skip to Main Content

Motie invoering prikkel gereduceerde kermis voor de komende feestweken

Motie invoering prikkel gereduceerde kermis voor de komende feestweken

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 12 juni 2018;

Overwegende:

dat in een aantal plaatsen in Nederland inmiddels prikkelvrije of prikkel-gereduceerde kermissen georganiseerd worden voor inwoners die niet tegen geluid en licht kunnen;

dat recent in Den Haag bij de kermis dit een groot succes was en vele honderden kermisgangers met een beperking gedurende een aantal uren de kermis konden bezoeken hetgeen zij voorheen niet konden;

dat de gemeente in Den Haag de kosten voor haar rekening genomen heeft en zulks in overleg met de kermisexploitanten;

dat initiatief in Westland ook gevolgd zou moeten worden en in ieder geval bekeken moet worden of de kermisexploitanten bereid zijn om met de gemeente daarover afspraken te maken;

dat de dekking eventueel kan plaatsvinden door een bijdrage uit het Innovatiefonds dan wel uit de Reserve sociaal domijn.

Verzoekt het College:

  • te onderzoeken of bij de exploitanten van de kermissen in de feestweken de bereidheid bestaat om een prikkel-gereduceerde kermis gedurende twee uur te houden op één van de kermisdagen en met de kermisexploitanten overleg te voeren over de kosten die dat met zich mede brengt en ook eventueel bij de gemeente Den Haag navraag te doen hoe één en ander organisatorisch is opgezet;
  • de kosten van één en ander te financieren uit het Innovatiefonds en dan wel uit de Reserve sociaal domijn, nadat eerst een kostenbegroting gemaakt is en deze aan de Raad is voorgelegd.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top