skip to Main Content

Motie 3 asbestkwestie Wateringen compensatiefonds

3.

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 januari 2016

 

Overwegende:

dat een deel van Wateringen getroffen is door een asbestvervuiling;

dat op dit moment nog steeds met name op daken tussen de pannen en in tuinen asbest wordt aangetroffen!

dat vaststaat dat de getroffen bewoners aan de bestaande situatie niets kunnen doen;

dat het ongewenst is dat eigenaren/gebruikers in het gebied financieel belast worden door deze asbest vervuiling;

dat het wel van groot belang is dat het aanwezige asbest wordt opgeruimd;

dat als de meerderheid van de Raad van Westland meent dat de inwoners wel zelf moeten zorgdragen voor de verdere sanering van hun woningen en het plan van aanpak van het College wordt geaccepteerd, er een financieel compensatiefonds moet komen, welk fonds de eigenaren financieel ondersteunt bij bekostiging van de maatregelen die nodig zijn;

dat het een incidentele uitgave betreft en dekking dient te geschieden uit de algemene reserve van de gemeente Westland.

 

Draagt het College op:

Binnen 14 dagen na heden aan de Raad een voorstel te doen tot invoering van een Waterings asbestcompensatiefonds en binnen een week te overleggen met de leden van de Commissie EFO en een vertegenwoordiging van de Wateringse inwoners over de voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op financiële compensatie van nog te maken saneringskosten;

En

Uit te spreken dat in het compensatiefonds een bedrag gestort wordt van € 1 miljoen euro’s welk bedrag in beginsel gedekt wordt door opname uit de algemene reserve van de gemeente Westland.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top