skip to Main Content

Motie inzake realisering supermarkt Kwintsheul

Motie inzake realisering supermarkt Kwintsheul

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016;

Overwegende:

dat direct na de brand in januari 2012 de gemeente bij monde van haar burgemeester zowel in de pers als aan de bewoners van Kwintsheul,heeft toegezegd dat voor het einde van het jaar de afgebrande winkel weer opgebouwd zou worden;

dat sindsdien allerlei ontwikkelingen geweest zijn die vertragend gewerkt hebben op de snelle realisering van de supermarkt;

dat in ieder geval ook de gemeente Westland door verplaatsing van de Kastanjehof een aanzienlijke financiële investering gedaan heeft in de komst van een supermarkt op de oude locatie aangevuld met de gronden waarop de Kastanjehof stond;

dat recentelijk gebleken is dat de bouwactiviteiten stopgezet zijn omdat de ontwikkelaar/exploitant, die ook in de overeenkomsten genoemd wordt, niet zelf wil gaan exploiteren, maar een huurder zoekt;

dat het College meerdere malen heeft aangegeven dat op een bepaald tijdsmoment de supermarkt er zou zijn, maar dat alle tijdstippen die genoemd zijn niet gehaald werden;

dat vanuit gemeenteoogpunt natuurlijk niet acceptabel is dat er geïnvesteerd is in verplaatsing van de Kastanjehof zonder dat er nu concreet zicht is op de komst van een supermarkt;

dat in ieder geval het tijdstip van de eerste week van december, zoals dat laatstelijk werd aangegeven voor de opening van de supermarkt, niet gehaald zal worden;

dat de afgebrande Albert Heijnwinkel na herbouw wederom heropend zou worden, zoals ook uit diverse beleidsnota’s blijkt, althans dat was het uitgangspunt;

Draagt het College op:

Met de ontwikkelaar/exploitant op de kortst mogelijke termijn in overleg te gaan en hem te houden aan de toezegging dat Kwintsheul wederom een volwaardige supermarkt krijgt in de ruimte zoals die nu gebouwd is, waarbij eventueel de ontwikkelaar/exploitant zelf de exploitatie gaat doen, waarvan ook steeds is uitgegaan.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top