skip to Main Content

Motie inzake deugdelijke mantelzorgondersteuning

Motie inzake deugdelijke mantelzorgondersteuning

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat gemeenten veel vrijheid hebben in het vormgeven van mantelzorgbeleid, mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering;

dat vanuit het cliëntperspectief het belangrijk is dat zij dat beleid zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de mantelzorgers;

dat goede ervaringen van andere gemeente inspiratie bieden:

  • In Den Haag komen de mantelzorgers in aanmerking voor een zogenaamde PEP-pas. Deze pas geeft korting op uitjes, zoals bioscopen, theaters, restaurants, activiteiten, workshops en cursussen. Ook geeft de pas recht op 8 uur gratis klussendienst aan huis. Alle pashouders krijgen ook het gratis magazine “Iedereen”. Zo zijn mantelzorgers in beeld bij de gemeente, ze kunnen voorzien worden van relevante informatie en ze krijgen hiermee al een blijk van waardering. De PEP-organisatie kijkt breder dan alleen mantelzorg. Zij combineert activiteiten voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers en emancipatie.
  • De gemeente Amsterdam heeft voorzieningen getroffen om in geval van nood -bijvoorbeeld als de mantelzorger uitvalt– gemakkelijk vervangende zorg te regelen. Dit zogenaamde noodpakket bestaat uit een mantelzorgboek en een mantelzorgpas. De gegevens in het mantelzorgboek en op de mantelzorgpas maken de overdracht van mantelzorg gemakkelijker.
  • In Leiden werkt men met een zogenaamd Leids Mantelzorgakkoord en 13 partijen uit Leiden hebben daarbij een handtekening gezet onder afspraken over mantelzorgondersteuning zoals de Vereniging van Mantelzorgers, de gemeente en diverse zorg- en welzijnsorganisaties, verzorgingshuizen, GGZ-instellingen, vrijwilligersorganisaties en Mee.
  • Zelf hebben we al geopperd een financiële compensatie te geven na het wegvallen per 1 januari 2015 van de fiscale regeling.

dat ook kleinere kernen in Westland vaak te weinig zorgvoorzieningen hebben om mantelzorgondersteuning goed te organiseren. Daarvoor zouden burgerinitiatieven in dat gat moeten springen om ervoor te zorgen dat burgers zolang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen. Een zorgcoöperatie die ervoor zorgt dat de leden voor elkaar op basis van wederkerigheid zorgen, is wellicht daarvoor een mogelijkheid;

Spreekt uit:

  • dat de mantelzorgers in Westland verdere ondersteuning verdienen;
  • dat uiterlijk op 1 april 2017 een deugdelijk mantelzorgbeleid, mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in Westland moet worden ingevoerd waarbij ook de nodige financiële middelen worden verwerkt.

Draagt het College op:

Om gezamenlijk met de Commissie Maatschappelijke Ondersteuning te komen tot een aantal voorzieningen waar mantelzorgers echt wat aan hebben, waarbij de goede ervaringen in andere gemeenten wellicht als bron van inspiratie genomen kunnen worden ofwel een financiële compensatie wordt geboden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top