skip to Main Content

Motie huisvestingarbeidsmigranten

 

 

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 20 januari 2015

Overwegende:

dat het College vanaf 2011 heeft ingezet op het realiseren van zogenaamde Polenhotels met een capaciteit van circa 2.000 bedden;

dat inmiddels vaststaat dat realisering niet haalbaar is omdat er geen initiatieven uit de markt komen;

dat de hoeveelheid arbeidsmigranten die in Westland werkzaam zijn niet is afgenomen;

dat de uitgangspunten van de inzet van het College zoals hiervoor is aangegeven nog steeds gelden;

dat de komst van 2.000 hotelbedden bij de meerderheid van de Raad het idee deed opkomen dat dus huisvesting op de bedrijven niet meer nodig was;

dat sindsdien huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt in burgerwoningen/agrarische bedrijfswoningen en op andere wijzen;

dat een nieuw beleid nodig is;

dat het onder strakke condities mogelijk moet zijn dat omgevingsvergunningen verstrekt worden aan kwekers die zelf voor huisvesting voor hun medewerkers willen zorgdragen;

dat nu al geruime tijd wordt aangehouden een besluit van de Raad om een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken ten behoeve van het realiseren van vier woonunits op een bedrijf aan de Lange Broekweg in Naaldwijk;

dat hangende het uitstippelen van het beleid het mogelijk moet zijn om van geval tot geval te bezien of huisvesting op het bedrijf voldoet aan de destijds in het bestemmingsplan en in de Beleidsnota 2008 gestelde uitgangspunten;

dat voorts duidelijke regels moeten worden vastgelegd terzake van het gebruik van burgerwoningen en agrarische bedrijfswoningen zulks teneinde overlast voor de omgeving te voorkomen;

dat voorts duidelijk moet worden gemaakt dat grootschalige huisvesting in de kernen en ook in de voormalige verzorgingshuizen danwel andere vrijkomende gebouwen niet mogelijk is en aan bestemmingswijzigingen geen medewerking verleend zal gaan worden;

Draagt het College op:

  • In beeld te brengen welke behoefte er is op dit moment in Westland voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
  • Binnen drie maanden na deze raadsvergadering aan de Raad voor te leggen duidelijke beleidsregels terzake van de huisvesting van arbeidsmigranten;
  • En alsnog de verklaring van geen bedenkingen te geven voor het bouwplan van WK Plants aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, zodat een omgevingsvergunning verleend kan worden en de realisering van vier appartementen kan plaatsvinden en goed vast te leggen dat de woningen ook gebruikt zullen worden conform het door de aanvrager beoogde doel;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top