skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Motie

De raad van de gemeente Westland in vergadering bij een op 8 juli 2014

Overwegende dat:

 • In het bestuursakkoord is opgenomen dat de bezuiniging op het openbaar groen vanaf 2015 met ruim 1 miljoen wordt verminderd
 • De verantwoordelijk wethouder, al eerder in de commissie heeft aangegeven in samenspraak met de raad en de organisatie te komen tot nieuwe beheerplannen
  • Onderdeel van die plannen zou kunnen zijn in drie classificaties verdelen van het groen a) kort strak, b) groen met veldbloemen en c) niet in het zicht liggende locaties ruig.
  • Het opzomerproject betrokken kan worden door de burger meer te ondersteunen bij initiatieven door zelf stukken groen te onderhouden.
  • Het zachte voorjaar de effecten van minder maaien nog zichtbaarder hebben gemaakt dan in 2013
  • De groei van onkruid op het verhard gebied even eens grondig zou moeten worden aangepakt.
  • In antwoord op artikel 26 vragen van GBW, het college stelt dat extra maaibeurten niet passen binnen de beschikbare budgeten, tenzij de raad extra middelen beschikbaar stelt.
  • Westland zich wil positioneren als aantrekkelijk gebied voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen, de raad van mening is dat de buitenruimte dan ook aantrekkelijk dient te zijn.
  • De jaarrekening 2013 een overschot laat zien van ruim € 800.000,00.
  • De winter van 2013 nagenoeg geen kosten met zich mee heeft gebracht inzake strooi en andere werkzaamheden.
  • Het wenselijk is het maai en onderhoudsniveau terug te brengen op het niveau uit 2013.

 

Draagt het college van B&W op:

 

 1. Het maai en onderhoudsniveau van de openbare ruimte terug te brengen op het niveau uit 2013; Het onkruid op en rond de bestrating moet worden verwijderd
 2. De benodigde middelen, aangegeven in antwoord van art 26 vragen van de fractie van GBW, begroot op € 150.000,00 te dekken uit het bedrag van € 200.000,00 dat ingevolge de jaarrekening 2013 in dat jaar niet is uitgegeven aan het beheer van de openbare ruimte en het College op te dragen het overschotbedrag 2013 van € 200.000,00 niet in het resultaat 2013 op te nemen en dat bedrag, al of niet via egalisatiereserve door te schuiven naar 2014 voor het nu snel te verrichten onderhoud als bedoeld in deze motie
 3. De benodigde middelen, zijnde € 50.000,00, eveneens gedekt als onder 2 aangegeven
 4. Bij de uitvoering van artikel 1 rekening te houden met de flora en fauna, daar waar thans al gebroed wordt dit niet te verstoren

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GemeenteBelang Westland                                   Namens Westland Verstandig

R K Keizer                                                                                          P.J.L.J. Duijsens

Back To Top