skip to Main Content

Motie inzake Hoge Bomen

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 april 2015

Overwegende:

dat in het memo van 20 maart 2015 het College heeft aangegeven dat de sloop, bijkomende kosten en de afboeking van de boekwaarde van het zwembad De Hoge Bomen meer dan € 1 miljoen zal gaan bedragen waarbij ervan uitgegaan wordt dat de BTW teruggevraagd kan worden. Tijdens de commissievergadering van 1 april 2015 kon de wethouder, ondanks het feit dat dat al eerder gevraagd werd, geen duidelijkheid verschaffen en geen helder antwoord geven op de vraag of het bedrag van € 825.000,– nog vermeerderd moet worden met 21% BTW;

dat onduidelijkheid bestaat over de bijdrage die de gemeente moet gaan leveren aan Optisport over de afvloeiing van circa 12 personeelsleden waarvan een deel al bij de gemeente Naaldwijk destijds in diens was;

dat voorts gebleken is dat het College in de begroting 2016 geen enkel bedrag heeft opgenomen zodat de begroting met een bedrag van meer dan € 1 miljoen nadelig beïnvloed zal gaan worden. Voorts zal de gemeenteschuld ook weer met meer dan € 1 miljoen oplopen;

dat daarnaast door de sloop de werkgelegenheid van een groot aantal aan het zwembad zeer trouwe personeelsleden verloren dreigt te gaan;

dat inmiddels gebleken is dat de gebruikers en Westlandse bevolking een duidelijke oproep doen om zwembad De Hoge Bomen in de huidige staat te handhaven;

dat het College in het bestuursakkoord heeft aangegeven het openhouden van het zwembad te overwegen middels een zogenaamde prijsvraag. Inmiddels is er een aanbestedingsbestek in de maak hetwelk pas in mei aan de commissie zal worden voorgelegd; Verwacht mag worden dat na de zomer duidelijkheid zal gaan bestaan omtrent mogelijke inschrijvers;

dat inmiddels het College heeft aangegeven dat in het bestek in ieder geval ervan uitgegaan wordt dat de inschrijvers het thans aanwezige personeel moeten overnemen wegens bedrijfsovergang, dat er geen exploitatiebijdrage van de gemeente in welke vorm dan ook na 1 januari 2016 te verwachten valt en dat ook de eenmalige last van naar begroot wordt € 725.000,– om het zwembad weer voor tien à vijftien jaar geschikt te maken, door de nieuwe exploitant betaald moet gaan worden’

dat niet alleen de timing erg ongelukkig is –immers Optisport heeft aangegeven rond de zomer duidelijkheid te willen hebben omtrent doorgaan- en als er geen niemand een goede inschrijving doet, dan betekent dat automatisch het sluiten van het zwembad;

dat ook in het hiervoor genoemde memo het College een duidelijk “nee” heeft geantwoord op de vraag of na de aanbesteding nog met Optisport wordt gepraat;

dat er inmiddels teveel tijd verstreken is sedert het bestuursakkoord -meer dan een jaar- en tijdsproblemen dreigen te gaan komen indien de sluiting van op 1 januari a.s. doorgang zal vinden;

dat het dan ook goed lijkt om met Optisport op korte termijn afspraken te maken om de exploitatie in ieder geval in 2016 voort te zetten zodat er meer tijd is om de diverse mogelijkheden te bezien om het zwembad definitief open te houden;

dat ook meer tijd kan worden besteed aan de door het College in de commissievergadering van 1 april 2015 toegezegde berekening en gevolgen voor de gebruikers (scholen, ouderen, groepen etc.);

dat een incidentele dekking voor één jaar zeer wel gevonden kan worden in het thans voorziene positieve resultaat 2014; Ook op een andere wijze kan natuurlijk dekking gevonden worden. Tijdens de behandeling in de Raad zullen de diverse mogelijkheden van dekking worden uitgewerkt;

Spreekt uit:

De aanvankelijke datum van 1 januari 2016 in ieder geval te verplaatsen naar 1 januari 2017 en meer tijd te nemen voor het bezien van de mogelijkheden voor het definitief openhouden van zwembad De Hoge Bomen en 2015 te benutten om in het licht van de bekende omstandigheden te bezien of sluiting wel echt verstandig is;

  1. Eventueel (verdergaande motie):

Verzoekt het College:

  • af te zien van het maken van een aanbestedingsprocedure en eerst te trachten met Optisport overeenstemming te bereiken over de condities van voortzetting van de exploitatie na 1 januari 2016 waarbij de gemeente Westland in ieder geval voor haar rekening neemt de eenmalige kosten voor het aanpassen van het zwembad met een maximum van € 725.000,–;
  • en nadat geen overeenstemming met Optisport bereikt is kunnen worden pas te bezien op welke andere wijze de exploitatie kan worden voortgezet en daarvoor eventueel een aanbestedingsprocedure te gaan volgen;
  • en te inventariseren wat de gevolgen zijn voor de huidige gebruikers van zwembad De Hoge Bomen bij sluiting en sloop;
  1. Eventueel (andere insteek):

Het College op te dragen na de aanbestedingsprocedure in ieder geval de mogelijkheid open te houden om met de huidige exploitant Optisport, indien deze geen interesse mocht hebben in de wijze waarop de gemeente wenst aan te besteden, alsnog overleg te voeren omtrent de voorzetting van de thans bestaande overeenkomst waarbij het extra bedrag voor Optisport voor het gemis aan schoolzwemmen komt te vervallen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top