skip to Main Content

Motie kustbebouwing

Motie inzake kustbebouwing

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

dat de afgelopen periode er nogal wat te doen geweest is over bebouwing op het strand en in de duinen, ook in Westland, en het plaatsen van 700 windturbines van 200 meter hoogte op 18 kilometer van de Zuid- en Noord-Hollandse kust;

dat aan beide zijden van het strand en ook op het strand zelf terughoudend moet worden omgesprongen met het benutten van die ruimte voor windturbines op zee en bebouwing van strandhuisjes etc.;

dat uiteraard wel horecafaciliteiten op het strand thuishoren, zulks ter ondersteuning van de recreatieve functie van het strand;

dat voor het overige geen bebouwing dient plaats te vinden en erg terughoudend moet worden omgesprongen met het aanbrengen van een infrastructuur die het natuurlijk karakter van strand en duinen wegneemt;

dat in de begroting een bedrag van € 100.000,– is opgenomen voor de inkomsten terzake van het aanbrengen van 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster;

dat de duinen en het strand verder beschermd moeten worden en op korte termijn een conserverend bestemmingsplan moet worden vastgesteld waardoor een bouwontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt;

dat ook het nog niet in procedure zijnde plan voor de 100 strandhuisjes moet worden gestopt;

dat in de vragenbeantwoording wordt aangegeven dat samen met de strandexploitantenvereniging een kustvisie wordt opgemaakt en dat de gemeente daarbij betrokken wordt. De gemeente dient zelf een kustvisie op te stellen uitgaande van een nulbeleid;

Motie:

Verzoekt het College:

  • de post van € 100.000,– uit de begroting te halen en het bedrag maar extra te bezuinigen op externe betrekkingen van € 100.000,– dan wel op de post bedrijfsvoering;
  • op de kortst mogelijke termijn, dat wil zeggen binnen twee maanden, te komen met een eenvoudig conserverend bestemmingsplan voor het strand en de duinen, waarbij het huidige karakter van strand en duinen bewaard blijft;
  • stop te zetten het initiatief voor de bouw van 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster;
  • op de kortst mogelijke termijn een kustvisie aan te leveren waarbij als uitgangspunt geldt een nulbeleid en geen bebouwing meer wordt toegevoegd, tenzij het gaat om voor het recreatief gebruiken van het strand benodigde horeca- en andere voorzieningen;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top