skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2014

Tijdens de Raadsvergadering van 10 juni 2014 heeft de fractie van Westland Verstandig ter gelegenheid van de rondvraag het College verzocht de vraag te beantwoorden of na 1 juli 2014 danwel een nader te bepalen datum het niet meer mogelijk is voor Westlanders die revalideren na een zware operatie, CVA of hartinfarct in Westland te revalideren. Het gaat dan met name om oudere Westlanders en die zouden dan in Den Haag of Delft moeten gaan revalideren. Dat levert onder meer voor de oudere partners van de revalidatiezorgbehoevende een probleem op. Immers vervoer is lastig geregeld en bijvoorbeeld de Plusbus rijdt niet naar Den Haag of Delft.

Uit het antwoord van het College tijdens de Raadsvergadering van 10 juni jl. bleek dat thuis revalideren uiteindelijk de oplossing is. Echter thuis revalideren is natuurlijk prachtig, maar het gaat over patiënten bij wie dat niet mogelijk is, althans nog niet mogelijk is en die bijvoorbeeld niet zelfstandig naar het toilet kunnen of rolstoelafhankelijk zijn. Menigmaal is dat het geval na een ingreep in het ziekenhuis. Daar de opvang voor revalidatie van Westlanders een belangrijk punt van zorgverstrekking is menen wij dat de gemeente Westland zich die zorg moet aantrekken indien andere zorgaanbieders op dat punt een hiaat veroorzaken door onterechte bezuinigingen toe te passen. In ieder geval is het onwenselijk dat oudere danwel zorgbehoevende Westlanders naar Delft en/of Den Haag “gebracht” worden om daar te revalideren.

De Raad verzoekt en draagt zo nodig het College op:

Om in het kader van de wijzigingen die zich voor en na 1 januari 2015 gaan voordoen op het gebied van de zorg deze zodanig in te richten dat Westlanders in het Westland zelf kunnen revalideren nu en na 1 januari 2015 zodra Pieter van Foreest geen revalidatie meer biedt, de kosten daarvan in beeld te brengen, in september 2014 een (krediet)voorstel daarover aan de Raad te doen en de gelden die nodig zijn te nemen uit de WMO-reserve danwel uit gelden die bestemd zijn voor de drie D’s, te putten uit het nog resterende 3 D-budget van € 1.3 miljoen waarvoor de Raad reeds een krediet heeft vastgesteld en welke gelden nog niet benut zijn.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,       Namens de fractie van LPF Westland

P.J.L.J. Duijsens,                                           C.A. Vis,

Fractievoorzitter                                            Fractielid

 

 

 

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

F. Rijneveen,

Fractielid

 

 

Back To Top