skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2014

 

In aanmerking nemende:

dat inmiddels de strijdigheid met de duurzaam glastuinbouwbestemming is opgeheven doordat de alpaca’s verplaatst zijn naar een perceel aan de Madeweg;

dat de alpaca’s wel gehouden kunnen worden op de huiskavel aan de Wateringseweg, maar dat perceel is niet groot genoeg om alle alpaca’s te huisvesten;

dat na de ontruiming er een perceel grasland achterblijft hetwelk niet gebruikt kan worden;

dat vaststaat dat reconstructie ter plaatse nu, maar ook in de nabije toekomst, absoluut niet zal gaan plaatsvinden;

dat binnen de gemeente Westland een brede discussie gaande is over het doelmatig anders gebruiken van kavels. Het gaat dan om kavels met een woonbestemming danwel kavels met een andere bestemming waaronder de duurzaam glastuinbouwbestemming die vanwege de crisistijd en de gevolgen daarvan vooralsnog niet in gebruik genomen kunnen worden;

dat er planologische mogelijkheden zijn om die percelen tijdelijk een ander gebruik te geven dan volgens het bestemmingsplan is bepaald;

dat dat dus ook geldt voor het perceel waarop de alpacafokkerij gehouden is;

dat leegstand en niet gebruik natuurlijk niet goed is voor het aanzien en de aantrekkelijkheid van Westland. Dit geldt niet alleen voor percelen zoals die van de alpacafokkerij, maar ook voor percelen in de kernen;

dat het gemeentebestuur van Westland de inspanningsplicht heeft om van geval tot geval te bezien in hoeverre tijdelijke ingrepen gewenst zijn. Aan star beleid en het najagen van principes zonder maatschappelijke of economische waarde bestaat geen behoefte, ook niet bij de Westlandse bevolking die dit soort starheden niet begrijpt;

dat als er gekozen moet worden tussen een tijdelijk ander profijtelijk gebruik en leegstand en mogelijkerwijs verwaarlozing, dan is die keuze natuurlijk snel gemaakt;

dat er planologische mogelijkheden zijn om met handhaving van de duurzaam glastuinbouwbestemming op termijn een tijdelijk ander gebruik mogelijk te maken in afwachting van de definitieve invulling van de duurzaam glastuinbouwbestemming;

 

De Raad verzoekt en draagt zo nodig het College op:

Voor wat betreft het perceel waarop de alpacafokkerij gehouden werd een tijdelijk andere gebruiksmogelijkheid voor te bereiden middels de mogelijkheden die de wet biedt en daarover op korte termijn de nodige besluiten te nemen zodat, zij het onder het stellen van nadere voorwaarden, de alpaca’s wederom snel kunnen worden teruggebracht daar waar ze horen op het perceel aan de Wateringseweg.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top