skip to Main Content

Motie inzake dierenwelzijn

Motie inzake dierenwelzijn

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016;

Overwegende:

dat ingevolge Europese wetgeving, vogelrichtlijnen, habitatrichtlijnen, nationale wetgeving (Flora- en Faunawet), Natuurbeschermingswet dieren een aantal medebewindstaken en ook autonome bevoegdheden op de gemeente rusten met betrekking tot dierenwelzijn;

dat het burgerlijk wetboek en met name boek 5 artikel 2 lid 8 bevat de verplichting voor gemeenten een gevonden dier waarvan aangifte is gedaan bij de gemeente, minimaal twee weken te bewaren en te verzorgen;

dat daarnaast de gemeente autonome bevoegdheden heeft die vallen binnen een boven- en een benedengrens. De bovengrens zijn de gemeenteverordeningen waaronder de APV, die echter alleen gericht is op overlastgevende dieren, zoals honden, hinderlijke of schadelijke dieren, duiven en bijen, alhoewel die bepalingen in Westland geminimaliseerd zijn;

dat dierenwelzijn zowel betrekking heeft op dieren in het wild als op dieren met een eigenaar;

dat ook de Dierenbescherming en VNG aanbevelingen doen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid;

dat het begint met dierenvriendelijk gemeentebeleid doordat een wethouder belast is met dierenwelzijn en de aanbevelingen gemeente dierenwelzijnsbeleid  opgemaakt door de Dierenbescherming gevolgd worden met de daarin geformuleerde aanbevelingen;

bijlage-motie-13-12-16-dierenwelzijn-aanbevelingen

Draagt het College op:

Dierenwelzijn bij één van de wethouders apart in de portefeuille op te nemen en voorts de aanbevelingen voorzover die voor Westland van belang zijn, over te nemen en op te nemen in beleid.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top