skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 reglement van orde

Versie van 8 juli 2014 12.30 uur

 

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 reglement van orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2014

 

Overwegende:

Inleiding:

 • Reeds vele malen heeft het bestuur van de Leuningjes aandacht gevraagd van het College voor de financiële gevolgen van de herijking subsidies voor de exploitatie van de Leuningjes in Poeldijk;
 • Ook bij de besluitvorming van het 10-jarig bestaansfeest van de gemeente heeft de voorzitter van het bestuur ingesproken en betoogd dat er geen reden voor een “feestje” was gezien hetgeen de gemeente Westland had aangericht onder de vele verenigingen door de subsidiekraan dicht te draaien en ook geen vervolg te geven aan de door de fractie van Westland Verstandig geïnitieerde zachtelandingsregeling die voor 2012 gegolden heeft;
 • De voorzitter van de Raad en College heeft na de inspraak uitdrukkelijk beaamd dat geen verenigingen in de problemen mogen komen;
 • De wethouder heeft toegezegd met het bestuur van de Leuningjes te gaan praten, maar tot nog toe is dit nog niet gelukt;

 

De uitwerking van de motie:

 • dat het zeer aannemelijk is dat als de verenigingen minder geld hebben dat ook voor de Leuningjes vergaande gevolgen heeft;
 • dat recent nog een aantal culturele activiteiten (het kunstgebouw en de muziek) in Naaldwijk zijn gebleven en de gemeente voor de huisvesting kredieten heeft beschikbaar gesteld; Deze activiteiten hadden ook zonder meer in de Leuningjes kunnen gaan plaatsvinden; Er werden echter andere keuzes gemaakt; Zowel de fractie van Westland Verstandig als de fractie van LPF Westland hebben bij de behandeling van het kredietbesluit voor deze keuze kanttekeningen geplaatst bij het uitblijven van een duidelijk accommodatiebeleid van het College;
 • dat de Leuningjes nu de noodklok luidt en opschorting van betaling van de eigenaarslasten vraagt aan het college;
 • dat behoud van de Leuningjes in het belang van de dorpskern Poeldijk is;
 • dat dringend nieuwe huurders voor de Leuningjes nodig zijn; De Raad en College hebben in het verleden meermaals besloten dat multifunctioneel gebruik van de accommodaties bevorderd moet worden;

De Raad draagt het College dan ook op:

 

 • Om binnen 2 weken met de Leuningjes de afspraak te maken dat de eigenaarslasten met ingang van 1 januari 2014 niet meer betaald behoeven te worden zodat de exploitatie kan worden voortgezet. De kosten hiervoor kunnen gedekt worden uit het resultaat van de jaarrekening 2013;
 • De betalingsverplichting van de Leuningjes in ieder geval op te schorten tot aan de begrotingsbehandeling 2014;
 • Voorts met het bestuur van De Leuningjes in overleg te treden over concrete maatregelen die nodig en mogelijk zijn om het voortbestaan van de Leuningjes op korte termijn te waarborgen en deze terug te koppelen aan de commissie MO in september;
 • Met het bestuur van de Leuningjes te onderzoeken welke nieuwe kansen er zouden kunnen zijn voor een betere invulling van de Leuningjes op lange termijn. Gebruikers van de Leuningjes ook hiervoor uitnodigen om hun ideeën bij de gemeente kenbaar te maken voor nieuwe mogelijke invullingen van de Leuningjes;
 • De resultaten van deze besprekingen terug te koppelen in de commissie MO uiterlijk oktober, zodat eventuele financiële consequenties meegenomen kunnen worden in de begroting van 2015;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland             Namens de fractie van LPF Westland

Verstandig

P.J.L.J. Duijsens, fractievoorzitter            B.P.M. van der Stee

 

 

 

Back To Top