skip to Main Content

Motie inzake tijdelijke huisvesting jonge statushouders Parnassia

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Betreft: tijdelijke huisvesting jonge statushouders Parnassia

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 januari 2016

 

Overwegende:

dat LPF Westland reeds vragen gesteld heeft over een aantal specifieke gevolgen die de tijdelijke huisvesting van 84 jonge statushouders op het terrein van Parnassia door de gemeente Den Haag zal hebben;

dat de bewoners van de Haagweg zich ongerust maken over hun veiligheid en ook wat er op het gebied van Den Haag grenzende aan Westland en hun woningen zal gaan gebeuren;

dat de communicatie van Den Haag ronduit slecht is;

dat de betreffende bewoners met de situatie geconfronteerd werden en op dat moment zijn er al 44 statushouders gehuisvest en de andere 40 komen op korte termijn;

dat de gemeente Den Haag in flyers en ook tijdens een bijeenkomst heeft aangegeven dat er sprake is van een tijdelijke huisvesting. Voor de 84 statushouders wordt een definitieve plek gezocht;

dat de gemeente Westland bij Den Haag moet protesteren tegen de overvalwijze waarop Den Haag deze behuizing heeft geregeld en ook Den Haag moet vragen welke extra beveiliging wordt ingezet om de veiligheid van de bewoners van de Haagweg te verzekeren en tenslotte dat ook voor de tijdelijkheid –zes maanden is genoemd- een harde garantie gegeven wordt;

dat Westland dat verplicht is niet alleen vanuit zichzelf, maar ook ten aanzien van haar bewoners;

 

Verzoekt het College:

  • Bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag het ongenoegen kenbaar te maken over de gang van zaken rondom de huisvesting van 84 jonge statushouders op het terrein van Parnassia;
  • Bij Den Haag navraag te doen welke onmiddellijke veiligheidsmaatregelen genomen worden teneinde de ongerustheid en de angstgevoelens bij Westlandse bewoners weg te nemen;
  • Voorts een keiharde garantie van Den Haag te verlangen dat de behuizing slechts maximaal zes maanden zal duren en dat daarna geen soortgelijke huisvesting meer op Parnassia wordt toegestaan.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top