skip to Main Content

Motie inzake kleinschalige burgerinitiatieven

Motie inzake kleinschalige burgerinitiatieven

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat op het gebied van de zorg in Westland nog een hele slag te maken is;

dat met name structurele voorzieningen ontbreken;

dat kleinschalige burgerinitiatieven door het College op een of andere manier worden ontmoedigd;

dat bijgaande brief van Respijthuis Westland illustratief is voor de wijze waarop goodwill en Westlandse initiatiefnemers worden behandeld;

dat de Raad van Westland in wil zetten op dit soort initiatieven en ook van oordeel is dat daarvoor geldmiddelen moeten worden vrijgemaakt;

dat het College geen exclusieve afspraken met de grote zorgaanbieders maakt;

Spreekt uit:

dat het College ieder kleinschalig burgerinitiatief direct meldt aan de Raad en vervolgens in overleg met de Raad/Commissie MO beziet samen met de initiatiefnemers of het initiatief toegevoegde waarde heeft voor de zorg in Westland en

het College voorts op te dragen geen exclusieve afspraken te maken met de grote zorgaanbieders in Westland, dan wel met het Zorgkantoor, dan wel met de grootste ziektekostenverzekeraar in Westland waardoor kleinschalige initiatieven niet worden toegestaan, dan wel worden ontmoedigd dan wel onmogelijk worden gemaakt.

 

bijlage-motie-8-11-16-kleinschalige-burgerinitiatieven

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top