skip to Main Content

Motie inzake het krediet voor de asbestsanering te Wateringen

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 1 Reglement van Orde indien agendering plaatsvindt inzake het krediet voor de asbestsanering te Wateringen

 

Asbestcalamiteit Wateringen

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 maart 2015

 

Overwegende:

 

dat in de nacht van 12 op 13 januari 2015 een bedrijfspand is afgebrand. Bij de brand is behoorlijk veel asbest vrijgekomen en dat heeft gezorgd voor een verspreiding van asbestdeeltjes en –restanten in een omvangrijk gebied;

dat na gesprekken met bewoners van de Ambachtsweg, Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikstraat en omstreken, uit gesprekken met diverse instanties en ook uit de media gebleken is dat saneren van de asbestdeeltjes en de –restanten niet vlekkeloos is verlopen;

dat inmiddels de openbare en private gebieden zijn geïnventariseerd conform SC540 en gesaneerd conform SC530 en vrijgegeven door daarvoor gecertificeerde en geaccrediteerde bedrijven;

dat bestudering van een aantal vrijgavedocumenten uitwijst dat een aantal private gebieden –tuinen en daken- visueel zijn afgekeurd en nog niet zonder risico te betreden zijn;

dat de gemeente Westland opdracht gegeven heeft tot saneren van de openbare gebieden, welke sanering voltooid is en die gebieden zijn vrijgegeven door een geaccrediteerd laboratorium. De grotere stukken asbestrestanten zijn verwijderd van de private terreinen (tuinen en daken) en opgeruimd waardoor aangenomen werd dat ook deze private gebieden asbestveilig zijn;

dat echter bewoners na de saneringswerkzaamheden visueel nog restanten asbestdeeltjes in voor- en achtertuinen en op de daken waarnemen. Tevens is duidelijk dat bij een aantal daken –voornamelijk de woningen die in de rookpluim lagen- nog een aanzienlijke hoeveelheid asbestrestanten tussen en onder de dakpannen van de daken aanwezig is. Een aantal daken van woningen hebben een open verbinding naar de zolderverdiepingen waardoor een mogelijke verontreiniging in de woningen aanwezig is;

dat dus nog een groot deel van de woningen niet is gesaneerd en ook in voor- en achtertuinen nog asbesthoudend materiaal aanwezig is;

dat vooral de wind er opnieuw voor kan zorgen dat de asbesthoudende deeltjes zich verspreiden en ook de asbestdeeltjes onder de dakpannen opnieuw kunnen wegwaaien;

dat aanbevolen wordt om de voor- en achtertuinen en de daken van de verontreinigde woningen alsnog wederom geïnventariseerd, gesaneerd en vrijgegeven moeten worden. Dit is in het belang van de bewoners. Ook hier ligt een taak van de gemeente en niet van de privé-eigenaren. Als uiteraard privéverzekeringen de kosten willen dekken is dat prima, maar lang niet iedereen is deugdelijk verzekerd;

Met het verzoek:

Het College en de burgemeester op te dragen om zo spoedig mogelijk:

  • de voor- en achtertuinen en de daken van de circa 200 gedupeerde woningen te inventariseren om uit te kunnen sluiten of er verontreinigingen in de woningen aanwezig zijn;
  • drie kleefmonsters per woning te nemen (zogenaamde SEM-analyse) op elke verdieping één;
  • na de inventarisatie een plan van aanpak op te stellen om de asbestdeeltjes zo spoedig mogelijk te saneren inclusief de asbestdeeltjes op de daken en indien aantoonbaar aanwezig onder de dakpannen;
  • sanering alsnog te doen plaatsvinden door een SC530 gecertificeerd bedrijf en vrijgave van de gesaneerde gedeelten te doen plaatsvinden door een geaccrediteerd laboratorium en tevens terugplaatsing en herstel van de dakpannen na de vrijgave;
  • een beroep te doen op de eigenaren van alle woningen binnen het risicogebied om mee te werken aan de inventarisatie, sanering en vrijgave daar indien de bewoners niet meedoen en verontreinigde gebieden achterblijven, het risico van verspreiding aanwezig blijft;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top