skip to Main Content

Motie subsidieregeling verwijdering asbest

Onderstaand een motie zoals deze bij de eerstkomende commissievergadering EFO op de agenda geplaatst gaat worden. De aanwezigheid van heel veel asbestdaken in Westland is best een zaak die heel veel aandacht vraagt, mede gezien ook de asbestramp in Wateringen en ook gezien de gevolgen recent in De Lier van de brand waar het gelukkig allemaal meeviel. Wij vinden dat naast de bestaande regelingen de gemeente ook nog een stimulans zou moeten geven voor het versneld aanpakken van asbestdaken.

 

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op …………2016

 

Voorstel Westland Verstandig om naast de al bestaande subsidieregelingen om asbest te verwijderen, zonnepanelen te installeren of een combinatie van beide te maken gericht om de daken van bedrijven/woningen te verduurzamen een aanvullende gemeentelijke regeling in te voeren

 

Vanaf 1 januari 2024 mogen er geen asbestdaken meer zijn. Ter versnelling van de asbestsanering stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf begin dit jaar een subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016-2019 wordt daarmee gestimuleerd. Mits de minimale oppervlakte asbest 35m2 bedraagt komt een ieder daarvoor in aanmerking. De subsidie is € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,– per adres. Het subsidieplafond van 2016 bedraagt € 10 miljoen met verdeling van het geld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wordt naast asbestsanering ook in zonnepanelen geïnvesteerd, dan heeft de Provincie een stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” ingevoerd. Die regeling geldt specifiek voor agrariërs. Voor die regeling is het nodig dat minimaal 250m2 asbest verwijderd wordt en minimaal 5.000 Wattpiek (Wp) aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd. Die subsidie bedraagt dan € 4,50,– per vierkante meter met een maximum van € 15.000,– per bedrijf. In Zuid-Holland is € 750.000,– beschikbaar. Hier geldt op is op.

De fiscale regelingen zijn vrij sober. Alleen kan een beroep gedaan worden op de Energie Investeringsaftrek (EIA). De investering in zonnepanelen met een vermogen groter dan 25 kWp komt in aanmerking voor de EIA voor maximaal € 750,– per kWp. Bij een grotere aansluiting kan mogelijk aanspraak gemaakt worden op de zogenaamde SDE+ subsidie die in 2016 weer is voor duurzame energie. De eerste opstelling is van 1 tot en met 31 maart en er zijn vier fases waarbij het maximale subsidiebedrag start met 9 cent en oploopt tot 12,8 cent.

Gezien de problematiek van asbestdaken in Westland eendeels en ook gezien de toch inmiddels gebleken risico’s die er zijn als het met zo’n dak “fout” gaat, zou het goed zijn om de hiervoor genoemde regelingen aan te vullen met een bijdrage uit de Westland agenda. Niet alleen komt immers een dergelijke veiligheid de duurzaamheid ten goede, doch voorts wordt Westland veiliger en zal de werkgelegenheid bij Westlandse bedrijven toenemen. Er zijn een aantal Westlandse bedrijven die zich specifiek toegelegd hebben op dit soort projecten.

Motie:

Draagt het College op te bezien in hoeverre vanuit het budget van de Westland agenda een financiële impuls gegeven kan worden aan Westlandse bedrijven en particulieren om op daken voorkomend asbest te verwijderen, zonnepanelen te installeren of een combinatie van beide te maken, zulks teneinde de daken van bedrijven/particulieren te verduurzamen als stimulans om in de periode 2016-2019 zoveel als mogelijk asbestdaken te verwijderen en te vervangen.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

 

 

Back To Top