skip to Main Content

Motie inzake duurzame glastuinbouwgemeente

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 maart 2015

Overwegende:

dat de gemeente Westland ernaar streeft de meest duurzame glastuinbouwgemeente te worden in 2018;

dat ook gestreefd moet worden naar een duurzame leefomgeving en de recente brand in Wateringen geeft aan dat op dat punt nog een inhaalslag te maken is;

dat behalve de duurzaamheid ook het gevoel van veiligheid van de Westlandse burgers maatgevend dient te zijn in acties die de gemeente onderneemt;

dat het inventariseren van asbest in oude gebouwen, met name daken, technisch bezien eenvoudig blijkt te zijn;

dat na onderzoek een zogenaamd vlekkenplan kan worden gemaakt. Bij het opstellen van dat plan kan blijkbaar gebruik gemaakt worden van de google-gegevens;

dat in zo’n vlekkenplan ook kan worden aangegeven via een quickscan of de aanwezigheid van asbest gevaar kan opleveren voor de buurt en ook hoeveel woningen er in de directe omgeving staan;

dat een dergelijk vlekkenplan niet alleen goed is om te bezien al ruim vòòr 2024 waar de problemen zitten, maar ook bij eventuele branden of andere calamiteiten dat de hulpdiensten tijdig er rekening mee kunnen houden wat de gevaren voor de omgeving zijn. Als er brand is zouden maatregelen genomen kunnen worden die voorkomen dat er verwaaiing gaat plaatsvinden waardoor op ruime afstand “verontreiniging” plaats kan vinden;

dat dit ook geld kan besparen bij de gemeente daar de gemeente Westland natuurlijk niet staat te wachten op herhaling van hetgeen zich in Wateringen heeft voorgedaan;

dat ook bezien dient te worden of er subsidiemogelijkheden zijn voor het opstellen van een vlekkenplan;

dat in ieder geval het opruimen van het asbest en ook het eventueel duurzaam aanbrengen van een andere dakbedekking voorzien van zonnepanelen gesubsidieerd wordt, zowel door het Rijk, de Provincie en mogelijkerwijs zijdens de gemeente zelf en Europese subsidieregelingen;

dat door het opstellen van een plan risico’s zullen worden weggenomen omtrent asbest. Geanticipeerd wordt op het verbod op asbesthoudende daken 2024 en een bijdrage geleverd wordt aan het streven van de gemeente Westland om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden, het in september 2013 vastgestelde energieakkoord, terwijl voorts een meer representatieve uitstraling van oudere bedrijfsruimten met golfplaten wordt gerealiseerd;

dat inmiddels een combinatie van Westlandse bedrijven innovatieve oplossingen bedacht heeft voor vorenstaande en via de WOS ook een programma is gemaakt;

dat inmiddels uit contact is gebleken dat de Westlandse bedrijven Barten & Hoogenraad en Royal Brinkman een presentatie zouden willen houden. Bijgaand een brochure over het zogenaamde dakstappenplan;

 

Spreekt de wens uit:

dat de vorenstaande Westlandse bedrijven tijdens een RIA een presentatie kunnen houden over hun ideeën over duurzame renovatie bedrijfsruimten;

Draagt het College op:

met een plan te komen inzake een vlekkenplan asbest verdachte daken en gebouwen in Westland en tevens een quickscan uit te voeren naar de mogelijke risico’s die de daken zoals op dat vlekkenplan aangegeven zijn, meebrengen voor de directe omgeving en voorts uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn om eventueel al vòòr 2024 over te gaan tot vervanging van de asbesthoudende materialen die zich in de gebouwen bevinden;

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

bijlage motie 17-3-15 duurzame glastuinbouwgemeente brochure dakstappenplan

 

Back To Top