skip to Main Content

Motie raadsvergadering 17 maart 2015 inzake NAM Locatie

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inzake de ontwikkeling van de NAM-locatie

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 maart 2015

Overwegende:

dat de kwestie van de bebouwing van de NAM-locatie in Monster onderwerp van gesprek geweest is tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2015;

dat tijdens die raadsvergadering de wethouder heeft aangegeven dat een bestemmingsplanwijziging nodig is voor de uiteindelijke afgifte van de omgevingsvergunning;

dat de wethouder in de e-mail van 9 maart 2015 het heeft over “grote buitenlandse afwijkingsprocedure”. Wat de wethouder precies daarmee bedoelt is niet helemaal duidelijk, maar als hij bedoelt buitenplanse afwijkingsprocedures, dan lijkt dat ook niet correct;

dat gezien de bestemming in het bestemmingsplan Monster-Noord en de nu voorziene bestemming en de afwijkingen een normale bestemmingsplanprocedure nodig is;

dat de wethouder terecht opmerkt in zijn e-mail dat een uitwerkingsplan in dit geval niet aan de orde is;

dat voorts de wethouder in zijn e-mail aangeeft dat de huidige omgevingsvergunning met 19 woningen uitgangspunt is bij het verdere overleg. De wethouder geeft aan dat tegen die plannen zienswijzen kunnen worden ingediend;

dat een bewonersbijeenkomst waarbij het vorenstaande allemaal als uitgangspunt genomen wordt niet heel zinvol is en niet meer heeft dan een informatief karakter;

dat tijdens de raadsvergadering, maar ook los daarvan, een bijeenkomst met bewoners alleen een positief resultaat zal hebben als alle aspecten van het plan aan de orde komen;

Draag het College op:

  • Te komen met een gewoon ontwerpbestemmingsplan waarin de resultaten van de bewonersbijeenkomst worden neergelegd waarbij de omwonenden de gelegenheid krijgen om eventueel tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen in te dienen;
  • Eerst de procedure van het bestemmingsplan af te wachten alvorens de omgevingsvergunning in behandeling genomen wordt;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top