skip to Main Content

Motie Inzake: Wenselijkheid opvang asielzoekers en statushouders in Westland

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde

Inzake: Wenselijkheid opvang asielzoekers en statushouders in Westland

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 februari 2016

 

Overwegende:

 

dat de Raad op korte termijn een besluit zal nemen op een initiatiefvoorstel tot het invoeren van een raadgevend en raadplegend referendum;

dat als de verordening wordt aangenomen op 1 maart 2016 door de Raad van Westland er direct daarna een referendum gehouden kan worden;

dat het vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek zich leent voor een referendum in Westland gezien de vele meningen die op dat vlak bij de burgers en bedrijven aanwezig zijn;

dat alvorens door het bestuur van de gemeente Westland besluiten genomen worden op het gebied van toelating van vluchtelingen, eerst de mening van de burgers gevraagd dient te worden;

dat de kwestie zich uitermate leent voor een referendum;

Spreekt uit onder voorbehoud positief raadsbesluit referendum op 1 maart 2016:

  1. Dat de Raad van Westland een referendum wenst te houden over de toelating van asielzoekers en statushouders in Westland, anders dan de huisvesting van statushouders die verplicht gehuisvest moeten worden;
  2. De procedure voor een referendum op te starten;
  3. Het referendum bij voorkeur gehouden wordt op 6 april 2016 als er toch al een landelijk referendum gehouden wordt, zulks teneinde de kosten tot een minimum te beperken;
  4. Alle besluiten over toelating vluchtelingen in Westland op te schorten tot na bekend maken uitslag referendum;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top