skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 september 2014

 

Overwegende:

 

dat in de dorpskern Ter Heijde inmiddels door Arcade 48 sociale huur eengezinswoningen en enige tientallen appartementen gerealiseerd zijn/worden;

dat begin 2013 het College ingestemd heeft met de realisering van sociale huurwoningen/appartementen;

dat Arcade inmiddels de eerste eengezinswoningen heeft aangeboden via Woonnet Haaglanden. Navraag heeft uitgewezen dat 573 personen hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een huurwoning. Daarvan kwamen er 12 uit Ter Heijde en 62 uit andere kernen van de gemeente Westland. Inmiddels zijn ook de appartementen via Woonnet Haaglanden aangeboden en de eerste reacties van geïnteresseerden zijn ontvangen;

dat met Arcade met betrekking tot de toewijzing een voorkeursregeling is afgesproken. Allereerst zouden degenen die destijds hun woning hebben moeten verlaten in aanmerking komen voor terugkeer –die bewoners wonen nu in zogenaamde wisselwoningen-, daarna zouden andere geïnteresseerde bestaande inwoners uit Ter Heijde in aanmerking komen en vervolgens inwoners uit de gemeente Westland. Het restant van de woningen die dan niet verhuurd zouden zijn, zouden dan volgens de gebruikelijke procedure via Woonnet Haaglanden regionaal worden aangeboden;

dat inmiddels gebleken is dat er 5 personen die destijds uit de bestaande woningen vertrokken zijn naar wisselwoningen, wensen terug te keren en dat 6 bestaande inwoners uit Ter Heijde een nieuwe huurwoning wensen. Uit Westland zullen 12 personen gaan huren. Er blijven nog 25 woningen over;

dat het ongelukkig is om in de vakantieperiode dit soort projecten aan te bieden en niet uitgesloten is het dat zowel uit Ter Heijde als uit Westland meer gegadigden zich alsnog aanmelden indien nog een keer de procedure wordt doorlopen;

dat nog een artikel 26-vraag gesteld wordt over de mogelijkheden van de gemeente om met Arcade overleg te voeren over het stopzetten van de huidige procedure en het opnieuw daarvan opstarten en alsnog aan inwoners van Ter Heijde en de gemeente Westland de mogelijkheid te geven hun interesse te tonen;

dat in ieder geval woningdifferentiatie in de dorpskern Ter Heijde van belang is;

dat begin 2013 door het College, naar verluidt, de afspraak met Arcade gemaakt zou zijn dat een twintigtal bestaande oudere huurwoningen alsnog te koop worden aangeboden. Gedacht kan daarbij worden aan de woningen van degenen die in aanmerking komen voor de nieuwe woningen, maar ook voor het overige zou gedacht kunnen worden aan de verkoop van bijvoorbeeld 20 bestaande huurwoningen. Op die wijze wordt toch weer invulling gegeven aan de voor 2013 afgesproken woningdifferentiatie in Ter Heijde van een deel koopwoningen en een deel sociale huurwoningen. Arcade heeft blijkbaar in 2013 aangegeven dat op die wijze de nieuwbouw financieel bezien niet gerealiseerd kon worden. Vandaar dat het College naar vermoed wordt akkoord gegaan is met de bouw van alleen sociale huurwoningen/appartementen;

dat de verwachting was dat alle woningen aan Westlandse inwoners danwel inwoners van Ter Heijde zouden worden toegewezen, doch het blijkt dat de animo tegenvalt ofwel doordat er geen interesse is ofwel doordat de inkomensgrens te laag ligt. Welke van de twee de oorzaak is van de geringe animo is niet duidelijk;

dat Arcade ook voor inwoners van Ter Heijde en inwoners van Westland de toewijzingsnorm heeft aangepast doordat een gezamenlijk bruto-inkomen van lager dan € 44.000,– wordt aangehouden in plaats van het wettelijke bedrag van € 34.678,–;

 

Draagt het College op:

 

  • Op de meest korte termijn met Arcade overleg te voeren omtrent woningdifferentiatie in de dorpskern Ter Heijde en in ieder geval 20 bestaande oudere huurwoningen te verkopen om op die wijze Ter Heijde voor de toekomst een gezonde “woningaanbod”-structuur te geven;
  • Arcade voorts te verzoeken de procedure zoals deze thans wordt gevolgd met betrekking tot de eengezinswoningen en appartementen stop te zetten danwel voort te zetten en alsnog een nieuwe aanbieding te doen aan inwoners van Ter Heijde en Westland, zodat bij voorkeur die woningen/appartementen alsnog ten goede komen aan inwoners uit Westland;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top