skip to Main Content

Motie Sportpark De Hoge Bomen

Motie ingevolge artikel 40 op agendapunt…………

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 december 2014

In aanmerking nemende:

dat een forse investering in het sportpark De Hoge Bomen prima is en dat de vernieuwing van de waterleiding inclusief brandkranen, de aanleg van een voetpad naast het bestaande toegangspad, het aanleggen van een calamiteitenroute naar de Galgeweg via het terrein van SAW en ook het aanleggen van parkeervoorzieningen langs de Galgeweg een verbetering voor het sportpark zijn;

dat het huidige plan voorziet in een voorziening voor kort parkeren voor het halen en brengen van kinderen voor de kinderdagopvang en van jeugdigen van atletiek en scouting, terwijl ’s avonds en in de weekenden de parkeerplaats als gewone parkeerplaats kan worden gebruikt;

dat ter bevordering van de veiligheid op het toegangspad van het sportpark een goede bereikbare parkeervoorziening nabij de accommodaties van SAW, Olympus ’70, kinderopvang Kwest en Scouting Rambonnet gewenst is;

 

dat voorgenoemde verenigingen op de mogelijkheid gewezen hebben om de voorgestelde kortparkeervoorziening uit te breiden tot een parkeervoorziening van 40 à 50 parkeerplaatsen;

 

dat dan tijdens de spits, maar ook tijdens de avonden en weekenden geen auto’s meer over het toegangspad behoeven te rijden anders dan voor calamiteiten en bevoorrading; Extra parkeerplaatsen betekent ook dat de totale parkeercapaciteit rondom het sportpark iets vergroot wordt. Voorts wordt een einde gemaakt aan een sinds jaren bestaande onveilige en ongewenste situatie op het toegangspad waar fietsers, voetgangers en auto’s gezamenlijk gebruik van maken;

 

dat SAW heeft aangeboden via zelfwerkzaamheid en via een sobere uitvoering van de parkeerplaatsen zelf bij te dragen aan de financiële gevolgen van de extra wens;

 

dat volgens de aanhef van het voorstel van B&W het voorstel vooral ziet op een verbetering van de situatie om de grote loopafstand tot het parkeerterrein bij de ingang van het sportpark voor jeugdige sporters en de scouting op te lossen. In het voorstel wordt aangegeven: “door de ambtelijke werkgroep Verkeer waarin ook de politie, brandweer en GHOR vertegenwoordigd zijn, wordt de permanente parkeervoorziening van 40-50 parkeerplaatsen ontraden”. Dit vanwege nog teveel onduidelijkheid over hoe de verkeersafwikkeling op de Piet Struijkweg en de Galgeweg na het gereedkomen van het 3-in-1 zal gaan verlopen. Een beperkte kortparkeervoorziening wordt wel mogelijk geacht. Bij het ontwerp en de aanleg wordt rekening gehouden met de uitbreidingsmogelijkheid naar de gewenste 40-50 permanente parkeerplaatsen;

 

dat SAW tijdens de inspraak een goede situatietekening heeft gepresenteerd en die situatie vergeleken moet worden met de situatietekening sportpark De Hoge Bomen zoals gevoegd bij het raadsvoorstel. Niet echt valt in te zien wat de bezwaren op dit moment zijn tegen in plaats van kort parkeren de 40 à 50 parkeerplaatsen mogelijk te maken. De tekening zoals deze bij de inspraak als bijlage 2 gevoegd is wordt bijgevoegd evenals de tekening zoals deze bij het Collegevoorstel was gevoegd;

 

dat het raadsbesluit ziet op een krediet voor maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en de veiligheid van sportpark De Hoge Bomen;

 

dat deze motie erop gericht is om toch nog gezamenlijk met de hiervoor genoemde verenigingen en mogelijkerwijs ook met de hockeyvereniging te komen tot een meer definitieve oplossing van de parkeerproblematiek waardoor ook de onveilige situatie op de toegangweg tot de hockeyvereniging en SAW, scouting Rambonnet en de kinderopvang tot het verleden behoren;

 

dat SAW zich bereid verklaard heeft om eventueel toegangsbeperkingen te accepteren voor wat betreft de huidige toegangsweg langs de hockeyvereniging;

 

Verzoekt het College:

  • Rekening te houden met de wensen van SAW, Scouting Rambonnet en de kinderopvang en in goed overleg te komen tot realisering van meer gewone parkeerplaatsen langs de Galgeweg en de thans voorziene circa 12 parkeerplaatsen uit te breiden tot de permanente parkeervoorziening van 40 à 50 parkeerplaatsen;
  • De Raad te berichten de uitkomst van dat overleg en de eventuele meerkosten en daarbij te betrekken de uitgesproken intentie van zelfwerkzaamheid, een en ander voordat tot uitvoering van de geplande 12 parkeerplaatsen wordt overgegaan;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top