skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde Particulier initiatief tot opvang van dementerenden te ‘s-Gravenzande

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Particulier initiatief tot opvang van dementerenden te ‘s-Gravenzande

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 juni 2015

 

Overwegende:

dat Pallia Zorgbureau voornemens is in een bewoond privéwoonhuis groepsbegeleiding voor dagopvang van dementerenden te gaan organiseren gedurende drie dagen per week van 10.00 uur tot 16.00 uur;

dat dit een goed initiatief is en de gemeente niet meer geld kost dan thans het geval is bij opvang elders;

dat Pallia Zorgbureau heeft aangetoond over voldoende kwalificaties te beschikken om deze zorg voor dementerenden te verrichten;

dat inmiddels in het rapport Dagopvang “Onderdak” Poelkade 24 ’s-Gravenzande nader uiteengezet is op welke wijze de neutraliteit en de continuïteit gewaarborgd kan worden;

dat de woning voor onbepaalde tijd beschikbaar gesteld wordt met een mogelijke beëindiging met inachtneming van een termijn van één jaar nadat de eigenaar om welke reden dan ook het feitelijk verblijf in de woning heeft beëindigd;

dat de continuïteit derhalve afdoende geregeld is;

dat ook de neutraliteit afdoende gewaarborgd is doordat enkel het woonpand beschikbaar gesteld wordt en de eigenaar ten tijde van de dagopvang elders verblijft;

dat derhalve Pallia Zorgbureau de feitelijke uitvoering doet en ook instaat voor de kwaliteit van de zorg. Pallia Zorgbureau is reeds een aanbieder van de gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar in Westland;

dat het de bedoeling is dat zes tot acht personen worden opgevangen;

dat ook de locatie –tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk- goed is, de woning er zeer fraai uitziet en verzorgers en ook mantelzorgers verheugd zullen zijn dat degene aan wie zij zorg verlenen gedurende drie dagen per week in een goede omgeving kan verblijven;

dat de eigenaar bereid is een aantal voorzieningen aan te brengen waardoor tegemoet gekomen wordt aan de verlangens van de gemeente zoals het aanbrengen van een voldoende afscherming buiten en het afschermen van de trap;

dat een tweetal aangegeven wijzigingen niet effectief zijn zoals het aanbrengen van linoleum in plaats van tegels en het creëren van een tweede keuken in de woning;

dat de Raad dan ook van oordeel is dat het initiatief van Pallia Zorgbureau en de eigenaar van de woning moet worden vervolgd tot het reëel mogelijk maken van deze wijze van opvang;

dat andere dagopvang van dementerenden daarmee niet in gedrang komt in Westland. Immers tijdens het bezoek van de raadscommissie is aangegeven dat er behoefte is aan meerdere dagopvanggelegenheden;

dat door dit initiatief van Pallia Zorgbureau en de eigenaar het aanbod in Westland voor dagopvang van dementerenden verder wordt aangevuld;

Verzoekt en draagt het College op:

  1. Het overleg met Pallia Zorgbureau en de eigenaar van de woning Poelkade nr. 24 opnieuw te gaan voeren en alsnog op basis van het rapport Dagopvang “Onderdak” Poelkade 24 ’s-Gravenzande te komen tot overeenstemming over de wijze waarop de dagopvang gedurende drie dagen in de week kan plaatsvinden, met dien verstande dat uitvoering voor de gemeente budgettair neutraal dient te zijn en de continuïteit en de neutraliteit gewaarborgd is zoals beschreven in het hiervoor genoemde rapport;
  1. In de eerste raadscommissie na het zomerreces te rapporteren hoe het staat met het overleg en of dit al tot resultaat geleid heeft;

 

Aldus besloten in de Raad van 30 juni 2015.

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top