skip to Main Content

Motie inzake regeling Sport- en cultuurverenigingen

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 februari 2016

 

Overwegende:

dat de 25%-regeling waarbij sport- en cultuurverenigingen 25% bijdrage kunnen krijgen op korte gezegd bouwinvesteringen weer mogelijk zal gaan worden;

dat het College hiervoor een bedrag begroot heeft voor 2017 van € 200.000,–, maar in feite € 170.000,– beschikbaar stelt;

dat inmiddels de wethouder bij memo heeft laten weten dat er naar het zich laat aanzien grote belangstelling zal bestaan en dat dan ook geloot gaat worden welke verenigingen voor de 25%-regeling in aanmerking komen;

dat dit toch een te karige opzet is van deze regeling;

dat verenigingen zowel op sportief als cultureel terrein aangemoedigd worden om te investeren hetgeen het plaatselijke bedrijfsleven ten goede zal komen en ook de verenigingen zelf daar profijt van zullen hebben daar zij anders de investering niet zouden doen;

dat goede florerende verenigingen in belang van Westland zijn en het cement van de Westlandse samenleving zijn;

dat voorts het opschuiven van de datum van 1 april naar 1 mei niet echt veel verbetering brengt aan de systematiek van de verordening; Voorts valt niet in te zien waarom een dergelijke beperking in aanvraagdatum nodig is;

dat in de commissie het niet verstandig werd geacht nu al een hoger bedrag uit te trekken voor de regeling, maar even te bezien in hoeverre enthousiast gereageerd wordt op het openstellen van de oude regeling, maar dat als het enthousiasme groot is nader bezien moet worden of het haalbaar en zinvol is dat een hoger bedrag beschikbaar gesteld wordt zodat mogelijk loting achterwege gelaten kan worden;

dat een goede communicatie belangrijk is;

dat dan ook een brief van het College aan alle sport- en cultuurverenigingen in Westland zou moeten worden gericht waarin zij gewezen worden op het bestaan van de 25%-regeling en ook op de formele aspecten daarvan om voor een dergelijke bijdrage in aanmerking te komen, zulks teneinde een optimaal gebruik te kunnen maken van de regeling waardoor niet alleen de verenigingen, maar ook het Westlandse bedrijfsleven gebaat is;

 

Draagt het College op:

 

  1. De gehele regeling van de 25%-regeling nog eens nader te bezien en uiterlijk in april 2016 te komen met een deugdelijke opzet van de regeling waarbij ook het aspect van de datum van aanvragen nader bekeken wordt;
  2. En voorts voor het geval mocht blijken dat er veel meer aanvragen zijn dan het bedrag van € 170.000,– rechtvaardigt, nu al uit te spreken dat dan het lotingssysteem achterwege gelaten wordt en bezien wordt in hoeverre er meer gelden beschikbaar gesteld kunnen worden voor de totale regeling;
  3. Zowel alle sport- als cultuurverenigingen van Westland aan te schrijven en hen te wijzen op de mogelijkheden van de 25%-bijdrage bij –kort gezegd- bouwinvesteringen door de verenigingen zelf;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top