skip to Main Content

Motie inzake meer thuishulp

Motie inzake meer thuishulp

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016;

Overwegende:

dat in Westland de thuishulp op zich goed geregeld is en ook na 1 januari 2015 in stand is gebleven;

dat via de keukentafelgesprekken indicaties plaatsvonden van de thuishulp en ook met name het aantal uren dat thuishulp verleend wordt;

dat, zeker nu zorggelden op het gebied van WMO overblijven, bezien moet worden in hoeverre structureel de indicatienormen voor thuishulp en met name de hoeveelheid uren, nader bezien zouden moeten worden en bekeken moet worden of er niet meer uren aan thuishulp verstrekt kunnen en dienen te worden;

Draagt het College op:

De indicatoren voor het bepalen van de hoeveelheid thuishulp nader te bezien en aan de Raad uiterlijk op 1 maart 2017 kenbaar te maken of er structureel meer thuishulp verleend kan worden aan Westlandse inwoners die daarvoor in aanmerking komen en waarbij ook het belang van minder belasten van mantelzorgers bezien wordt.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top