl ook andere plannen nog lopen in Westland. Is het College het met onze fractie eens dat als er diverse locaties zijn, er eerst een deugdelijke afweging dient plaats te vinden welke locaties het meeste geschikt zijn en waar de minste weerstand tegen zal zijn?
  • Waarom heeft het College niet alles wat er tot nog toe aan aanvragen is, voorgelegd –onze fractie is bekend dat er meerdere initiatiefnemers elders ook in Westland zijn- zodat een compleet beeld gevormd kan worden?
  • Is het College bereid om voordat definitief beslist wordt op de vergunning eerst nog een en ander in de Commissie Ruimte te bespreken en ook de Raad verder te betrekken in de vergunningverlening?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top