skip to Main Content

Motie inzake de jaarrekening

Motie inzake de jaarrekening

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 27 juni 2017;

Overwegende:

dat de raadsaccountant Verstegen geconstateerd heeft dat de jaarrekeningcontrole meer tijdsbesteding van hen gevergd heeft voor een totaalbedrag van € 65.000,– bovenop het met de Raad afgesproken budget van ongeveer dezelfde hoogte. De redenen hiervan waren:

“1. Onvoldoende invulling van de FIC-functie en review van de FIC-functie ondanks goede afspraken hierover;

  1. Rechtmatigheidsfout EU-aanbesteding (conform FIC) circa € 1 miljoen. Extra waarnemingen noodzakelijk door Verstegen;
  2. Niet tijdige en onvolledige oplevering van werkafspraken en werkdossiers aan de accountant ondanks goede afspraken daarover.”

en

“Op onderdelen geen tijdige en volledige aanlevering”

en

“€ 1,041 miljoen (diverse posten) niet volgens EU-aanbestedingsregels aanbesteed en door lagere “uitvoeringsmaterialiteit” zijn extra waarnemingen noodzakelijk door Verstegen zowel posten in de programmarekening als in de balans”

dat vanaf 2010 al in meer of mindere mate dezelfde problemen zich voordoen;

dat de wethouder tijdens de commissievergadering daarmee geconfronteerd is en in feite ontkende dat de hiervoor uit de sheets overgenomen conclusies correct waren, daarmee het probleem wegmoffelend;

dat ook de collegereactie op het accountantsverslag niet een strak genoeg verbeterplan inhoudt;

dat het natuurlijk niet gewenst is dat de accountant, behalve het vaste bedrag van ruim € 60.000,– op jaarbasis, ook nog een extra bedrag in rekening gaat brengen voor de hiervoor omschreven werkzaamheden die niet nodig zijn en die in feite door het College deugdelijk moeten worden uitgevoerd/aangeleverd;

Draagt de wethouder op:

  • Direct in werking te zetten een (werk)proces waardoor aanbestedingen per direct correct worden uitgevoerd, de interne controles op correcte wijze aan de accountant worden aangeleverd voor de controle van de jaarrekening 2017 en ook dat tijdig en compleet alle informatie aan de accountant wordt verstrekt conform de afspraken die gemaakt zijn;
  • Uiterlijk op 31 december 2017 de Raad te informeren omtrent de uitvoering van het vorenstaande zodat over 2017 een en ander wel correct wordt uitgevoerd.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top