skip to Main Content

Motie inzake groenstructuurvisie

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 januari 2016

 

Overwegende:

dat de gemeente Westland de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland wil worden;

dat essentieel onderdeel daarvan is het hebben van een concrete groenstructuurvisie die de naam zou kunnen hebben “Gaan voor goud is gaan voor groen”;

dat Westland de “kwaliteit van leven” hoog in het vaandel heeft staan; Het gaat daarbij om het verbeteren van de betrokkenheid, versterken van sociale netwerken en het stimuleren dat iedereen meedoet in de samenleving;

dat in fysieke zin veel aandacht wordt besteed aan het creëren en duurzaam in stand houden van een functionele en fraaie leefomgeving ten behoeve van wonen, werken en recreëren;

dat voor het realiseren van de sociale en de fysieke kwaliteit groen een onmisbare bouwsteen is; Waar zou de “kwaliteit van leven” zijn als het groene raamwerk van bomen, parken, plantsoenen, natuurrijke oevers, speel- en sportvelden en volkstuinen zou ontbreken?

dat om vorenstaande redenen het van groot belang is om het groen dat de gemeente Westland rijk is te koesteren en verder uit te breiden waar zich kansen voordoen;

dat een groenstructuurvisie daarbij behulpzaam kan zijn. Met die visie zet de gemeente Westland de bakens uit, legt Westland vast wat goed is en benoemt Westland wat anders kan of moet;

dat het uiteraard niet alleen bij mooie woorden moet blijven, maar concreet moet worden aangegeven waar versterking of uitbreiding van het groene raamwerk gewenst is, hoe Westland invulling geeft aan thema’s als bomen, groenbeheer, ecologie of bewonersparticipatie en welke activiteiten daar de komende jaren voor nodig zijn;

dat met een structuurvisie in de hand het groen ook daadwerkelijk veranderd kan worden in goud;

dat het merendeel van de gemeenten in Nederland dan ook een uitvoerige groenstructuurvisie heeft waarbij zij opgemerkt dat de groenstructuurvisie natuurlijk iets heel anders is dan het groenbeheerplan;

dat Westland één van de minst groene gemeenten van Nederland is en te weinig vierkante meter groen per inwoner heeft;

 

Draagt het College op:

  1. te komen binnen zes maanden met een groenstructuurvisie en die groenstructuurvisie op te stellen samen met de commissie Ruimte uit de Raad en de inwoners en ondernemers van Westland;
  2. in de groenstructuurvisie een concreet plan van aanpak op te nemen met data waarop daaraan uitvoering gegeven wordt;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top