skip to Main Content

Motie Skatebaan Zeereep

Motie

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 4 maart 2014;

In overweging nemende:

dat het College voornemens is een skatebaan aan te leggen nabij de Zeereep te Monster;

dat gebleken is dat tientallen bewoners van de wijk Grote Geest en met name uit de Zeereep ernstig bezwaar maken tegen de aanleg van de betreffende skatebaan;

dat de gemeente Westland de aanleg feitelijk uitvoert en ook financiert;

dat de vraag is in hoeverre de skatebaan past binnen het huidige bestemmingsplan, doch het College al het standpunt heeft ingenomen dat dat daadwerkelijk het geval is en dat de aanleg derhalve zonder enige verdere vergunningverlening mogelijk is;

dat de belangen van de bewoners geschaad worden nu de skatebaan op –ook volgens het College- 17 meter afstand van één van de woningen komt te liggen en ook de overige woningen vlakbij de skatebaan liggen;

dat nu er zoveel verzet is van inwoners van Westland de skatebaan niet daar maar elders in Monster moet worden gesitueerd;

dat de indieners van deze motie uiteraard voorstander zijn van de aanleg van een skatebaan in Monster als daar in ieder geval voldoende behoefte nog steeds aan is. Het betreft al een oud plan. De vraag is natuurlijk of er nog voldoende skaters aanwezig zijn;

dat echter een andere locatie meer voor de hand ligt;

dat de volgende mogelijkheden worden aangegeven:

–       een hoekje van het grote parkeerterrein bij Molenslag (geen woningen in de buurt en een volledig leeg terrein behalve op drukke stranddagen);

–       bij sportpark Polanen;

–       achter het gemeentehuis Monster;

–       de alternatieve locatie zoals deze door de bewoners van de Zeereep wordt aangegeven;

 

dat immers uitgaande van de huidige protesten overlast te verwachten valt, zeker gezien ook de verwachte frequentie van het gebruik van de betreffende skatebaan;

dat verwezen wordt naar de skatebaan in ’s-Gravenzande, doch daarvan is bekend dat deze niet of nauwelijks gebruikt wordt;

dat er wel overlast is elders in Westland en daar zijn de omwonenden bepaald niet blij met de situatie zoals die bestaat;

dat voorts de wijze van omgaan met Westlandse inwoners uitgaande van de berichten die de betreffende bewoners geven, niet correct is. Het enkel mededelen en aangeven dat de betreffende burgers niets meer in te brengen hebben, is niet de wijze waarop het gemeentebestuur met burgers dient te communiceren;

dat ook in Monster voldoende bouwgronden leegliggen, zodat een voorlopig gebruik daarvan als skatebaan zeer wel reëel is;

Met het verzoek:

Af te zien van de aanleg van de skatebaan op de voorziene locatie in het nieuwbouwplan Duingeest te Monster en een andere plek binnen Monster te zoeken en wel op een plek waar omwonenden geen hinder ondervinden en ook geen tientallen bezwaren van omwonenden komen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

P.J.L.J. Duijsens

Back To Top